Projekter og initiativer børn

Pædagogiske praksiskonsulenter

Med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat i alt 23 mio. kr. i perioden 2016-2019 til etablering af et korps af pædagogiske praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet. De pædagogiske praksiskonsulenter skal, gennem rådgivning og vejledning til det pædagogiske personale i dagtilbud og dagpleje, fremme handlekompetencer, der medvirker til at bryde den negative sociale arv. Med dette projekt igangsættes således en rådgivnings- og vejledningsindsats, der skal understøtte pædagoger i at blive mere fortrolige med pædagogiske redskaber og strategier, der fremmer børns sproglige og non-kognitive udvikling.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Den overordnede målgruppe for rådgivnings- og vejledningsindsatsen er børn i udsatte positioner i dagtilbud og deres familier. Den direkte målgruppe for projektet er medarbejderne på dagtilbudsområdet i kommunerne, herunder de ansvarlige chefer på dagtilbudsområdet, områdeledere/ledere i både dagtilbud og dagpleje, det pædagogiske personale i dagtilbuddene samt kommunernes pædagogiske konsulenter. Projektet retter sig desuden mod selvejende og private daginstitutioner.

Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats

En tidligere forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge giver både menneskeligt, fagligt og økonomisk mening. Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Målgruppen for rådgivningsforløbene er de 73 kommuner, der ikke er del af ”Partnerskabsprojektet om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge” - eller deltager i partnerskabsprojektets referencenetværk. Målgruppen i kommunerne er forvaltningschefer, faglige ledere og øvrige nøglemedarbejdere på det specialiserede børneområdet, skole og dagtilbud samt sundhedsplejen.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Puljens målgruppe er børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Netværk og familierådslagning

Projektet udbreder metoder, som inddrager netværket i anbringelsessager. Projektet medvirker til, at overvejelser om familierådslagning og andre netværksinddragende metoder bliver en fast og naturlig del af de professionelles faglige vurderinger og rutiner, når et barn eller en ung overvejes anbragt.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Børn og unge, der står over for en mulig anbringelse uden for hjemmet og forvaltningschefer, myndighedsudøvende socialrådgivere på børn-, unge- og familieområdet samt familieplejekonsulenter i alle landets kommuner.

Netværks- og formidlingsaktiviteter til understøttelse af Socialstyrelsens efter- og videreuddannelser

En række netværks- og formidlingsaktiviteter skal styrke sammenhængen mellem Socialstyrelsens forskellige efter- og videreuddannelsestilbud på området for udsatte børn og unge.
Periode: 2015 – 2016
Målgruppe: Målgruppen varierer for de forskellige netværks- og formidlingsaktiviteter. Ekspertpanelets målgruppe er uddannelsesudbyderne, interesseorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og Social- og Indenrigsministeriets koncern. Målgrupperne for netværksaktiviteterne for uddannelserne er undervisere, ledelse, fagansvarlige og administratorer på kurserne og uddannelserne. Sidst er målgruppen for formidlingsaktiviteterne de forskellige faggrupper, kommuner og organisationer, som efter- og videreuddannelsestilbuddene i regi af Socialstyrelsen henvender sig til.

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse

Der er et væsentligt potentiale for mange kommuner til i højere grad at arbejde systematisk og langsigtet med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med særlige behov for støtte. Projektet skal understøtte kommunerne i dette.
Periode: 2016 – 2016
Målgruppe: Målgruppen er ledere og konsulenter, der tager beslutning om brug af efter- og videreuddannelse, og som står for planlægning, realisering samt opfølgning på efter- og videreuddannelse. Det vil først og fremmest være ledere og konsulenter i de kommunale myndighedsafdelinger. Det kan derudover være ledere og konsulenter fra sociale tilbud, både kommunale, regionale og private, samt ledere af almene tilbud – som arbejder med børn og unge med særlig behov for støtte.

Anbringelse i plejefamilie - Fokus på det gode forløb

Der udarbejdes en håndbog for det gode anbringelsesforløb i en plejefamilie. Formålet med håndbogen er, at kommunerne får et konkret redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en plejefamilieanbringelse.
Periode: 2015 – 2016
Målgruppe: Målgruppen for håndbogen med forløbsbeskrivelser er kommunalt ansatte på plejefamilieområdet, ansatte i Socialtilsyn og eventuelle plejeforældre.

VIDA

VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)
Periode: 2015 – 2017
Målgruppe: Målgruppen for VIDA er børn i udsatte positioner i alderen 3-6 år. Børn i udsatte positioner defineres i VIDA som ”Børn med stor sandsynlighed for en børnesag baseret på socioøkonomiske prædiktorer”. Projektet sigter på at opkvalificere det pædagogiske personale i daginstitutioner, som deltager i kompetenceudviklingsforløbet.

De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Den primære målgruppe for projektet forældre med børn i alderen 1-3 år, som kan have gavn af en generel, forebyggende indsats til at styrke samspillet i familien. Desuden er projektet målrettet familier, hvor samspillet allerede er problematisk, og hvor der er behov for at genoprette positivt samspil og god tilknytning.

De Utrolige År Baby

De Utrolige År Baby er et kursusforløb til nybagte forældre, der har til formål at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Forældrene får gennem kurset konkret viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling og om, hvordan man stimulerer barnets udvikling.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Den primære målgruppe for projektet er nybagte forældre og deres børn.

Frivillige organisationer

Som led i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt er der afsat en pulje på 30 mio. kr. til at fremme samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer i forhold til forebyggende indsatser over for børn og unge.
Periode: 2015 – 2017
Målgruppe: Målgruppen for puljen er børn og unge op til 18 år, der vokser op i familier med forskellige typer af sociale problemer, og som enten er udsatte eller i risiko for at blive det. Det kan eksempelvis være børn og unge af misbrugere, psykisk syge, traumatiserede flygtninge mv.

Partnerskabskommuner

Med partnerskabsprojektet indgås et partnerskab med tre kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende inddrages et netværk af referencekommuner, der arbejder i samme retning.
Periode: 2015 – 2017
Målgruppe: Den primære målgruppe i projektet er partnerskabskommuner. Partnerskabskommuner er udvalgte kommuner, som ønsker at indgå i et udviklingsarbejde om den forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Den sekundære målgruppe er Referencekommuner. Referencekommuner er kommuner, der indgå i et netværk med fokus på vidensdeling og erfaringsudveksling.

Model for tidlig opsporing

Som en del af forebyggelsespakken videreudvikles, udbredes og resultatevalueres en model for tidlig opsporing af socialt udsatte børn. Projektet strækker sig over en treårig periode fra 2014 til 2017. De 5 projektkommuner er: Furesø, Langeland, Ringsted, Svendborg og Sønderborg Kommune.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Initiativets primære målgruppe er børn i alderen 0-6 år i en socialt udsat position. Den sekundære målgruppe er pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker og socialrådgivere, som arbejder med børn i 0-6 års alderen.

KEEP

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd hensigtsmæssigt.
Periode: 2015 – 2017
Målgruppe: Målgruppen for afprøvningen af KEEP i Danmark er alle plejefamilier med børn i alderen 4-12 år (både netværksplejefamilier og almindelige plejefamilier). Da tanken er, at KEEP-kurset både skal fungere forebyggende og behandlende, behøver barnet ikke at udvise nogen problemadfærd for, at plejefamilien kan tilbydes deltagelse i KEEP.

Tidlig indsats – Livslang effekt

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Målgruppe er børn og unge i en udsat position i alderen 0-18 år, dog med særlig fokus på de små børn i alderen 0-6 år.

Udviklingsprogrammet - fremtidens dagtilbud

Udviklingsprogrammet - Fremtidens Dagtilbud er overgået til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Periode: 2013 – 2017
Målgruppe: Målgruppen for udviklingsprogrammet er; 0-2 årige og 3-5 årige børn i dagpleje og daginstitutioner. Forældre til børn i dagpleje og daginstitutioner. Det pædagogiske personale og ledere i daginstitutioner og dagpleje.

De Utrolige År Dino Lille gruppe

Dino Lille gruppe er et behandlende program i den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" henvendt til børn. Dino Lille gruppeprogrammet er et supplerende program til forældreprogrammet "DUÅ Førskole". Igennem leg og øvelser sigter programmet mod at styrke barnet følelsesmæssigt og socialt, understøtte barnets selvværd for herigennem at begrænse vanskelig adfærd samt styrke barnets skoleparathed.
Periode: 2017 – 2020
Målgruppe: Dino Lille gruppeprogrammet er målrettet børn i alderen 4-8 år og anvendes kun til grupper af 4-6 børn, hvis forældre deltager i forældreprogrammet "DUÅ Førskole".

De Utrolige År Dino Stor gruppe

Dino Stor gruppe er et forebyggende program i den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" henvendt til børn. Ved at styrke børnenes sociale færdigheder samt give dem bedre redskaber til konfliktløsning. Programmet sigter mod at reducere vanskelig adfærd og understøtte den inkluderende praksis i daginstitutioner og indskoling
Periode: 2017 – 2020
Målgruppe: Dino Stor gruppe er til børn i alderen 4-8 år og målrettet større grupper af børn i daginstitutioner, i indskolingsklasser og i SFO’en.
Sidst opdateret 18/05 2015