Om projektets forløb

Partnerskab om en tidligere forebyggende børne- og ungeindsats

Partnerskabskommunerne arbejder sammen med Socialstyrelsen om at videreudvikle indsatsen for udsatte børn og unge i retning af styrket forebyggelse – på tværs af sagsbehandling, den kommunale tilbudsvifte og med fokus på koblingen til den tidlige indsats på almenområdet. Udviklingsarbejdet har fokus på at sætte tidligt ind overfor udsatte børn og unge med den rette indsats, så der tages hånd om problemerne inden de vokser sig så store, at der er behov for langvarige indgribende foranstaltningsforløb. Samtidig skal udsatte børn, unge og deres familier opleve bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system.

Faserne i et partnerskabsforløb:

Fase 1:

Køreplan for det samlede projektforløb forberedes i dialog mellem Socialstyrelsen og de udvalgte kommuner.

Fase 2:

Socialstyrelsen udarbejder i samarbejde med de involverede kommuner en indledende analyse af kommunens eksisterende indsats. Analysen belyser kommunens styrkepositioner og udviklingsmuligheder i forhold til forebyggelsesarbejdet – både i sagsbehandlingen og i den kommunale tilbudsvifte samt koblingen til den tidlige indsats i almenområdet.

Fase 3:

På baggrund af analysen planlægges og iværksættes et udviklingsforløb for at styrke kommunens forebyggende indsats.

Forventede gevinster ved at være partnerskabskommune

Flere studier på området for udsatte børn og unge viser, at der både er menneskelige, faglige og økonomiske gevinster ved at investere i øget forebyggelse. Læs mere om de samfundsøkonomiske gevinster ved øget fokus på forebyggelse her:

Samfundsøkonomiske gevinster

De kortsigtede resultater ved at blive partnerskabskommune forventes at være en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, herunder:

  • En styrket helhedsorienteret sagsbehandling og tilbudsvifte
  • Øget brug af veldokumenterede og effektive forebyggende indsatser og foranstaltninger
  • At indsatserne anvendes tidligt og rettidigt, så det enkelte barn i videst muligt omfang fastholdes i det almene miljø, at den kommunale foranstaltningspraksis understøtter og at barnet/den unge bringes ned ad indsatstrappen

De langsigtede resultater i partnerskabskommunerne forventes at være:

  • Flere udsatte børn og unge i partnerskabskommunerne får en tidligere forebyggende indsats som resultat af indsatsomlægningen
  • Flere udsatte børn og unge i partnerskabskommunerne kan rummes i de almene tilbud fx dagtilbud, skoler og fritidsaktiviteter
  • Flere udsatte forældre bliver i stand til bedre at støtte op om deres børns trivsel, hvilket understøtter flere stabile familieforhold og derved færre alvorlige børnesager
  • Færre sagsforløb på området udsatte børn og unge der fører til langvarige indgribende foranstaltningsforløb
Sidst opdateret 12/11 2015