Forside > Projekter og initiativer > Børn > Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Puljens målgruppe er børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Baggrund for projektet:

Som led i satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler for perioden 2016- 2019 til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 122.000 børn og unge under 18 år vokser op i familier med alkoholmisbrug. Derudover angiver 181.000 af de 19-35-årige selv, at de er vokset op i familier med alkoholmisbrug. Der findes ikke tal for, hvor mange børn og unge, der er vokset op i familier med stofmisbrug, men Sundhedsstyrelsen oplyser, der i 2011 var 1307 borgere med børn under 18 år indskrevet i stofmisbrugsbehandling. Forskning og praksiserfaring viser, at mange børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling på grund af deres opvækstbetingelser. Derudover viser forskningen, at børnene og de unge har en øget risiko for bl.a. at føle sig ensomme, blive deprimerede, få posttraumatisk stress eller selv at udvikle et misbrug.

Formål:

Formålet med puljen er, at børn og unge i målgruppen får hjælp og støtte til at mestre de udfordringer, som følger af deres opvækst. Det langsigtede formål med projektet er, at børn af forældre med stof- eller alkoholmisbrug, ved at modtage et målrettet behandlingstilbud, opnår bedre forudsætninger for en langsigtet, positiv udvikling og højere grad af livskvalitet. Puljen skal sikre udbredelsen af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug for at understøtte at flere børn og unge, der har et behov for støtte, får et gratis behandlingstilbud. Yderligere skal puljen understøtte, at de behandlingsstilbud, der gives, er velbeskrevet og baseret på viden om velegnede indsatser til det enkelte tilbuds målgrupper samt understøtte kvaliteten ved at beskrive og dokumentere lovende indsatser. Kommuner samt private og frivillige organisationer har haft mulighed for at ansøge om midler fra puljen. Se en oversigt over puljeprojekter under afsnittet "Mere information" nedenfor.

Dokumentation og evaluering:

I foråret 2016 igangsatte Socialstyrelsen i samarbejde med Rambøll Management Consulting en samlet evaluering af behandlingstilbud, som modtager støtte i perioden 2016-2019. Evalueringen består af en kortlægningsopgave, en monitoreringsopgave og en udviklingsopgave. Evalueringen skal bidrage til at indsamle viden om virkningsfulde indsatser til målgruppen, og til at understøtte og kvalificere projekternes faglige vidensgrundlag. Således skal evalueringen bidrage til generelt at styrke indsatsen overfor børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug i Danmark. Ansøgningspuljen genudmeldes i 2019 for en ny fireårig periode, hvor erfaringerne og viden fra den eksterne evaluering vil blive inddraget til at kvalificere ansøgningspuljen.

Finansiering:

For perioden 2016-2019 er der i alt afsat 264 mio. kr. til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Fra 2020 og frem er der årligt afsat 69,4 mio. kr. til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Kontakt:

Malene Lund
41 93 25 27
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 06/02 2018