Forside > Projekter og initiativer > Børn > Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Kvaliteten af den tidlige indsats i PPR overfor sårbare og udsatte børn og unge skal styrkes. Der udmeldes en ansøgningspulje i efteråret 2017.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Ansøgningspuljens målgruppe er kommuner, som ønsker at investere i en tidlig og forebyggende indsats i PPR.

Baggrund for projektet:

Som led i satspuljeaftalen for 2017 er der afsat midler for perioden 2017- 2020 til investering i PPR. Ansøgningspuljen udmeldes i 2017. Det forventes, at 10 kommuner kan ansøge om deltagelse i et partnerskab mellem kommunerne og Socialstyrelsen.om at styrke og udvikle kvaliteten i den tidlige og forebyggende indsats i PPR over for sårbare og udsatte børn og unge. Der ydes økonomisk støtte til at ansætte et begrænset antal ekstra medarbejdere i PPR over den 3-årige projektperiode.

Formål:

Formålet med initiativet er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuelt medicinering. Med initiativet styrkes kommunernes indsats i PPR overfor sårbare og udsatte børn og unge. Et fokuseret tværfagligt samarbejde på tværs af skole, dagtilbud, socialområde og PPR kan styrke den forebyggende og tidlige indsats inden for barnets eller den unges almindelige hverdagsrammer.

Dokumentation og evaluering:

Det er målsætningen, at erfaringerne fra initiativet udbredes til flere kommuner, så der kan drages nytte af udviklingsaktiviteter, viden og erfaringer fra partnerskabet mellem kommunerne og Socialstyrelsen. Derfor ønsker Socialstyrelsen at følge udviklingsarbejdet tæt og få viden om betydningen af en investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Socialstyrelsen udbyder evalueringsopgaven til en ekstern leverandør. Det endelige design for evalueringen fastlægges i et samarbejde mellem leverandør og Socialstyrelsen. Initiativet følges på tre forskellige måder, der tilsammen skal tilvejebringe viden om såvel udviklingsarbejdet i partnerskabet og om virkning og socialøkonomiske konsekvenser ved at øge og styrke den tidlige og forebyggende indsats i og omkring PPR.

Finansiering:

For perioden 2017-2020 er der i alt afsat 123,1 mio. kr. til ansøgningspuljen, der udmøntes én gang i 2017. Det betyder, at forventet 10 kommuner kan søge om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. pr. kommune i projektperioden. Heraf skal 1,8 mio. kr. anvendes til deltagelse i partnerskabet, mens 10,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af ca. fire medarbejdere årligt i projektperioden. Midlerne skal dække de forventede ekstra udgifter, der vil være forbundet med at øge indsatsen i og omkring PPR, herunder ansættelse af ekstra psykologer eller andre fagpersoner.

Mere information:

Det forventes, at ansøgningspuljen udmeldes i august eller september 2017 med ansøgningsfrist medio oktober. Ansøgningspuljen forventes udmøntet i 4. kvartal 2017.

Se PowerPoint fra informationsmødet her.

Se videooptagelse fra informationsmøde vedr. ansøgningspuljen her. (Youtube) 

Få yderligere oplysninger og adgang til at søge ansøgningspuljen via Tilskudsportalen.

Kontakt:

Stinne Grydehøj
91 37 02 02
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 04/09 2017