Om KEEP

Det gruppebaserede, forebyggende kursusforløb for plejefamilier KEEP, fokuserer på at forebygge og håndtere problemadfærd hos plejebørn. KEEP er allerede veldokumenteret og implementeret med god effekt i flere andre lande – primært i USA og England, men også Sverige har gode erfaringer. Ved at give plejeforældrene konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere adfærdsproblemer hos plejebarnet, kan risikoen for sammenbrud i anbringelsen mindskes.

Det forventes, at børn og plejefamilier vil kunne opnå følgende gevinster ved at deltage i KEEP:

  • Forebyggelse af udviklingen af problemadfærd hos børnene.
  • Reduktion af problemadfærd hos børn der allerede udviser en sådan.
  • Højere grad af deltagelse i et almindeligt skoleforløb uden specialundervisning for børnene.
  • En oplevelse af en forbedret mestringsevne hos plejeforældrene i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.
  • Forebyggelse af sammenbrud i anbringelsen, således at barnet får mulighed for at vokse op i en ’familiekontekst’ frem for på en institution.

Desuden er der oftest en besparelse for kommunen ved, at barnet anbringes i en plejefamilie i stedet for på en institution. Dertil kommer, at der kan være en besparelse, hvis barnet fastholdes i ét samlet forløb, frem for at der skal iværksættes en række forskellige forløb pga. sammenbrud i anbringelsen.

KEEP er et gruppebaseret forløb for plejefamilier

KEEP – Keeping Foster Parents Trained and Supported er et evidensbaseret, gruppebaseret forløb for plejefamilier – herunder også netværksplejefamilier.

KEEP er udviklet i USA af Oregon Social Learning Center (OSLC). Den bagvedliggende teori er social læringsteori og KEEP-metoden bygger på metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon) tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).

Programudvikleren har udviklet metoden ud fra ønsket om at understøtte plejefamilier med konkrete redskaber, der skal sikre:

  • at plejebarnets adfærdsproblemer håndteres hensigtsmæssigt
  • at ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen undgås
  • plejefamiliernes fortsatte motivation for plejefamilieopgaven.

De konkrete emner, der behandles i KEEP-forløbet, er fremkommet i fokusgrupper med deltagelse af plejefamilier.

Viden og erfaringer fra Danmark

Resultatdokumentation, som tilknyttes KEEP i projektperioden, vil bidrage med viden om resultaterne af KEEP i en dansk kontekst.

En effektundersøgelse fra USA og resultatdokumentation fra Sverige og England viser positive resultater af KEEP i form af nedgang i adfærdsproblemer hos barnet. Resultatdokumentationen tyder desuden på, at plejefamilierne bliver endnu bedre til at fokusere på det positive i forholdet med deres plejebarn og lavere stressniveau hos plejeforældrene. Resultaterne fra USA antyder, at der er færre sammenbrud ved anvendelse af KEEP.

Sidst opdateret 26/10 2015