Effekt

At skabe viden om effekt er en investering i fremtiden. Evaluering gør os i stand til at anbefale de bedste indsatser til at hjælpe udsatte børn og unge.

Viden om effekt er grundlaget for anbefalinger

Vi skal vide om en indsats resulterer i positive effekter for målgruppen. Viden om effekter er grundlaget for anbefalinger. Har vi ikke denne viden, så risikerer vi at spilde ressourcer uden at opnå resultater. I værste fald risikerer vi, at indsatsen påvirker borgerne negativt. Evalueringen skaffer os viden om, hvilke resultater de forskellige indsatser skaber for borgerne i projektperioden. Det betyder, at vi i 2017 står med et grundlag, som gør os i stand til at komme med klare anbefalinger på området.

Effektevaluering af fire indsatser

Indsatserne i Tidlig Indsats – Livslang effekt er på forskellige stadier hvad angår den eksisterende viden om deres effekt. Nogle indsatser har dokumenteret effekt i studier fra andre lande og er allerede igangsat i en dansk kontekst (DUÅ Småbørn og VIDA). Der er også danske erfaringer med DUÅ Baby, men det er en nyere indsats, som endnu ikke er grundigt evalueret. Derfor vil evalueringen systematisk udbygge vores viden om effekterne under danske forhold.

Andre indsatser skal forberedes til større udbredelse gennem et udviklingsprojekt fx Model for tidlig opsporing. Effektevalueringen sikrer, at vi i 2017 har et stærkere grundlag for at vurdere, om en bredere implementering kan anbefales.

De fire indsatser bliver evalueret hver for sig samt bliver sammenlignet på tværs. Der anvendes samme tværgående effektmål for udviklingen i børenes trivsel for alle 4 indsatser.

Evaluator måler bl.a. udviklingen i børnenes trivsel og sammenligner med en kontrolgruppe i den samme kommune. Forældrekompetencer og pædagogiske kompetencer måles via før- og eftermålinger.

Uddybende dokument om evalueringen af de fire indsatser [pdf] 

KEEP skal tilpasses danske forhold

KEEP er en evidensbaseret metode med gode udenlandske erfaringer, men som ikke er afprøvet i en dansk kontekst. Metoden skal dermed tilpasses danske forhold. Det betyder, at hovedfokus for evalueringerne er på at skabe viden om implementering.

Evalueringen af KEEP ser på effekterne af metoden for plejebørn og plejeforældre via en difference-in-difference estimationsmetode, hvor det udnyttes, at plejefamilierne gennemfører KEEP gradvist. Dette skaber en naturlig kontrolgruppe bestående af de plejefamilier, som gennemgår KEEP i den sidste halvdel af perioden. Efter projektperioden står Socialstyrelsen med et solidt grundlag for at kunne anbefale en videre udbredelse af KEEP og give anbefalinger til implementering i en dansk kontekst. Dette forudsætter, at evalueringen påviser gode resultater for målgruppen.

Uddybende dokument om evalueringen af KEEP [pdf] 

FFT afprøves i en dansk kontekst

Funktionel Familie Terapi (FFT) er ligesom KEEP en metode med evidens for effekt i udlandet, som skal afprøves og eventuelt tilpasses en dansk kontekst. Det betyder, at evalueringen udover at indeholde effektmåling og en økonomisk analyse, har et særligt fokus på implementering. Den samlede evaluering skal danne grundlag for, at Socialstyrelsen fremadrettet kan tage stilling til, om de vil anbefale FFT. Samtidig vil den indsamlede viden hjælpe kommuner og leverandørorganisationer med tage at stilling til, om de vil implementere FFT.

Effekten af FFT på den unges og familiens udvikling måles ved hjælp af tilgængelige data i FFT-metoden samt gængse, validerede måleinstrumenter i et før- og eftermålingsdesign. Hertil kommer en statistisk analyse, som ser nærmere på sammenhængen mellem de målte effekter og baggrundsoplysninger om familierne, såsom familiesammensætning, etnisk oprindelse, forældres uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarked, eventuelle tidligere diagnoser samt eventuelle tidligere og efterfølgende foranstaltninger givet til familien. Robustheden af en sådan analyse undersøges dels ved at sammenligne FFT-familierne med udviklingen i tilsvarende familier fra andre relevante spørgeskemaundersøgelser (et såkaldt difference-in-difference design), dels ved at sammenligne med andre effektstudier af FFT-behandlingen.

Uddybende dokument om evalueringen af FFT [pdf]

Sidst opdateret 12/01 2016