Forside > Projekter og initiativer > Børn > Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd > Tegn på seksuel grænseoverskridende adfærd hos børn

Tegn på seksuel grænseoverskridende adfærd hos børn

Information om mulige karakteristika for børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd samt faktorer, der kan spille ind på børn og unges udvikling af seksuelt grænseoverskridende adfærd.

Mulige karakteristika

Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd er ikke en ensartet gruppe, når man ser på opvækstvilkår, personlighedstræk og adfærd. Der findes ikke ”et typisk barn” eller ”en typisk ung” med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Man kan imidlertid fremhæve en række generelle fællestræk.

Ud over den seksuelt grænseoverskridende adfærd har en del ofte haft en opvækst, hvor de har udvist tegn på manglende tilpasning og trivsel. Mange har udvist adfærdsforstyrrelser i form af antisocial adfærd og en del har indlæringsvanskeligheder.

Personlighedsmæssigt kan børnene og de unge fremstå umodne og med følelsesmæssige, interpersonelle og sociale vanskeligheder. Et generelt træk kan være, at de er følelsesmæssigt hæmmede, og at de mangler selvindsigt i en grad, der betyder, at de har svært ved at forholde sig til andre på en empatisk måde.

Mange føler sig socialt usikre og magter ikke at opbygge ligeværdige relationer med jævnaldrende. Netop vanskelighederne med at indgå i sociale sammenhænge med andre, ikke mindst jævnaldrende, kan føre til social isolation. Den manglende kontakt til jævnaldrende kan medføre, at barnet foretrækker kontakt med nogen, der er yngre end det selv.

Kliniske erfaringer fra JanusCentret, der arbejder med udredning og behandling af børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd, peger på, at børnene ofte udviser tegn på bekymrende adfærd i længere tid, inden de begår den grænseoverskridende og krænkende handling. Det har derfor stor betydning for indsatsen over for disse børn og unge, at fagpersoner opfanger signalerne og reagerer, når de møder en bekymrende adfærd.

I nedenstående oversigt beskrives en række forskellige mulige tegn og signaler på seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd, man som fagperson skal være opmærksom på.

Faktorer, der kan spille ind på børn og unges udvikling af seksuelt grænseoverskridende adfærd:

 • Omsorgssvigt (fysisk, psykisk, seksuelt)
 • Ikke alderssvarende følelsesmæssig og sproglig udvikling
 • Manglende sociale kompetencer
 • Lav impulskontrol
 • Utilstrækkelig indlevelsesevne
 • Dårlig begavelse
 • Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD)
 • Ensomhed
 • Nederlagsoplevelser
 • Sociale begivenheder
 • Skolevanskeligheder
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Kammeratskabsvanskeligheder
 • Rigide mestringsstrategier
 • Ringe eller forvrænget viden om seksualitet
 • Dysfunktionel familie
 • Lavt selvværd
 • Ringe forståelse for motiver bag eller skadevirkninger af det seksuelle overgreb
 • Begrænset handle- og problemløsningsstrategier

For uddybning henvises til JanusCentret samt ”Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Et fagligt vejledningsmateriale”. Servicestyrelsen (2010)

Sidst opdateret 19/12 2016