Gå til indhold

Baggrunden for de reviderede regler om magtanvendelse

Hvorfor er der foretaget ændringer i reglerne for magtanvendelse overfor voksne? Læs om undersøgelsen og de anbefalinger, der gik forud for ændringerne, som trådte i kraft 1. januar 2020.

De reviderede regler om magtanvendelse overfor voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som trådte i kraft 1. januar 2020, er vedtaget af Folketinget på baggrund af et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne, der blev gennemført i 2017.

Formålet med regeleftersynet

Formålet med eftersynet var at sikre, at reglerne om anvendelse af magt understøtter og ikke modvirker, at personalet kan yde en værdig og omsorgsfuld indsats til borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Eftersynet skulle samtidig sikre den enkeltes retssikkerhed med et klart regelsæt. Et tredje og væsentligt formål var at understøtte, at personalet har de nødvendige redskaber til at sikre borgerens trivsel, værdighed og udvikling.

Undersøgelse og anbefalinger

Serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne var et af initiativerne i regeringens nationale demenshandlingsplan 2025. Som et led i serviceeftersynet gennemførte Ankestyrelsen et praksistjek af magtanvendelsesreglerne i serviceloven:

Undersøgelsen: Praksistjek om magtanvendelse (2018)

Senere udgav det daværende Børne- og Socialministerium en afrapportering med bl.a. anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Rapporten er bl.a. tilgængelig hos KL:

Afrapportering  af serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne  (pdf)

Forenkling og tydeliggørelse

De ændrede regler for magtanvendelse imødekommer anbefalingerne i serviceeftersynet, som pegede på et behov for at forenkle og tydeliggøre reglerne.

Det var således en generel oplevelse hos personalet på de adspurgte sociale tilbud, plejecentre og i ældreplejen, at reglerne før 1. januar 2020 var svære at forstå og anvende i praksis.

Sidst opdateret 06/10 2020