1. fase: Kortlægning

Resultater fra kortlægning

I første fase af projektet er gennemført en omfattende kortlægning af området god ledelse og ledelsesinformation. Denne del er nu afsluttet og viste bl.a.:

Politisk styring og organisering

 • Svag kobling mellem børne- og ungepolitikkerne og øvrige styringsdokumenter
 • Sjældent sammenhæng mellem politiske mål og måden, man organiserer sig på.
 • Mange giver udtryk for at ville arbejde mere med resultatmål, og med færre, tydelige politiske og faglige mål.

Faglig udvikling

 • Stigende grad af anvendelse af fælles faglige metoder, som fx ICS og Signs of Safety
 • Sagsbehandlerne har ofte adgang til supervision og faglig sparring, den primære sparring foregår i teams
 • Stor personaleomsætning på området, og det opleves som en udfordring at oplære nyansatte sagsbehandlere
 • Sjældent sammenhæng mellem faglig udvikling og politiske målsætninger

Arbejdstilrettelæggelse og opfølgning

 • Stigende grad arbejde med retningslinjer for sagsbehandlernes arbejde, ikke mindst i forhold til underretninger
 • Anvendelsen af retningslinjerne i praksis kan være en udfordring
 • Udfordringer i forhold til overlevering af sager ved sagsbehandlerskift, og generelt i forhold til fordelingen af sager.
 • Stor skepsis over for it-systemer og for store forventninger til, hvad systemerne vil kunne bidrage med
 • Fokus på tæt opfølgning på indsatser, men i langt mindre fokus på effekter
 • Begrænset brug af opfølgning til læring og udvikling
 • Stort fokus på økonomi i opfølgningen

Ledelsesinformation

 • Ledelsesinformation modtages af de politiske fagudvalg om økonomiske forhold og sjældent om målopfyldelse
 • Ledelsesinformation i begrænset omfang overskuelig, pædagogisk og anvendelsesorienteret
 • Begrænset anvendelse af benchmarkning som middel til at vurdere egen praksis

Rapporter om kortlægning

Det afsluttende resumé over kortlægningen går på tværs af de forudgående dataindsamlinger. Hovedtendenser fra kortlægningen og de fokusområder, som projektet, arbejder videre med ses fremgår af resuméet:

Væsentlige generelle pointer i forhold til faglig ledelse og ledelsesinformation. Rapporten er baseret på forskningsrapporter, evalueringer, projekterfaringer m.m. samt interviews med centrale forskere på området:

Resultaterne fra en landsdækkkende kortlægning af området. 80 kommuner udfyldte i foråret 2014 et selvevalueringsskema, hvor de beskrev egen praksis og behov i forhold til faglig ledelses og ledelsesinformation. Kommunerne blev også bedt om at indsende centrale redskaber hertil, hvorved der er indsamlet over 500 eksempler:

En dybdekortlægning af ni udvalgte kommuners praksis på området. Kommunerne er udvalgt fordi de på forskellige områder har en praksis, som virker lovende og nytænkende og som kan have et udbredelsespotentiale i forhold til andre kommuner:

Identifikation af 8 kerneelementer, der arbejdes videre med i model.

På baggrund af kortlægningen arbejdes der videre med 8 kerneelementer for faglig ledelse og ledelsesinformation af god kvalitet:

 • Politisk styringsgrundlag
 • Organisering og tværfagligt samarbejde
 • Faglig udvikling
 • Tilrettelæggelse af arbejdet
 • Opfølgning på arbejdet
 • Politisk prioritering og styring
 • Administrativ og faglig styring
 • Økonomisk styring og afrapportering

 

Sidst opdateret 21/05 2015