Forside > Projekter og initiativer > Børn > De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet forældre med børn i alderen 1-3 år, som kan have gavn af en generel, forebyggende indsats til at styrke samspillet i familien. Desuden er projektet målrettet familier, hvor samspillet allerede er problematisk, og hvor der er behov for at genoprette positivt samspil og god tilknytning.

Baggrund for projektet:

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. over fire år til en forebyggelsespakke på børne- og ungeområdet. Den har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende foranstaltninger. Som en del heraf udbredes forældrekurset De Utrolige År Småbørn til kommuner og private organisationer.

Formål:

Formålet med indsatsen er, at forebygge adfærdsvanskeligheder hos barnet og at barnet oplever øget tryghed og tilknytning til forældrene. Herudover kan udsatte familier opspores og henvises til relevante specialiserede indsatser. Forældrene får blandt andet konkret viden om børnestyret leg, coaching af sociale færdigheder samt øvelse i opmuntring og ros. Indsatsen skal forebygge, at der på sigt opstår alvorlige adfærdsvanskeligheder hos barnet eller i familiesamspillet, som kan føre til en negativ udviklingsspiral for barnet, der kan medføre, at barnet ikke kan rummes i det normale dag- eller skoletilbud. Projektkommunerne får hver uddannet fire medarbejdere i at afholde kurset.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres på tre parametre: implementering, effekt og økonomi. Evalueringen bygger på data fra projektkommunerne, der blandt andet indsamler data om børnenes trivsel, medarbejdernes tidsforbrug til indsatsen og metodeloyaliteten. Evalueringen foretages af et konsortium bestående af Oxford Research, KORA, CBS og EG. Evalueringen vil ligge klar ultimo 2017.

Samarbejdsparter:

Følgende kommuner deltager i projektet: Lolland Kommune, Middelfart Kommune, Randers Kommune, Roskilde Kommune, Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune.

Mere information:

De Utrolige År Småbørn 

Kontakt:

Maria Aksglæde Dellgreen
+45 41 74 00 25
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 10/01 2017