Dokumentation af Tilbudsportalen

Her kan du se beskrivelse af centrale begreber, som er gældende for indberetning til Tilbudsportalen før 2014.

Fold alle teksterne ud eller ind

Tilbud

Et tilbud er defineret som en organisation, der leverer ydelser. Et tilbud er med andre ord det samme som en leverandør.
Overordnet skelner Tilbudsportalen mellem tre tilbudstyper:

 • Ambulant tilbud
 • Dagtilbud
 • Botilbud

Desuden er tilbuddene inddelt efter, om de retter sig mod børn og unge eller voksne: 

 • Tilbud til børn og unge
 • Tilbud til voksne

Hvert af disse overordnede begreber har en række af typer, der er inddelt efter bestemte kriterier, fx hvilken aktivitet, der foregår på tilbuddet, eller hvilken målgruppe tilbuddet leverer ydelser til.

Du kan se definitionerne på tilbudstyperne i Socialstyrelsens begrebsbase


Socialebegreber.dk

Ydelse

Ydelser er de tjenester/services, som tilbuddet leverer til en borger. Det kan fx være undervisning, praktisk hjælp eller et ophold. Man kan også sige, at ydelserne er de varer, som et tilbud leverer.

Overordnet skelner Tilbudsportalen mellem 12 ydelsestyper, der adskiller sig i forhold til, hvilket formål de har:

 • Afklaring
 • Aktivitets- og samværsydelse
 • Behandling
 • Beskyttet beskæftigelsesydelse
 • Fritidsaktivitet
 • Ophold
 • Undervisning
 • Træning
 • Socialpædagogisk støtte
 • Rådgivning
 • Praktisk hjælp
 • Personlig hjælp


Nogle af disse overordnede begreber har en række af typer, der er inddelt efter bestemte kriterier, fx hvilken udfører, form eller målgruppe ydelsen har.

Du kan se definitionerne på ydelserne i Sociastyrelsens begrebsbase


Socialebegreber.dk

Målgruppe

En målgruppe er en gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod. Målgruppen for en ydelse er med andre ord den eller de personer, som ydelsen retter sig mod.

Overordnet består målgrupperne i Tilbudsportalen af tre typer af funktionsevnenedsættelse, som kan ligge til grund for tildelingen af en ydelse:

 • Fysisk funktionsnedsættelse
 • Psykisk funktionsnedsættelse
 • Socialt problem

Hvert af disse tre overordnede målgrupper har en række typer, der er inddelt efter bestemte kriterier, fx kendetegn og begrænsningsområde.

Du kan se definitionerne på målgrupperne i Socialstyrelsens begrebsbase

Socialebegreber.dk

Hovedadresse

Hovedadressen er tilbuddets primære adresse, ofte sammenfaldende med registreringen i CVR. Et tilbud kan have flere afdelinger og dermed flere leveringsadresser for ydelserne. Selve leveringsadressen fremgår ikke af databanken.

Pladser og ansatte opgøres pr. tilbud og her benyttes hovedadressen. Det betyder, at alle pladser hos et tilbud opgøres under samme kommune, uanset at tilbuddet har en afdeling placeret i nabokommunen.

Hvis et tilbud ikke har oplyst en hovedadresse i Tilbudsportalen, er tilbuddet registreret under kategorien 'ukendt kommune'.

Juridisk grundlag

Det juridiske grundlag er den paragraf, som tilbuddet er oprettet/godkendt efter. Et tilbud kan være godkendt til flere paragraffer. Det betyder, at databanken ikke kan give et entydigt svar på, hvor mange pladser der er under et specifikt lovgrundlag.

Pladser

Tilbuddets samlede pladser læses i variablen 'antal pladser i alt (sum)'. Pladser udspecificeres på følgende typer:

 • Døgntilbudspladser
 • Døgntilbudspladser aflastnings/akutpladser
 • Dagtilbudspladser
 • Dagtilbudspladser aflastning/akutpladser
 • Sikrede pladser
 • Skærmede pladser
 • Uspecificerede pladser/ teknisk korrektion*

Pladser indberettes samlet for tilbuddet. Da et tilbud kan levere flere ydelser til ydelser til flere målgrupper, kan vi fx ikke give svar på, hvor mange døgntilbudspladser der er til kriminelle unge med opmærksomhedsforstyrrelse.

*Tilbuddene indberetter samlet antal pladser samt udspecificerede pladser. Er der uoverensstemmelse mellem disse to tal angives dette som uspecificerede pladser/teknisk korrektion.

Ansatte og arbejdstimer

Opgørelsen omfatter samtlige personer, der er ansat og lønnet på tilbuddet, uanset om personerne er fraværende, når opgørelsen foretages (pga. sygdom, orlov, kursus mv.) Opgørelsen viser, hvor mange der aktuelt er ansat på tilbuddet.

 • Ledere placeres under arbejdsfunktionen 'Ledelse'.
 • Mellemledere placeres sammen med de personer, de leder.
 • Medarbejdere placeres under den arbejdsfunktion, de udfører.
 • Personer i fleksjob placeres under den arbejdsfunktion, de udfylder ifølge beskrivelserne.
 • Elever (kun lønnede) placeres under den arbejdsfunktion, de uddanner sig til at varetage.
 • Vikarer medregnes ikke i det omfang de erstatter en medarbejder, der er syg eller på barsel eller fraværende af andre grunde.
 • Personer, der udfører betalt arbejde for leverandøren uden at være direkte lønnet herfra, skal ikke medregnes.
 • Personer i jobtræning og militærnægtere skal ikke medtages.


Erfaringsmæssigt er der ca. 3%, der ikke kan placeres i kategorierne. Kun disse kan registreres under 'øvrige personalegrupper'.


Antal frivillige årsværk


Et årsværk udgør 37 timers arbejde i 52 uger = 1924 timer.
For at finde antallet af frivillige årsværk skal du foretage følgende udregning:
antallet af aftalte fremmødetimer pr. uge x 52 divideret med 1924.

Takster

Takst er prisen for ydelser

Takster opgøres som døgntakst.

Hvis tilbuddet anvender månedstakst, ganges denne med 12 og divideres med 365 dage.

Hvis tilbuddet anvender en anden form for takstberegning, såsom timetakst eller takst pr. behandling, er tilbuddets takst ikke medtaget i databanken.

Takst pr. døgn i kr. (1/365) i databanken viser den gennemsnitlige takst for det valgte juridiske grundlag og/eller den valgte ydelsestype.

Sidst opdateret 16/04 2015