Barrierer

Omkostningseffektiv social indsats gennemføres ikke altid, bl.a. fordi omkostninger og gevinster er skævt fordelt på aktører – og fordi gevinsterne først opnås på længere sigt. Ofte er det nemlig ikke dem, som betaler for indsatsen her og nu, der får glæde af gevinsterne på lang sigt

Tidlige indsatser er en lille del af den samlede sociale indsats

Det er generelt kendt og accepteret, at der er et stort samfundsøkonomisk potentiale forbundet med tidligt forebyggende indsatser. Alligevel udgør tidlige indsatser en relativt lille andel af de samlede sociale indsatser i Danmark. Vi må undersøge og forstå, hvilke barrierer der står i vejen for dette, og søge løsninger, der kan afhjælpe barriererne og skabe det rette fundament for en omkostningseffektiv social indsats. Nogle af de væsentligste barrierer beskrives nedenfor.

Omkostninger og gevinster fordeler sig skævt

Selvom en forebyggende indsats er økonomisk fordelagtig samlet set for samfundet, kan der være nogle aktører, der skal betale ekstra, mens andre høster gevinsterne. Det er typisk barnets kommune, der betaler for den tidligt forebyggende indsats, mens gevinsterne i høj grad tilfalder barnets fremtidige kommune samt staten og regionerne.

Tidsmæssig forskydning mellem omkostninger og gevinster

Der er også tit stor tidsmæssig forskydning mellem omkostninger og gevinster. Omkostningerne forekommer, mens børnene er små og gevinsterne høstes typisk gradvist gennem hele personens levetid. Samtidig er det generelt ganske svært at bevise en direkte sammenhæng mellem en konkret tidlig forebyggende indsats og de langsigtede effekter. Usikkerheden omkring effekten er i sig selv en faktor, der kan gøre at langsigtede tiltag vælges fra til fordel for indsatser, der har en umiddelbar effekt og som typisk sættes i gang, når problemerne har vokset sig større.

Det kræver særligt fokus at ændre praksis til mere forebyggelse i de tidlige år

Det kan være svært at ændre praksis mod en højere grad af tidlig forebyggende indsats, fordi det i en periode vil kræve ekstra ressourcer på grund af begrænsede ressourcer. Der er p.t. en række borgere med konkrete sociale udfordringer – bl.a. som konsekvens af, at de ikke har modtaget en tilstrækkelig og effektiv indsats tidligt i deres liv – som har behov for hjælp. Hvis vi vil gøre op med en socialpolitik, der i høj grad afhjælper frem for at forebygge, vil vi i omlægningsperioden stå med dobbeltomkostninger, idet vi både skal forebygge fremtidige sociale problemer, samtidig med at vi skal afhjælpe problemer for de borgere, der ikke modtog forebyggende indsats, da de var børn. Man kan sige, at der er en negativ spiral, der skal brydes. Regeringens initiativ ”Tidlig indsats – Livslang effekt” skal være med til at bryde denne negative spiral.

Sidst opdateret 12/11 2015