Alle projekter og initiativer i Socialstyrelsen

Pædagogiske praksiskonsulenter

Med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat i alt 23 mio. kr. i perioden 2016-2019 til etablering af et korps af pædagogiske praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet. De pædagogiske praksiskonsulenter skal, gennem rådgivning og vejledning til det pædagogiske personale i dagtilbud og dagpleje, fremme handlekompetencer, der medvirker til at bryde den negative sociale arv. Med dette projekt igangsættes således en rådgivnings- og vejledningsindsats, der skal understøtte pædagoger i at blive mere fortrolige med pædagogiske redskaber og strategier, der fremmer børns sproglige og non-kognitive udvikling.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Den overordnede målgruppe for rådgivnings- og vejledningsindsatsen er børn i udsatte positioner i dagtilbud og deres familier. Den direkte målgruppe for projektet er medarbejderne på dagtilbudsområdet i kommunerne, herunder de ansvarlige chefer på dagtilbudsområdet, områdeledere/ledere i både dagtilbud og dagpleje, det pædagogiske personale i dagtilbuddene samt kommunernes pædagogiske konsulenter. Projektet retter sig desuden mod selvejende og private daginstitutioner.

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan man gennem en målrettet indsats kan styrke kompetencen til at mestre livet i frihed uden kriminalitet hos personer, der afsoner en dom, og som har udfordringer med opmærksomhed, koncentration og socialt samspil.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Projektets primære målgruppe er personer over 18 år, som afsoner en dom, og som har en ADHD diagnose eller udviser ADHD lignende symptomer (vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration og socialt samspil). Den sekundære målgruppe er personer i fængsler, afdelinger af KIF (Kriminalforsorg i Frihed) og kommuner, som er i kontakt med afsonere med ADHD og lignende.

Mestringsstøtte til familier

Socialstyrelsen udvikler, afprøver og udbreder indsatser til at styrke mestringsevnen hos familier med børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. Indsatserne hører under et nyt program med tre delinitiativer.
Periode: 2016 – 2017
Målgruppe: Målgruppe Den primære målgruppe for projektet er familier med børn eller unge i alderen mellem 3-23 år med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. Derudover er målgruppen familier, hvor en eller begge forældre befinder sig i udsatte positioner og/eller selv har ADHD.

Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats

En tidligere forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge giver både menneskeligt, fagligt og økonomisk mening. Socialstyrelsen tilbyder derfor rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Målgruppen for rådgivningsforløbene er de 73 kommuner, der ikke er del af ”Partnerskabsprojektet om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge” - eller deltager i partnerskabsprojektets referencenetværk. Målgruppen i kommunerne er forvaltningschefer, faglige ledere og øvrige nøglemedarbejdere på det specialiserede børneområdet, skole og dagtilbud samt sundhedsplejen.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Puljens målgruppe er børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Implementering af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen understøttes konkret af formidlingsaktiviteter, task force forløb, implementeringsredskaber, en borgerrettet ud gave af retningslinjerne samt opdatering og videreudvikling af retningslinjerne.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Beslutningstagere, ledere og medarbejdere i den kommunale sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark.

Metodeudviklingsprojekt om forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

Som led i tiltag til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet blev der i sommeren 2014 etableret en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen. I regi af denne enhed igangsættes afprøvning af metoden "En vej ind" , som skal forebygge rocker- og banderekruttering.
Periode: 2016 – 2017
Målgruppe: Modellen ”En vej ind” har børn og unge i alderen 16-23 år, som er i særlig risiko for at blive involveret i rocker- og bandemiljøer som målgruppe.

Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Programmet skal medvirke til at nedbringe hjemløsheden i Danmark gennem en fortsat og udvidet indsats for at udbrede og forankre Housing First princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT) i kommuner og på § 110 boformer.
Periode: 2017 – 2019
Målgruppe: Den primære målgruppe er hjemløse borgere eller borgere i risiko for at blive hjemløse. Det er kendetegnende for målgruppen, at der er tale om mennesker, der ud over (risiko for) hjemløshed har komplekse sociale problemstillinger såsom psykiske problemer, dårligt helbred, misbrug, dårlig økonomi og manglende socialt netværk. Den sekundære målgruppe omfatter kommunerne, der har den direkte kontakt til og myndighedsansvaret for borgere i hjemløshed. Kompleksiteten i de hjemløse borgeres problemstillinger kræver samspil ikke blot på tværs af afdelinger, lovgivninger og forvaltninger men også på tværs af kommuner, regioner og andre parter i kontakt med borgere i hjemløshed, målgruppen omfatter dermed alle organisatoriske niveauer. Samtidig er § 110 boformerne i målgruppen, idet det ofte er her, borgerne søger ophold. § 110 tilbuddene er dermed platform for, at borgernes funktionsnedsættelser udredes, så det sikres, at borgerne tilbydes mere systematiske og målrettede rehabiliterende indsatser, der hænger sammen med de indsatser, borgerne i øvrigt tilbydes.

Nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Socialstyrelsen skal udarbejde retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem for borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Udgivelse af retningslinjerne følges op af implementeringsstøttende aktiviteter.
Periode: 2016 – 2018
Målgruppe: Målgruppen for de nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem er voksne med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer. Fælles for målgruppen er, at de bor på botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108, eller på botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85, eller på forsorgshjem efter servicelovens § 110.

Aktiviteter og ledsagelse

Nye Veje til aktiviteter og ledsagelse er et satspuljeprojekt, der omhandler samvær og aktiviteter for voksne mennesker med handicap. Som en del af projektet opsamler og publicerer Socialstyrelsen løbende erfaringer fra satspuljeprojektet.
Periode: 2015 – 2017
Målgruppe: Målgruppen for satspuljeprojektet Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap er voksne, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til en ledsagerordning efter servicelovens § 97, fordi de ikke kan færdes uden socialpædagogisk støtte. Målgruppens funktionsnedsættelser kan både være lette, moderate og svære. Puljen omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse, eller borgere med særlige sociale problemer. Målgruppen for erfaringsopsamlingen er kommuner, regioner, frivillige organisationer, fonde samt private organisationer mm..

Undersøgelse og erfaringsopsamling ifm. pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Socialstyrelsen har igangsat en undersøgelse og erfaringsopsamling, som samlet skal bidrage med et mere solidt vidensgrundlag på efterværnsområdet. Opgaven har bl.a. til formål at inspirere til udviklingen af efterværn til tidligere anbragte unge og til udmøntningen af de resterende midler under satspuljeinitiativet.
Periode: 2016 – 2017
Målgruppe: Anbragte og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år.

Netværk og familierådslagning

Projektet udbreder metoder, som inddrager netværket i anbringelsessager. Projektet medvirker til, at overvejelser om familierådslagning og andre netværksinddragende metoder bliver en fast og naturlig del af de professionelles faglige vurderinger og rutiner, når et barn eller en ung overvejes anbragt.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Børn og unge, der står over for en mulig anbringelse uden for hjemmet og forvaltningschefer, myndighedsudøvende socialrådgivere på børn-, unge- og familieområdet samt familieplejekonsulenter i alle landets kommuner.

Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre

’Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre’ er et initiativ, der skal styrke kommunernes anvendelse og viden om § 57A i Serviceloven (forældrepålægget).
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Initiativet henvender sig til kommunale sagsbehandler, der arbejder med udsatte etniske minoritetsbørn og -unge under 18 år, som mistrives. Den primære målgruppe for initiativet er således forældre til etniske minoritetsbørn og -unge under 18 år, hvor det vurderes at deres udvikling er i fare.

Autisme og skolevægring

Socialstyrelsen (VISO) modtager jævnligt henvendelser fra borgere (forældre), sagsbehandlere og/eller PPR, vedrørende børn, der har skolevægring. Projektet har til formål at afdække viden om målgruppen og sagerne.
Periode: 2015 – 2016
Målgruppe: Den primære målgruppe for projektet er normaltbegavede børn i alderen 11-16 år, der isolerer sig socialt og ikke kommer i skole, og som tillige har autisme, eller formodes at have en autismediagnose. Skolevægringen forekommer i en sådan grad, at barnet i længere perioder ikke kommer i skole. Den sekundære målgruppe er de parter, der indgår i samarbejdet med barnet. Det er, ud over forældrene, kommunale sagsbehandlere, lærere/skolen, PPR, psykiatrien og evt. familierådgivere eller andre relevante støttepersoner.

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.
Periode: 2012 – 2017
Målgruppe: Den primære målgruppe for projektet er voksne med en fremskreden kræftsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelser.

Indsatser på botilbud

Projektet skal skabe gode resultater for borgere med udviklingshæmning på botilbud og mere viden om effekt gennem en afprøvning af den lovende danske socialpædagogiske metode KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
Periode: 2014 – 2018
Målgruppe: Den primære målgruppe er borgere med udviklingshæmning på længerevarende botilbud. Den sekundære målgruppe er personale og ledere på botilbud for denne gruppe.

Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter

Socialstyrelsen yder processtøtte til kommunerne vedr. Servicelovens ændring af § 109, stk.7. Iflg. loven skal kommuner tilbyde rådgivning til kvinder på krisecenter vedr. bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Nu er alle kvinder på krisecenter omfattet af loven.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Kvinder på krisecenter. Koordinerende rådgivere (§ 109 stk. 7) i kommuner.

Netværks- og formidlingsaktiviteter til understøttelse af Socialstyrelsens efter- og videreuddannelser

En række netværks- og formidlingsaktiviteter skal styrke sammenhængen mellem Socialstyrelsens forskellige efter- og videreuddannelsestilbud på området for udsatte børn og unge.
Periode: 2015 – 2016
Målgruppe: Målgruppen varierer for de forskellige netværks- og formidlingsaktiviteter. Ekspertpanelets målgruppe er uddannelsesudbyderne, interesseorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og Social- og Indenrigsministeriets koncern. Målgrupperne for netværksaktiviteterne for uddannelserne er undervisere, ledelse, fagansvarlige og administratorer på kurserne og uddannelserne. Sidst er målgruppen for formidlingsaktiviteterne de forskellige faggrupper, kommuner og organisationer, som efter- og videreuddannelsestilbuddene i regi af Socialstyrelsen henvender sig til.

Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse

Der er et væsentligt potentiale for mange kommuner til i højere grad at arbejde systematisk og langsigtet med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med særlige behov for støtte. Projektet skal understøtte kommunerne i dette.
Periode: 2016 – 2016
Målgruppe: Målgruppen er ledere og konsulenter, der tager beslutning om brug af efter- og videreuddannelse, og som står for planlægning, realisering samt opfølgning på efter- og videreuddannelse. Det vil først og fremmest være ledere og konsulenter i de kommunale myndighedsafdelinger. Det kan derudover være ledere og konsulenter fra sociale tilbud, både kommunale, regionale og private, samt ledere af almene tilbud – som arbejder med børn og unge med særlig behov for støtte.

Anbringelse i plejefamilie - Fokus på det gode forløb

Der udarbejdes en håndbog for det gode anbringelsesforløb i en plejefamilie. Formålet med håndbogen er, at kommunerne får et konkret redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en plejefamilieanbringelse.
Periode: 2015 – 2016
Målgruppe: Målgruppen for håndbogen med forløbsbeskrivelser er kommunalt ansatte på plejefamilieområdet, ansatte i Socialtilsyn og eventuelle plejeforældre.

CTI for kvinder på krisecenter

Projektet afprøver metoden CTI (Critical Time Intervention) over for kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Projektets primære målgruppe er kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter, og hvis handlekommune deltager i projektet. Projektets sekundære målgruppe er kvindernes børn.

Kortlægning af målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog

Socialstyrelsen har igangsat et kortlægningsprojekt, der skal opbygge systematisk og valid viden om målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog. Kortlægning er første projekt ud af flere, der har til formål at understøtte og styrke praksisfeltet med viden om virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.
Periode: 2014 – 2016
Målgruppe: Kortlægningen skal medvirke til at skabe et grundlæggende vidensfundament i Socialstyrelsen, hvorfor fagpersoner internt i styrelsen fra hhv. VISO, National Koordination samt Kontoret for kommunikationshandicap, Sjældne handicap og Specialundervisning, er projektets primære målgruppe. Den viden som projektet producerer skal danne baggrund for fremtidige projekter, der forventes at skabe viden om virkningsfulde indsatser og metoder til gavn for målgruppen af borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Nye Alliancer

Nye Alliancer er en tænketank som skal udforme en strategi for nye alliancer mellem handicaporganisationerne og det øvrige civilsamfund. Målet er at bruge handicaporganisationernes og det øvrige civilsamfunds kompetencer til at bygge bro mellem mennesker med handicap og den frivillige verden og understøtte samskabelsesdagsordenen på handicapområdet.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Den primære målgruppe i projektet Nye Alliancer er mennesker med handicap. Den sekundære målgruppe er civilsamfundets parter, herunder handicaporganisationer, frivillige organisationer fx indenfor socialt arbejde, idræt eller kultur.

Styrket indsats på væresteder

Socialstyrelsen udvikler en samarbejdsmodel mellem kommune og væresteder i samarbejde med Haderslev, Holstebro og Odense Kommune.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Eksisterende værestedsbrugere og borgere, der hører under målgruppen for væresteder, men ikke hidtil har benyttet et værested.

Frivillig faglighed

Projektet skal bidrage til at borgere med handicap opnår øget livskvalitet igennem sociale netværk og deltagelse i sociale aktiviteter. Det skal ske gennem frivillig faglighed, der er organiseret i partnerskaber mellem kommuner, tilbud, virksomheder og frivilligcentre.
Periode: 2014 – 2018
Målgruppe: Den primære målgruppe for dette projekt er mennesker med handicap, der i forvejen modtager en eller flere ydelser efter Serviceloven. Den sekundære målgruppe er frivillighedsområdet, forstået som frivillige sociale organisationer, kommunerne, virksomheder og de frivillige borgere, der yder indsatsen i projekterne.

Projekt Andre Valg

Projekt Andre Valg (PAV) er et indslusningsprojekt for unge indsatte med misbrugsproblemer. PAV motiverer unge til at få behandling for deres misbrug.
Periode: 2010 – 2015
Målgruppe: Målgruppen for Projekt Andre Valg er misbrugsplagede unge under 18 år, der er anbragt i varetægtssurrogat på en af landets sikrede afdelinger.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Socialstyrelsen igangsætter i foråret 2016 et nyt projekt, som har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med misbrug. Modellerne er tidligere implementeret i seks danske kommuner med gode resultater og satspuljepartierne har derfor afsat midler til, at modellerne kan udbredes til flere kommuner.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Unge mellem 15-25 år med misbrug

Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Projektet skal understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Målgruppe er primært udsatte borgere, der har et begrænset netværk og ikke deltager i civilsamfundets fællesskaber, men også andre borgere, som ønsker at engagere sig og stille ressourcer til rådighed i lokale fællesskaber.

Kortlægning af problemskabende ungegrupperinger

Projektet omhandler udviklingen af et kortlægningsværktøj til unge der er i risiko for rekruttering til rocker- eller bandegrupperinger
Periode: 2014 – 2015
Målgruppe: Projektets primære målgruppe er unge i risiko for rekruttering til rocker- og bandegrupperinger. Projektets sekundære målgruppe er medarbejdere i kommuner, boligsociale organisationer og politi, der arbejde med tidlig forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger.

Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling

Et opsøgende og udgående behandlingstilbud med fleksible rammer kombineret med lettere adgang til eksisterende behandlingstilbud skal sikre, at også mennesker, der ud over et stofmisbrug lider af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, kan tilbydes et behandlingstilbud, der matcher deres behov, udfordringer og ressourcer.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Borgere med et intenst misbrug kombineret med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. De vil typisk have en kombination af et spinkelt forsørgelsesgrundlag, svagt netværk, periodevis uden bolig og massive sundhedsproblemer blandt andet som følge af et mangeårigt misbrug. Det drejer sig om borgere, der har vanskeligt ved at behovsudsætte, kommunikere med andre og som er svære at fastholde i samtaler. Målgruppen har ingen eller meget begrænset kontakt med stofmisbrugsbehandlingen.
Viser 1-30 af 73. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3
Sidst opdateret 12/05 2015