Forside > Projekter og initiativer > Børn > Kommunale beredskaber og forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler

Kommunale beredskaber og forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler

Som en del af ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes” tilbydes kommuner, dagtilbud og skoler konsulentbistand til udarbejdelse af et kommunalt beredskab og til arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe er børn og unge, der udsættes for vold og seksuelle overgreb. Den primære målgruppe er alle landets kommuner og fagpersoner, der arbejder med konkrete sager, hvor der opstår mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold mod børn eksempelvis i alle former for dagtilbud, skoler og anbringelsessteder samt kommunernes sundhedsplejersker, tandpleje, PPR og myndighedsafdelinger samt behandlingstilbud.

Baggrund for projektet:

Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for 2013-2016 besluttet at styrke arbejde med forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager, hvor fagpersoner får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb En række sager om overgreb og misrøgt af børn har påvist alvorlige svigt fra myndighedernes side, hvor der ikke er reageret i tide og udvist rettidig omhu i den forebyggende sociale indsats over for udsatte børn og unge. Et ekspertpanel har udarbejdet en række anbefalinger som har ført til en samlet indsats, der skal forebygge overgreb mod børn og unge og sikre en styrket indsats overfor de børn og unge, som har været udsat for et overgreb.

Formål:

Det overordnede formål med projektet er, at færre børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. Formålet med projektet er forebyggelse, tidlig opsporing og en faglig kvalificeret tværfaglig og tværsektoriel håndtering af sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Børnene, de unge samt deres nærmeste omsorgspersoner skal modtage den rette hjælp og støtte, hvorved senfølger kan forebygges eller i betydelig grad reduceres, ligesom det er et mål, at overgreb på børn og unge, mens de opholder sig i offentlige eller private institutioner forebygges. Kommunerne understøttes fagligt og organisatorisk for at fagpersoner i dagtilbud og skoler bliver i stand til at opspore tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb mod børn og unge langt tidligere samt kender til procedure, handlemuligheder og handlepligt ved mistanke eller viden herom.

Dokumentation og evaluering:

Implementeringsforløb i kommuner, dagtilbud og skoler følges op ved, at der ca. seks måneder efter endt forløb udsendes et spørgeskema til alle medarbejdere på børn og ungeområdet.

Mere information:

Projektet er senere blevet videreudviklet til Indsatsteam Overgreb, som er finansieret af SISO's varige midler. Læs mere om indsatsteamet nedenfor: 

Indsatsteam Overgreb 

Derudover kan du også finde mere information om og inspiration til, hvordan man som fagperson kan forebygge overgreb i dagtilbud, på skoler og på anbringelsessteder:

Forebyg overgreb - dagtilbud, skoler og anbringelse

Kontakt:

Malene Lund
41 93 25 27
Sidst opdateret 19/05 2016