Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Dokumentation af lovende praksis

Dokumentation af lovende praksis

Projektet skal beskrive og styrke lovende social praksis på børne- og ungeområdet i kommunerne. Formålet er at øge vidensniveauet samt skabe en mere systematiseret viden om tidlige og forebyggende indsatser.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er børn og unge i alderen 0-18 år, der har behov for særlig støtte eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte, samt deres familier. Den sekundære målgruppe er alle kommuner, evt. i samarbejde med fx private sociale tilbud og private eller frivillige organisationer.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen har i de seneste år haft fokus på at afprøve og udbrede evidensbaserede programmer, der har vist sig at være virkningsfulde over for en bestemt målgruppe. Der findes dog ikke evidensbaserede programmer, som matcher alle behov og problemstillinger hos udsatte børn og unge, og som samtidig både er fagligt og økonomisk bæredygtige og passer i den lokale kommunale kontekst. Socialstyrelsen oplever på den baggrund en stigende efterspørgsel fra kommunerne efter støtte til at kvalificere og modne samt dokumentere og evaluere eksisterende metoder og indsatser, som viser tegn på at have en god virkning for borgerne.

Formål:

Projektets formål er at kvalificere, beskrive, dokumentere og evaluere 7-8 lovende kommunale praksisser. De 7-8 praksisser findes ved en ansøgningspulje som udmeldes i marts 2017. I løbet af projektperioden skal vidensniveauet om de konkrete indsatser øges ved blandt andet resultatdokumentation og kvalificering ud fra aktuel bedste viden på området. De beskrivelser, der udarbejdes i løbet af projektperioden, skal danne grundlag for, at de konkrete praksisser efterfølgende kan afprøves i andre kommuner, hvis de viser gode resultater.

Dokumentation og evaluering:

I projektperioden undersøges og dokumenteres virkningen af de lovende praksisser ved et procesorienteret effektstudie. Derudover afdækkes implementerings- og omkostningsniveauet også. Undervejs i projektperioden udarbejdes en samlet midtvejsevaluering og afslutningsvist en slutevalueringsrapport for hver enkelt af de 7-8 lovende praksisser samt en slutevaluering, som går på tværs af de 7-8 lovende praksisser.

Samarbejdsparter:

Projektet udføres i et samarbejde mellem en ekstern leverandør, de deltagende kommuner og Socialstyrelsen.

Finansiering:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat midler til projektperioden 2016-2019. Der er samlet set afsat 25,2 mio. kr. til projektet. Heraf er ansøgningspuljen, som kan søges af kommuner, er på 12 mio. kr.

Kontakt:

Kirsten Brøndum
41 74 00 43
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 30/04 2020