Om modellen for tidlig opsporing

Modellens værdier bygger på tre grundsten

Opsporingsmodellen er baseret på tre grundlæggende værdier:

  • Forældredeltagelse.
  • Fokus på forældrenes og barnets ressourcer og styrkesider.
  • Vigtigheden af at bruge det tværfaglige samarbejde.

De ovenstående værdier går igen i alle modellens fire metoder.

Modellens redskaber

Model for tidlig opsporing indeholder en række redskaber, som skal implementeres i det forebyggende arbejde.

Trivselsvurderinger – opdag manglende trivsel tidligt

Centralt i opsporingsmodellen er de systematiske trivselsvurderinger af alle børn i alderen 0-6 år. Trivselsvurderingerne har til formål at opdage børns eventuelle manglende trivsel på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen. For at sikre systematiske og ensartede vurderinger skal alle i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuen og børnehaverne vurdere de børn, som de har ansvar for flere gange om året.

Overgangsmodellen – flyt viden mellem tilbud

Formålet med overgangsmodellen er at sikre, at vigtig viden om et barns trivsel og udvikling samt særlige behov for støtte, videregives til det tilbud, som barnet skal fortsætte i. Dermed styrkes modtagelsen, så barnet allerede fra starten får den fornødne opmærksomhed og hjælpes i det nye tilbud.

Faglig sparring – udvidet faglighed og mod til at handle

Formålet med faglig sparring er, at alle fagpersoner med direkte kontakt til børn i alderen 0-6 år får løbende faglig sparring på de pædagogiske og psykologiske problemstillinger de møder i deres dagligdag. Det kan være generelle faglige problemstillinger, og det kan være problemstillinger omkring enkelte børn eller grupper af børn, hvor fagpersoner er bekymret for barnets/børnenes trivsel. Målet er at styrke de professionelles faglighed og deres mod til at handle, når de opdager, at børn ikke trives.

Dialogmodellen – gode mødeforløb

Dialogmodellen skal lette mødeforberedelsen og gennemførelsen af møder mellem de fagprofessionelle. Den skal sikre klarhed om mødernes formål, indhold og resultater. Formålet er at skabe gode, professionelle, effektive, tværfaglige og faglige mødeforløb, som afsæt for bæredygtige løsninger til gavn for børnene.

Sidst opdateret 30/11 2015