Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Sigtede og domfældte > Kriminalpræventive sociale indsatser

Kriminalpræventive sociale indsatser

Her finder du materialer om lovbestemmelserne ”Kriminalpræventive sociale indsatser målrettet sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende”.

Med virkning fra 1. juli 2013 blev der indført et kapitel 24 a i serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

I 2018 er der sket lovændringer på området idet der er vedtaget nye indgrebsmuligheder i servicelovens kapitel 24 a om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger m.v.

Socialstyrelsen har derfor udgivet en ny og opdateret håndbog til fagpersoner, der arbejder med målgruppen.

Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning – lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser 

Håndbogen har fokus på: 

  • Den lovgivning, der regulerer indsatsen overfor sigtede og domfældte med udviklingshæmning. Det drejer sig især om bestemmelser i straffeloven, retsplejeloven og serviceloven.
  • Det kriminalpræventive sociale arbejde. Der gives eksempler på socialpædagogiske indsatser og på, hvordan personalet kan håndtere nogle af de udfordringer, som det forskelligartede regelgrundlag kan medføre.
  • Systematisk vurdering af risiko for fornyet kriminalitet.

Serviceloven: LBK nr. 102 af 29/01/2018 kan findes på www.retsinformation.dk 

Lov om ændring af lov om social service - Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger: LOV nr. 221 af 20/03/2018 kan findes på www.retsinformation.dk

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelser efter servicelovens kapitel 24 a 

Sidst opdateret 11/06 2018