Gå til indhold
Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Sigtede og domfældte > Kriminalpræventive sociale indsatser

Kriminalpræventive sociale indsatser

Her finder du "Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning – lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser".

Med virkning fra 1. juli 2013 blev der indført et kapitel 24 a i serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

I 2018 er der sket lovændringer på området, idet der er vedtaget nye indgrebsmuligheder i servicelovens kapitel 24 a om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Socialstyrelsen har derfor udgivet en ny og opdateret håndbog til fagpersoner, der arbejder med målgruppen.

Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning – lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser 

Håndbogen har fokus på:

  • Den lovgivning, der regulerer indsatsen overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven.
  • Det kriminalpræventive sociale arbejde. Der gives eksempler på socialpædagogiske indsatser og på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre.
  • Systematisk vurdering af risiko for fornyet kriminalitet.

Relevante links 

Serviceloven: LBK nr 1287 af 28/08/2020 kan findes på www.retsinformation.dk 

Lov om ændring af lov om social service - Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger: LOV nr. 221 af 20/03/2018 kan findes på www.retsinformation.dk

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelser efter servicelovens kapitel 24 a 

Sidst opdateret 25/05 2021