Forside > Nyheder > 2015 > Det gavner borgerne, når systemerne samarbejder
22/09 2015

Det gavner borgerne, når systemerne samarbejder

Mange borgere bliver mere motiverede for forandring, når systemerne samarbejder. Det fremgår af et projekt om borgere, der både har en sindslidelse og et misbrug. Se evalueringen og håndbogen om den nye metode.

Borgere, der både har en sindslidelse og et misbrug, har brug for hjælp fra flere instanser - typisk på tværs af kommune og region. Har systemerne et velkoordineret samarbejde, har det positive følger for borgerne. 

Det peges der på i evalueringen af projektet "Integreret indsats", hvor fire kommuner og to regioner har udviklet og implementeret en model for tværsektorielt samarbejde.

Målet har været at integrere indsatsen for borgeren på tværs af både den regionale hospitalspsykiatri og kommunernes misbrugsbehandling og socialpsykiatri.

Indsatsen omfatter en koordinerende funktion, et tværfagligt team, faste mødestrukturer, opsøgende tilgang og fælles udrednings- og støtteredskaber.

Fælles praksis for udredningen

Evalueringen viser overordnet, at det er lykkedes at etablere et velfungerende, tværgående samarbejde med fast mødekadence og en fælles praksis for udredningen. Det udbyggede samarbejde har ført til en langt mere koordineret indsats for borgerne. Der har dog ikke været tale om en egentlig integreret indsats.   

Hovedparten af forløbsbeskrivelsens elementer er implementeret, og især det opsøgende arbejde har fungeret godt. Medarbejderne har også oplevet, at motivationsdelen var brugbar og i lidt mindre grad udrednings- og handleplanselementerne. 

Motiverede for forandring

Evalueringen tyder også på positive resultater for borgerne. Omkring halvdelen af de deltagende borgere er blevet mere motiverede for at arbejde aktivt med deres misbrug, psykiske vanskeligheder og øvrige problemstillinger, og en tredjedel har fået det bedre socialt og fysisk. Psykisk er der også sket en vis forbedring. Derimod har der ikke kunnet måles på misbrugsdelen på grund af datausikkerhed.

57 borgere har modtaget den samlede integrerede indsats og 44 har indgået i noget af forløbet. Der er således tale om en mindre gruppe borgere, og resultaterne skal derfor tages med et vist forbehold. De understøttes dog af tilsvarende norske resultater.

Projektkommunerne har været Ballerup, Egedal, Hedensted og Syddjurs, og fra regionernes side er det Region Midt og Region Hovedstaden, der har deltaget.

Håndbog om samarbejdsmodellen

Deloitte har tilpasset samarbejdsmodellen til danske forhold i samarbejde med de deltagende regioner og kommuner. Den oprindelige model, Integrated Treatment for Dual Disorders, er amerikansk og udviklet af Kim Mueser og co.

Deloitte har også stået for evalueringen. 

Som en del af projektet er der udviklet både en håndbog om metoden og et undervisningsmateriale.  Begge deles stilles til rådighed for kommuner og regioner, der vil implementere den nye samarbejdsmodel.  

Der er samlet afsat 18 millioner til initiativet, der indgår i Psykiatriaftalen 2011-14. 

Evalueringen af projekt Integreret indsats
Metodehåndbog om samarbejdsmodellen 
Beskrivelse generelt og adgang til undervisningsmateriale om samarbejdsmodellen


 

Sidst opdateret 22/09 2015