Om at deltage

Målgruppen er plejefamilier med børn fra 4-12 år

Målgruppen for KEEP i Danmark er alle plejefamilier med plejebørn i alderen mellem 4 til 12 år – herunder også netværksplejefamilier. Begge plejeforældre opfordres til at deltage, hvis det er muligt. KEEP fungerer både forebyggende og behandlende, og plejebarnet behøver derfor ikke at udvise problemadfærd, for at plejefamilien kan tilbydes deltagelse i KEEP. Et effektstudie, gennemført i USA, viser at KEEP har størst effekt, når børnene inden KEEP-forløbet udviser adfærdsproblemer. Dog ses også en effekt, hvis børnene ikke udviser problemadfærd.

Plejeforældrene deltager i et kursusforløb på 16 uger

Plejeforældrene deltager i et kursusforløb over 16 uger. Hver uge mødes gruppen i 1½ time og i løbet af den enkelte KEEP-session behandles fastlagte emner i gruppediskussioner. Læreplanen er designet med henblik på at kortlægge beskyttelses- og risikofaktorer, som har vist sig effektive til at skabe forandring. Konkret handler det om øget fokus på positiv forstærkning, brug af ’mild’ disciplin, monitorerings-/tilsynsstrategier, strategier til at undgå magtkampe samt strategier til at understøtte en god skolegang.

Det overordnede formål er at give plejeforældrene redskaber til at håndtere udadreagerende adfærd, andre adfærdsproblematikker og følelsesmæssige problematikker. Herudover understøttes plejeforældrene i at implementere de redskaber de får på kurset i deres hverdag. Redskaberne skal medvirke til at forebygge ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen og understøtte plejefamiliernes fortsatte motivation for plejefamilieopgaven.

Emnerne for KEEP-sessionerne er fastlagte emner hver uge i 14 uger. De konkrete emner der behandles i KEEP-forløbet er fremkommet i fokusgrupper med deltagelse af plejefamilier. Deltagerne bidrager dog også løbende med emner og idéer, så det bliver et skræddersyet forløb. Emnerne i de sidste 2 KEEP-sessioner fastlægges i samarbejde med plejeforældrene.

Socialstyrelsen og kommunen samarbejder om indsatsen

De deltagende kommuner og organisationer vil i projektperioden få stillet parathedsundersøgelse af organisationen og eventuelle samarbejdspartnere, processtøtte, uddannelse, vejledning, materialer, data samt adgang til datasystemer til rådighed. Derudover har de kunnet søge et beløb på op til 90.000 kr. pr. team i direkte implementeringsstøtte, som kan anvendes til fx: Løn til projektledelse, anskaffelse af videoudstyr eller annoncering m.v.

Kommunen/organisationen må forvente at skulle afsætte ressourcer til bl.a. opstartsaktiviteter, rekruttering og uddannelse af medarbejdere til KEEP-teamet, deltagelse i netværk, drift af indsatsen – herunder rekruttering af plejefamilier, lokaler, IT-udstyr, transport, intern koordination og ledelse samt aktiviteter i forbindelse med evaluering af indsatsen.

Implementeringen kan opdeles i 3 faser. En forberedelsesfase, en implementeringsfase og en vedligeholdelsesfase. Vedligeholdelsesfasen er ikke en del af projektet.

Forberedelsesfasen

Formålet med forberedelsesfasen er at organisationen bliver parat til at opstarte KEEP, herunder at de organisatoriske rammer for programmet er på plads, og at medarbejderne er uddannede og klar til at levere programmet.

Organisationer, der ønsker at implementere KEEP, skal som det første gennemgå en parathedsundersøgelse. På baggrund heraf forberedes organisationen til at implementere KEEP, bl.a. i forhold til at ansætte medarbejdere til KEEP-teamet. Organisationen skal desuden have lokaler, udstyr samt praktiske forhold omkring undervisningen på plads. Det anbefales at ansættelsen af kursuslederne sker på baggrund af sparring fra en KEEP-kyndig person.

Kursuslederne i teamet modtager 5 dages opstartstræning, hvorefter de kan starte undervisningen af plejefamilier.

Implementeringsfasen

Formålet med implementeringsfasen er, at teamet leverer KEEP med loyalitet over for metoden og med høj faglig kvalitet. Derudover er formålet, at der skabes et grundlag for varig drift af KEEP i organisationen.

Efter opstart af undervisningen af plejefamilier vil KEEP-teamet modtage ugentlig telefonvejledning á ca. ½ times varighed fra en vejleder på baggrund af filmede sessioner fra undervisningen samt udfyldte spørgeskemaer (PDR-lister – Parent Daily Report Checklists) fra plejefamilierne. KEEP-teamets arbejde understøttes af et elektronisk datasystem, som teamet selv indberetter i.

Kursuslederne deltager i et fagligt netværk sammen med kursuslederne fra de øvrige KEEP-teams. Netværket mødes 1-2 gange om året. Formålet er at sætte fokus på faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med KEEP og på konkrete værktøjer i arbejdet.

For at blive certificerede skal kursuslederne have gennemført tre hele KEEP-grupper af 16 sessioner. Fasen afsluttes, når det 3. hold plejeforældre har gennemført kurset.

I projektperioden skal ledelsesrepræsentanter fra KEEP-teamets organisation endvidere deltage i et ledelsesnetværk, som mødes to gange årligt. Ledelsesnetværket har til formål at sikre den organisatoriske opbakning i den enkelte organisation og samtidig drøfte de løbende overordnede projektovervejelser.

Evalueringen og fremtiden for projektet

Det er et bærende princip i det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt, at indsatserne i pakken understøttes fagligt og dokumenteres systematisk, via IT-baseret resultatdokumentation, med udgangspunkt i validerede testredskaber. Overordnet set er det vigtigt at kunne belyse implementering, effekt og økonomi for metoder og indsatser i det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Endvidere indgår løbende opfølgning på resultaterne som en integreret del af terapeutens/behandlerens arbejde i de fleste af metoderne.

KEEP er veldokumenteret og har vist god effekt i udlandet, men er endnu ikke afprøvet i Danmark. Evalueringen vil derfor have fokus på erfaringer med implementeringen i en dansk kontekst, herunder om der er særlige udfordringer og hvordan de håndteres samt på effekten for børn både med og uden problemadfærd. Resultaterne af borgerforløbene følges nøje og holdes op mod de internationale erfaringer. Der vil blive gennemført økonomisk evaluering.

Organisationer må påregne, at der skal registreres data for hver enkelt borger og/eller gruppe for at kunne dokumentere indsatsen og de opnåede resultater. Endvidere skal organisationen være indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med evaluator vedrørende evaluering af implementeringsforhold samt belysning af økonomien bag projektet.

I løbet af projektperioden opbygges en struktur for varig forankring samt evt. udbredelse i større skala til landets kommuner.

Sidst opdateret 26/10 2015