Børnehuse

Socialstyrelsen har til opgave at yde løbende konsulentstøtte til børnehusene og understøtter udviklingen af børnehusene som et landsdækkende tilbud af høj faglig kvalitet. Samtidig varetager Socialstyrelsen også en national børnehusdatabase til dokumentation og monitorering af børnehusenes indsatser.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Den primære målgruppe er børn og unge af begge køn i alderen 0 til og med 17 år, der udsættes for vold og seksuelle overgreb – eller hvor der er mistanke herom - samt deres nærmeste omsorgspersoner. Den sekundære målgruppe er kommunale myndighedsrådgivere, politi og sundhedsfagligt personale, der benytter børnehuset i forbindelse med børnehussamrådsmøder og sager, hvor der opstår mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller fysisk vold mod børn samt driftsansvarlige kommuner og børnehuspersonale.

Baggrund for projektet:

Børnehusene i Danmark åbnede den 1. oktober 2013 som et led i de lovinitiativer til beskyttelse af børn mod overgreb, der trådte i kraft under Overgrebspakken. Børnehusene har deres udgangspunkt i kommunalt regi og er forankret i lov om social service. Børnehusene er etableret med udgangspunkt i et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde hvor de relevante myndigheder samles, så børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om, at de har været udsat for overgreb, kan blive udredt og modtage krisestøtte sammen med deres nærmeste omsorgspersoner. Børnehusene skal, i børnevenlige rammer, sikre en højt kvalificeret, tværfaglig koordineret og skånsom indsats over for det enkelte barn og den enkelte unge samt deres nærmeste omsorgspersoner.

Formål:

Formålet med projektet er at understøtte børnehusenes drift og det tværsektorielle samarbejde i børnehusene og derigennem sikre at en kvalificeret og ensartet indsats i børnehusene udvikles og fastholdes i hele landet. Dette sker blandt andet ved at Socialstyrelsen giver faglig understøttelse og konsulentbistand til børnehusene baseret på aktuel bedste viden. Herunder udvikling af fælles faglige kvalitetsstandarder, faglige metodebeskrivelser for de forskellige tværsektorielle indsatser samt facilitering af fælles mødefora. Derudover faciliterer Socialstyrelsen tværsektorielle møder mellem politi og kommuner for at sikre en koordinering af indsatsen i sager om overgreb og kvalificere samarbejdet mellem myndighederne. Socialstyrelsen yder løbende support og drift af det IT-baserede registreringssystem (børnehusdatabase) som alle børnehusene indberetter til. Herudover behandler og formidler Socialstyrelsen data herfra, som bidrager til national dokumentation og monitorering af børnehusenes indsatser.

Dokumentation og evaluering:

Børnehusprojektets resultater dokumenteres gennem følgende datakilder: Erfaringsopsamling på børnehusenes første år i drift, løbende dataudtræk fra børnehusdatabasen og systematisk opsamling af opnået viden på baggrund af den faglige understøttelse af børnehusene.

Finansiering:

Som led i den samlede indsats til beskyttelse af børn mod overgreb har satspuljepartierne ved forhandlingerne for 2013-2016 afsat kr. 15,5 mio. til Socialstyrelsens konsulentbistand og understøttelse af børnehusene, herunder facilitering af møder mellem politi og kommuner. Derudover er der afsat kr. 1 mio. varige midler til understøttelse af løbende national dokumentation af børnehusenes aktiviteter.

Kontakt:

Andrea Wagner Thomsen
41 74 00 27
Sidst opdateret 18/11 2015