Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd hensigtsmæssigt.

Projektperiode:

2015 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen for afprøvningen i perioden 2017– 2017 af KEEP i Danmark er alle plejefamilier med børn i alderen 4–12 år (både netværksplejefamilier og almindelige plejefamilier). I perioden 2018–2019 udvides målgruppen med KEEP SAFE, som omfatter pleje- og netværksfamilier med unge i alderen 12–16 år. Da tanken er, at KEEP-kurset både skal fungere forebyggende og behandlende, behøver barnet ikke at udvise nogen problemadfærd, for at plejefamilien kan tilbydes deltagelse i KEEP.

Baggrund for projektet:

KEEP er udviklet til at give plejeforældre konkrete værktøjer, hvilket dermed kan bidrage til at fastholde børnene i plejefamilien. Derved mindskes risikoen for et sammenbrud i anbringelsen og dermed risikoen for fx en institutionsanbringelse, der bringer den unge væk fra de normallignende opvækstvilkår, som en plejefamilie kan tilbyde. Målgruppen omfatter plejebørn med følelsesmæssige, udadreagerende og indadreagerende problematikker. Udadreagerende problemadfærd ses i højere grad hos anbragte børn, end hos ikke-anbragte børn. Det kan bidrage til problemer i dagtilbud, skole osv. og i visse tilfælde bidrage til sammenbrud i anbringelser. Der er derfor behov for effektive indsatser, som kan styrke plejefamilier i at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde.

Formål:

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring. Formålet er at afprøve og udbrede KEEP i Danmark, herunder at få solid viden om KEEP’s resultater i en dansk kontekst og at sikre, at der i løbet af projektperioden opbygges en struktur for varig forankring samt evt. udbredelse i større skala til landets kommuner. Implementeringen af KEEP forventes på lang sigt at bidrage til realisering af følgende mål: Fald i antallet af udsatte børn og unge, der henvises til specialtilbud. Børn, hvis plejeforældre har deltaget i et KEEP-forløb, i højere grad end andre anbragte børn i plejefamilie kan deltage i et almindeligt skoleforløb. Fald i antallet af langvarige institutionsanbringelser. Børn, hvis plejeforældre har deltaget i et KEEP-forløb, i mindre omfang end andre anbragte børn i plejefamilie oplever placering på institution efter deres plejefamilieanbringelse.

Dokumentation og evaluering:

Resultatdokumentation, som tilknyttes KEEP i projektperioden, vil bidrage med viden om resultaterne af KEEP i en dansk kontekst.

Finansiering:

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. over fire år til det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet, som skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Der er afsat 10 mio. kr. til et projekt, der skal afprøve og udbrede det vidensbaserede program Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP). Heraf er der afsat 0,7 mio. kr. i direkte støtte til ansøgere.

Kontakt:

Gøye Thorn Svendsen
+45 41 93 25 46
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 28/01 2019