Forside > Projekter og initiativer > Børn > Faglig ledelse og ledelsesinformation

Faglig ledelse og styring

Projektet Faglig ledelse og styring udvikler en sammenhængende og afprøvet model, som beskriver elementer og præsenterer redskaber, som kommunerne kan anvende til inspiration og giver gode eksempler.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Ledere og chefer på myndighedsområdet for udsatte børn og unge. Sekundært politikere med ansvar for området.

Baggrund for projektet:

Det blev med satspuljeaftalen for 2013 besluttet at iværksætte en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb. Et af overgrebspakkens fire hovedtemaer vedrører styrkelse af den forebyggende og tværfaglige indsats. Herunder er det et fokuspunkt at styrke kommunernes faglige ledelse og styring af børneområdet. Projektet faglig ledelse og styring er en del af Overgrebspakken.

Formål:

1. Styrke kommunerne i at skabe rammer for sagsbehandling af høj kvalitet gennem optimal faglig ledelse, tilrettelæggelse og organisering af sagsbehandlingen. 2. Skabe gennemsigtighed og styrke kommunalbestyrelsens fokus og opfølgning på kvaliteten af indsatsen på børneområdet gennem faglig ledelse og styring.

Dokumentation og evaluering:

Projektet har gennemført en omfattende kortlægning af kommunernes praksis og behov på området. De udviklede redskaber afprøves af ti kommuner og tilrettes herefter. Der vil blive en intern evaluering af kommunernes erfaringer hermed.

Samarbejdsparter:

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) og Deloitte Consulting

Mere information:

Om projektets formål

Ankestyrelsen gennemførte primo 2012 en kulegravning af de seneste års alvorlige enkeltsager om overgreb mod børn. Kulegravningen viste, at der ikke blev fulgt op på selv meget alvorlige underretninger, og at der generelt manglede overblik over sagsforløbet. De børnefaglige undersøgelser kom enten meget sent i forløbet eller manglede helt, hvilket medfører tvivl om, om familiens ressourcer og problemer er afdækket, og om der er etableret et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for at træffe en korrekt afgørelse.

Ankestyrelsen udpeger manglende faglighed i sagsbehandlingen som en af de centrale problemstillinger i sagerne, og herunder at den manglende faglighed ikke kan isoleres til de pågældende sagsbehandlere, men skal ses i sammenhæng med sagsbehandlerens muligheder for at trække på hjælp fra kollegaer, ledelsens kompetencer og opbakning samt muligheder for at inddrage eksperter. En grundlæggende forudsætning for at styrke indsatsen på området er derudover, at kommunalbestyrelsen aktivt forvalter det overordnede ansvar for, at lovgivningen på området følges og sikrer kvalitet i indsatsen over for udsatte børn og unge.

Læs mere om resultaterne fra kortlægningen her.

Læs mere om baggrunden for projektet her

Kontakt:

Birgit Mortensen
41932441
Kontoret for Børn og Familie
Sidst opdateret 14/12 2015