Forside > Projekter og initiativer > Børn > De Utrolige År Baby

De Utrolige År Baby

De Utrolige År Baby er et kursusforløb til nybagte forældre, der har til formål at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Forældrene får gennem kurset konkret viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling og om, hvordan man stimulerer barnets udvikling.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er nybagte forældre og deres børn.

Baggrund for projektet:

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. over fire år til en forebyggelsespakke på børne- og ungeområdet, som har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende foranstaltninger. Som en del heraf udbredes forældrekurset "De Utrolige År Baby" til kommuner og private organisationer, som vil anvende det som forebyggende eller behandlende forældreprogram til nybagte forældre til børn op til et år.

Formål:

Formålet med De Utrolige År Baby er at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Der fokuseres på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling. Forskning viser, at det er vigtige beskyttende faktorer for barnet senere i livet. Indsatsen skal forebygge, at der på sigt opstår alvorlige adfærdsvanskeligheder hos barnet eller i familiesamspillet, som kan føre til en negativ udviklingsspiral for barnet, der kan medføre, at barnet ikke kan rummes i det normale dag- eller skoletilbud. Projektkommunerne får hver uddannet fire medarbejdere, der kan afholde kurser.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres på tre parametre: implementering, effekt og økonomi. Evalueringen bygger på data fra projektkommunerne, der blandt andet indsamler data om børnenes trivsel, medarbejdernes tidsforbrug til indsatsen og metodeloyaliteten. Evalueringen foretages af et konsortium bestående af Oxford Research, KORA, CBS og EG. Evalueringen vil ligge klar ultimo 2017.

Samarbejdsparter:

Følgende kommuner deltager i projektet: Faxe Kommune, Frederikshavn Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Middelfart Kommune og Sønderborg Kommune.

Mere information:

De Utrolige År Baby 

Kontakt:

Maria Aksglæde Dellgreen
+45 41 74 00 25
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 16/02 2017