Udbredelse af tre netværksinddragende metoder

Socialstyrelsen gennemfører et projekt med fokus på udbredelse af de tre netværksinddragende metoder Familierådslagning, Signs of Safety og Det inddragende netværksmøde. Læs om projektets indhold, kriterier for deltagelse og ansøgning til projektet.

Socialstyrelsen ønsker at udbrede kendskab til og anvendelse af tre netværksinddragende metoder Familierådslagning, Signs of Safety og Det inddragende netværksmøde.

Styrkelse af familieplejeområdet

Metoderne understøtter arbejdet med indsatstrappetænkningen, hvor der er fokus på den tidlige forebyggende indsats. Indsatsen tilrettelægges, så barnet eller den unge så vidt muligt bevarer tilknytningen til et almindeligt hverdagslivsmiljø – herunder familie, skole, fritidsinteresser, venner og netværk.

Familie og netværk kan inddrages tidligt i sagsbehandlingen og være med til at finde løsninger, der skaber en positiv udvikling for familien og for barnet eller den unge. Projektet er led i en samlet styrkelse af familieplejeområdet. Et øget fokus på netværket kan bidrage til, at flere plejefamilieanbringelser sker i netværket. Endelig kan metoderne bidrage til, at der leves op til servicelovens krav om systematisk inddragelse af familie og netværk (§ 47).

Projektperioden løber frem til 2018. Der er ikke flere ansøgningsrunder.

I projektperioden tilbyder Socialstyrelsen:

 • Deltagelse i praksiskurser om de tre metoder. Hver kommune kan komme på kursus i én eller to af metoderne. Seminarer.dk står for undervisningen på praksiskurserne. De tilrettelægges, så de passer præcis til den enkelte kommune. Kurserne afholdes i regi af Børnekataloget.
 • Opfølgende implementeringsmøder med Socialstyrelsen, hvor fokus er på metodestringens og resultater.
 • Samarbejde om udvikling af redskaber, som giver kommunerne mulighed for at følge processen omkring arbejdet med metoderne.

Kriterierne for deltagelse i projektet er:

 • Beslutningen om ansøgning til deltagelse i projektet er taget på rette ledelsesniveau.
 • Der er afsat tid til ledelsesmæssig bevågenhed og opmærksomhed. 
 • Medarbejdere vurderes motiverede.
 • Kommunen afsætter tid og ressourcer til medarbejdernes deltagelse samt stiller de nødvendige faciliteter til rådighed til udførelse af metoderne.
 • Kommunen har udpeget en tovholder, der kan være drivende i, at metoderne anvendes i sagsbehandlingen. 

Ansøgningsfristen til projektet er udløbet.

Der er ansøgningsfrist til projektet mandag den 1. august 2016 kl. 12.00. Socialstyrelsens svar på ansøgning forventes at kunne gives mandag den 15. august 2016.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til inddragendemetoder@socialstyrelsen.dk.

Opstart af projektet og tilhørende praksiskurser sker efter aftale med den enkelte kommune. For de to metoder, Det inddragende netværksmøde og Familierådslagning, ligger opstarten tidligst i september måned 2016. For metoden Signs of Safety er der tidligst opstart i slutningen af oktober måned 2016.

Forpligtelser i projektperioden

I projektperioden forpligter kommunen sig til at afsætte den fornødne tid og ressourcer på følgende måde:

 • Den relevante ledelse deltager i praksiskurset og har fokus på implementeringen af den eller de valgte metode(r) i kommunen.
 • De relevante faggrupper/medarbejdere deltager i hele det planlagte praksiskursusforløb, som aftales med Seminarer.dk.
 • Kommunen sørger for og afholder udgifter til lokaler og forplejning i forbindelse med afholdelse af kursusdage i kommunen.
 • Kommunen udpeger en tovholder, der understøtter anvendelsen af metoderne i de udvalgte typer af sager.
 • Kommunen indgår i samarbejde med Socialstyrelsen om udvikling af model til resultatopfølgning.  I projektperioden vil Socialstyrelsen igangsætte udvikling af en resultatopfølgningsmodel, som kommunerne kan anvende til at dokumentere de opnåede resultater af anvendelsen af de netværksinddragende metoder. Som en del af dette arbejde deltager projektkommunerne i to workshops i Socialstyrelsen. Formålet er at sikre, at modellen opfylder kommunernes behov for resultatopfølgning samt sikre mulighed for, at projektkommunerne kan udveksle erfaringer med hinanden. Herudover vil projektkommunerne skulle deltage i et kort telefoninterview.
 • Kommunen deltager efter endt praksiskursus i et opfølgningsmøde med Socialstyrelsen i kommunen med henblik på drøftelse af metodefidelitet og resultatopfølgning.
Sidst opdateret 16/02 2017