Forside > Nyheder > 2015 > Sammenhængende indsatser for borgere med psykiske lidelser og misbrug
29/10 2015

Sammenhængende indsatser for borgere med psykiske lidelser og misbrug

Der kan være udfordringer, når der skal samarbejdes på tværs af både misbrugsbehandling, socialpsykiatri og behandlingspsykiatri. Men når det lykkes, er der gevinster at hente. Det peges der på i evalueringen af to projekter.

Borgere, der både har en psykisk lidelse og et misbrug af fx hash eller andre stoffer, har brug for hjælp og behandling fra flere sider. Typisk behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. 

Der kan være udfordringer, når systemerne omkring borgerne skal etablere et systematisk samarbejde for at skabe en helhedsorienteret indsats for borgerne. Men når det lykkes, er der også gevinster at hente.

Det peges der på i en evaluering fra Rambøll af to projekter, hvor man har udviklet og afprøvet modeller for sammenhængende indsatser for borgere, som både har en psykisk lidelse og et misbrug. Der er gennemført to projekter, et for yngre voksne (18-32 år) og et for unge (18-24 år).

projektet for voksne, også kaldet 'screeningsprojektet', har der været særligt fokus på samarbejde og screenings- og udredningspraksis. I ungeprojektet har fokus været på at etablere en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Socialstyrelsen har stået for projekterne i et samarbejde med Horsens, Gladsaxe, Slagelse, Esbjerg og Aalborg kommuner. 

Tydeligere arbejdsgange

Et af hovedresultaterne er, at der er skabt tydeligere arbejdsgange, en højere grad af videndeling og en mere koordineret og helhedsorienteret indsats. 

Evalueringen konkluderer også, at borgerne i 'screeningsprojektet' oplever, at deres behandling er struktureret og koordineret. Borgerne i ungeprojektet oplever god hjælp til at styrke eget netværk og komme tættere på uddannelse og beskæftigelse. 

Det indikeres desuden, at borgerne i begge projekter føler sig mindre belastede af deres psykiske problemer. 

Evalueringen peger også på forskellige typer af udfordringer i forbindelse med implementeringen. Fx halter samarbejdet mellem instanserne i 'screeningsprojektet' nogle steder på det udførende niveau. I 'ungeprojektet' har det bl.a. vist sig svært at etablere et fælles sprog om de unge på tværs af de involverede instanser.

Opmærksomhedspunkter

Som inspiration til andre kommuner, der vil arbejde med tilsvarende indsatser, peger evalueringen på en række punkter, som man med fordel kan gennemføre eller være opmærksom på: 

  • Gennemgående ledelsesopbakning
  • Formelle samarbejdsaftaler om rolle- og ansvarsfordeling
  • Grundige beskrivelser af modeller og metoder
  • Opstarts- og afslutningsmøder med fokus på bl.a. konkretisering af målsætninger
  • Udvidelse af målgruppen, så den er uafhængig af bl.a. borgernes alder
Projekterne er gennemført i perioden 1. marts 2012 - 28. februar 2015. Projekterne er finansieret af hhv. Kampen mod Narko II ('screeningsprojektet') og satspuljeaftalen 2011-2014 ('ungeprojektet').
 

Den registerbaserede effektevaluering med kontrolgruppe gentages i 2017 for at afdække resultater på længere sigt.

Evalueringen af projekterne om borgere om psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Sidst opdateret 30/10 2015