Forside > Projekter og initiativer > Børn > Model for tidlig opsporing

Udbredelse af modellen for tidlig opsporing

Som en del af forebyggelsespakken videreudvikles, udbredes og resultatevalueres en model for tidlig opsporing af socialt udsatte børn. Projektet strækker sig over en treårig periode fra 2014 til 2017. De 5 projektkommuner er: Furesø, Langeland, Ringsted, Svendborg og Sønderborg Kommune.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Initiativets primære målgruppe er børn i alderen 0-6 år i en socialt udsat position. Den sekundære målgruppe er pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker og socialrådgivere, som arbejder med børn i 0-6 års alderen.

Baggrund for projektet:

Forskning og praksiserfaring viser, at en tidlig opsporing og tidlig indsats over for udsatte børn er afgørende for barnets udvikling senere i livet. Undersøgelser har vist, at det pædagogiske personale i daginstitutionerne har en stor viden om børns almene trivsel og udvikling, men at der er behov for at styrke daginstitutionspersonalets handlekompetencer i forhold til at reagere rettidigt og kvalificeret på bekymringer om mistrivsel hos børn. Modellen er udviklet i samarbejde med KORA og Assens, Norddjurs, Haderslev, Viborg, og Vordingborg kommune fra 2010 til 2012, og indeholder en række effektive metoder til brug for tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position.

Formål:

Projektets formål er, at tidlig opsporing og indsats på sigt skaber bedre trivsel for flere børn i en udsat position – enten ved at der gives en tidlig støtte og opmærksomhed i almensystemet eller ved at barnet får en tidlig indsats i specialsystemet. Af virkninger på langt sigt forventes projektet at bidrage til realisering af følgende mål i forandringsteorien for den samlede forebyggelsespakke: • Flere udsatte børn og unge rummes i normale tilbud fx daginstitution, dagpleje og skole. Indsatsen bidrager indirekte til regeringens 2020 mål om forbedring af udsatte børns karakterer i dansk og matematik. De langsigtede gevinster er således, at flere børn forbliver i almensystemet, og at der forebygges en mere indgribende indsats. • Udsatte forældre bliver i stand til bedre at støtte op om deres børns trivsel • Færre alvorlige børnesager De umiddelbare resultater af projektet forventes at være: • Mere målrettede og kvalificerede underretninger/henvendelser • Aldersmæssig tidligere opsporing • Styrkede handlekompetencer hos frontpersonalet • Styrket inddragelse af forældrene • En styrket, tidlig indsats i både normalsystemet og i specialsystemet

Dokumentation og evaluering:

Tidligere evaluering har vist, at modellen har en positiv effekt i forhold til tidlig opsporing af børn i udsatte positioner. Blandt andet i forhold til den aldersmæssige tidlige opsporing og i styrken af den tidlige indsats. Evalueringen bestod af både en effektmåling og en virkningsanalyse.

Kontakt:

Holger Kristoffersen
+45 50 81 09 57
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 26/04 2016