Forside > Projekter og initiativer > Børn > Frivillige organisationer

Puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer

Som led i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt er der afsat en pulje på 30 mio. kr. til at fremme samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer i forhold til forebyggende indsatser over for børn og unge.

Projektperiode:

2015 - 2017

Målgruppe:

Målgruppen for puljen er børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier med forskellige typer af sociale problemer, og som enten er udsatte eller i risiko for at blive det. Det kan eksempelvis være børn og unge af misbrugere, psykisk syge, traumatiserede flygtninge mv.

Baggrund for projektet:

Børn og unge i familier med store sociale problemer føler sig ofte alene med deres tanker og overvejelser. Hvad enten deres forældre kæmper med alkohol- eller stofmisbrug, psykisk sygdom, eller der er tale om vold i familien, har disse børn og unge typisk meget vanskelige opvækstvilkår, de påtager sig ofte voksenrollen i hjemmet, og bruger uforholdsmæssig meget energi på at dække over forældrenes problemer. En opvækst med uforudsigelighed, ustabilitet og manglende omsorg, som risikerer at efterlade varige spor. Det er vigtigt at styrke indsatsen over for disse børn og unge og give dem muligheden for at deltage i samfundet på lige vilkår med andre.

Formål:

Formålet med puljen er at styrke samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer i forhold til indsatser over for børn og unge, der enten er udsatte eller i risiko for at blive det. Det er også et vigtigt mål med puljen at få dokumenteret viden om effekten af indsatserne og at bidrage til, at de indsatser, som viser sig virkningsfulde, forankres i kommunerne. Puljen har desuden til formål at udvide og kvalificere kommunernes forebyggende tilbudsvifter og at øge kendskabet til de frivillige indsatser i lokalområderne.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen har indgået kontrakt med Rambøll, som skal lave resultatopsamling og yde processtøtte til projekterne under puljen i perioden februar 2014 til og med december 2017, herunder understøtte de frivillige organisationer i opbygningen af en videns- og resultatbaseret praksis.

Finansiering:

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. til det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt, heraf blev 30 mio. kr. afsat til puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer.

Kontakt:

Rikke Plauborg
41932559
Børn og familie
Sidst opdateret 12/12 2016