Gå til indhold

Projekter og kontakter i "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse"

Her kan du finde information om de enkelte projekter, der har deltaget i "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse", og se, hvem du kan kontakte for at høre mere om projekterne.

Satspuljeprojektet Nye Veje til aktiviteter og ledsagelse

Projektet omhandler samvær og aktiviteter for voksne mennesker med handicap, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til en ledsagerordning efter servicelovens § 97.

Formålet er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer for mennesker med handicap, så de kan have aktive, selvstændige liv og få øget deres muligheder for inklusion i samfundet. Et krav er, at initiativerne skal supplere de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne leverer som en del af deres kerneydelse.

Projektet kørte fra 2015-2017 og henvendte sig til kommuner, regioner, frivillige organisationer, fonde samt private organisationer med flere. En ansøgningspulje har været udmeldt i 2015, 2016 og 2017, og erfaringer fra projekter, der har fået tildelt midler herfra, er samlet på denne hjemmeside.

Fold alle teksterne ud eller ind

Projekter i Nye veje, 2015

Slagelse Open

Idrætsuge og efterfølgende idrætsaktiviteter med instruktører fra lokale idrætsforeninger. Trænerne har fået en kort introduktion til idræt for udviklingshæmmede udøvere af Dansk Handicaps Idrætsforbund og Sammenslutningen af Unge Med Handicap.

Kontakt i Slagelse Kommune: Daglig leder i Socialt Ressourcecenter Slagelse, Karina Albrechtsen, , eller fritidskonsulent i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Sussanne Kjæp,

Oplevelsesgruppen Danmark Rundt

Weekendture og endagsture til steder og seværdigheder i Danmark, som borgerne har ønsket og har et særligt forhold til.

Kontakt i Københavns Kommune: Margit Riis Kristensen,

Idræt for alle

Samarbejde med idrætsforeninger med aktiviteter for borgerne. En sundhedsskole for borgere med særlige behov, samt OL for mennesker med handicap som årlig begivenhed.

Kontakt i Struer Kommune: Lene Hornstrup

Kulturbærerne

Kulturelle arrangementer af forskellig art, bl.a. koncerter, dukketeaterforestillinger, museumsbesøg mv., i samarbejde med det lokale kultur- og fritidsliv som frivillige.

Kontakt i Bornholm Regionskommune: Pernille Loumann,

Frivillige som cykler

Indkøb af richshaw-cykler, inddragelse af frivillige og personale, der kan tilbyde cykelture som en anderledes aktivitet for borgerne. Samarbejde med ”Cykling uden alder”.

Kontakt i Københavns Kommune: Louise Steenholt Larsen,

Ferie-boligbyt

Lynghuset i København og Skansebakken i Vejle bytter boliger i ferien.

Kontakt i Københavns og Vejle Kommune: Skansebakken: Janni Bjerre,  eller Lynghuset: Frank Hedegaard,

Liv og Ledsagelse

Deltagelse i havnemiljøet og sommerferie/juleaktiviteter i Løgstør Havn. Turistforeningen i Løgstør og ældregruppen i Aalestrup har bidraget til at realisere aktiviteterne.

Kontakt i Vesthimmerland Kommune: Britta Bruun-Schmidt,

Relationer på tværs

Sommerferie med 7 borgergrupper til hhv. handicapvenlige sommerhuse ved Bork havn og "Slettestrand", som er et feriecenter, der er specielt indrettet til borgere med multihandicap. Fokus på opfølgning på nye relationer på tværs.

Kontakt hos Center Bakkehus i Videbæk, Ringkøbing-Skjern Kommune: Daglig leder Mette Zahle,

Projekt Sommerferie

Fokus på sanseoplevelser og relationer på sommerhusferie på Rømø. Deltagelse i aktiviteter, brug af frivillige fra lokalområdet og mulighed for privat besøg.

Kontakt hos Kastaniebo, Tønder Kommune: Konstitueret leder Charlotte Fugleberg Lauritzen,

Projekter i Nye veje, 2016

De frivilliges vej til aktiviteter for mennesker med udviklingshæmning

Borgere med udviklingshæmning får mulighed for at deltage i flere aktiviteter udenfor deres hjem ved at invitere frivillige til at deltage i og arrangere aktiviteter for målgruppen. Frivillige rekrutteres blandt andet gennem afholdelse af et stort idrætsarrangement.

Kontakt i Middelfart Kommune: Helle Mikkelsen,  

Kolonihavehuset

I forbindelse med projektet købes et kolonihavehus, som borgere med udviklingshæmning kan bruge og herved få bedre mulighed for at danne et netværk med andre borgere og nærhed til de øvrige ejere af kolonihavehuse. Samtidig vil der blive i gangsat aktiviteter i og omkring kolonihavehuset med fokus på inklusion, motion, sundhed og trivsel. 

Kontakt i Svendborg Kommune: Hasse Jacobsen,

Samvær og aktiviteter for borgere med multiple funktionsnedsættelser

Frivillige vil sammen med personale iværksætte aktivitetstilbud for personer med multiple handicap på tværs af boenheder, bl.a. hytteture, musikoplevelser, motorikudfordringer og aktiviteter med vand og snoezelrum. Kommunen vil skabe kontakt til frivillige, herunder studerende og pårørende, bl.a. gennem samarbejde med lokalforening fra LEV. 

Kontakt i Esbjerg Kommune: Britta Martinsen,

Kulturklub Herlev Kommune

Projektet står for oprettelse af en kulturklub, hvor borgere med udviklingshæmning kan mødes og danne netværk og være sammen på tværs af boenheder. På sigt også i samspil med lokalområdet, frivillige borgere og det lokale foreningsliv. 

Kontakt i Herlev Kommune: Kirsten Breinholt,

Slip borgerne fri – nye sociale samværsaktiviteter for personer med handicap i Norddjurs Kommune

Der oprettes en social cafe ’Den Nye Café’ samt et herre- og et kvindenetværk, hvor borgere med handicap kan mødes og danne nye sociale netværk. Der vil bl.a. i cafeen være fokus på madlavning og sundhed. Der sigtes mod, at borgerne sammen – og i samarbejde med frivillige aktører, bl.a. idrætsforeninger – får øget mulighed og motivation for at deltage i det omgivende samfunds aktiviteter.

Kontakt i Norddjurs Kommune: Bo Lindballe,

Nye veje til interessebaserede fritidsaktiviteter

Projektet vil gennem aktiviteter i lokalområdet, og etablering af en tættere forbindelse til lokale foreninger og det eksisterende kultur- og fritidsliv, give borgere med udviklingshæmning øget mulighed for nye relationer på baggrund af fælles interesser. Aktiviteterne skabes i samspil med civilsamfundet, bl.a. igangsættes der cykelture på ladcykler, sejlads, restaurantbesøg, fisketure mv.

Kontakt i Randers Kommune: Runa Steenfeldt,

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Tilbud om socialpædagogisk ledsagelse til en lang række aktiviteter, hvor studerende, praktikvejledere samt et korps af frivillige vil stå for ledsagelsen. Der vil være forskellige ture, rejseoplevelser og musikoplevelser med deltagelse af borgere og medarbejdere på tværs af boenheder.

Kontakt i Næstved Kommune: Ann Tenis,

Tæt samarbejde med frivillige, medarbejdere og borgere med udviklingshæmning

Projektet gennemfører et visionsseminar, hvor medarbejdere, frivillige og borgere med udviklingshæmning generere ideer til udvikling af nye modeller for ferie- og fritidsaktiviteter. Disse ideer afprøves på et efterfølgende højskoleophold for personer med udviklingshæmning. Erfaringerne herfra samles op på et evalueringsseminar og vil danne baggrund for fremtidige tiltag på området.

Kontakt i Langeland Kommune: Klaus Stormgaard,

At mestre livet – til glæde for andre

Der etableres en cafe på et aktivitetscenter med fælles aktiviteter for personer med og uden udviklingshæmning. Foreninger og borgere på kommunes ældrecenter, skoler og andre institutioner kan også komme her og deltage i aktiviteter. Der vil desuden oprettes et kor/teatergruppe med deltagelse af personer med udviklingshæmning, som kan tage rundt og optræde på kommunes øvrige tilbud.

Kontakt i Holbæk Kommune: Jan Quist,

Livsglæde og relationer

Projektet anvender nogle af redskaberne, der er udviklet i projektet Design af relationer, og vil inkludere og involvere borgerne i lokale kulturelle- og sundhedsrelaterede begivenheder. Brugen af værktøjerne rettes også mod at åbne botilbuddene op og invitere lokale gæster ind, eks. spejdere, sangklubben, dagplejerne, skolerne osv.

Kontakt i Skanderborg Kommune: Niels M. K. Diederichsen,

Ønsketure – nye veje til flere stærke relationer og unikke oplevelser

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Fredericia, Favrskov, Vejle og Kolding Kommune samt ULF Ferie – Udviklingshæmmendes Landsforbund. Der udvikles her nye ferieture og dagsudflugter for personer med udviklingshæmning med brug af frivillige fra ULF ferie og skabes mulighed for sociale relationer på tværs af boenheder i de fire kommuner.

Kontakt i Fredericia Kommune: Trine Rosen Madsen,

Med på holdet

Projektet skaber forbindelse mellem borgere, kommune og lokale foreninger. Sundheds- og kulturforvaltningerne samt medarbejdere på tilbud for personer med udviklingshæmning etablerer en idrætsdag med deltagelse af lokale foreninger og borgere med udviklingshæmning. På baggrund af erfaringerne fra idrætsdagen etableres der efterfølgende nye hold for personer med handicap i flere af de lokale foreninger.

Kontakt i Sønderborg Kommune, Michael Skriver Hansen,

Fællesspisning og rejseklub

Projektet vil i tilknytning til projekt FRI-TID afholde fællesspisning og rejseklub med deltagelse af personer med hjerneskade. Frivillige og medarbejdere vil varetage opgaven på baggrund af input fra borgere, medarbejdere og frivillige. De frivillige vil blive klædt på til opgaven gennem to seminarer.

Kontakt i Aalborg Kommune: Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap Rantzausgade 8, 1. sal, Aalborg.

Mødestedet Klubben

Mødestedet Klubben, der har åbent for personer med udviklingshæmning en hverdagsaften om ugen, udvides til også at have weekendåbent. Med udvidelsen sigtes der mod at give deltagerne flere valgmuligheder for aktiviteter og mulighed for samvær sig på tværs af boenheder. Det er også sigtet at inddrage frivillige i en række borgerrettede aktiviteter.

Kontakt i Morsø Kommune: Poul Olsen,

 

Projekter i Nye veje, 2017

Cykeltur ud i lokalsamfundet - Slagelse

Borgere tilbydes ture i lokalsamfundet i kørestolscykel med frivillige cykelpiloter bag rattet. Borgerne får her mulighed for at møde nye mennesker, frisk luft og mange forskellige oplevelser og sanseindtryk. I forbindelse med projektet skabes et frivillighedsnetværk. 

Kontakt i Slagelse Kommune: Mette Madsen,

Fra jord og fjord til samvær og kultur

Borgerne i kulturelle aktiviteter og friluftsaktiviteter sammen med frivillige fra lokale foreninger. Borgerne bidrager desuden aktivt som frivillige til lokale arrangementer sammen med andre frivillige. 

Kontakt i Morsø Kommune: Iben Erhardsen, , eller Inge Kappel,

Vi hjælper hinanden – på tværs af handicap

Projektet iværksætter en frivillige ledsage- og besøgsordning, hvor personer med (mindre) kognitive handicap hjælper andre med kognitive handicap med ledsagelse eller kommer på besøg. 

Kontakt i Guldborgsund Kommune: Laura Hvalsøe-Dybdahl,  

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse i bofællesskaberne

Med udgangspunkt i borgernes ønsker iværksættes nye ture, arrangementer, fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Kontakt i Frederikshavn Kommune: Louise Rohde,  

Med på holdet II

Med på holdet II bygger videre på Med på Holdet (se projekter 2016), der skaber forbindelse mellem borgere, kommune og lokale foreninger. Fokus i Med på holdet II er særligt på at integrere borgerne med udviklingshæmning i foreningernes arbejde gennem uddannelsesforløb, så borgerne kan indgå i foreningslivet som hjælpetræner eller bidrage som frivillig med andre opgaver.

Kontakt i Sønderborg Kommune: Asger Romme Andersen, tlf.: 27 90 74 97,

Det Maritime Akademi

Projektet etablerer et maritimt akademi, der er en ’udeskole’, hvor undervisningen primært finder sted i et maritimt miljø inden for fiskeri, sejlads og miljø, og hvor naturen er rammesættende om undervisningen. Borgerne er tilknyttet forskellige beskæftigelses- og samværstilbud, og projektet giver mulighed for, at borgerne på tværs af tilbud kan opnå ny læring og oplevelser og danne nye sociale relationer.

Kontakt i Københavns Kommune: Projektleder Camilla Køhler Karlsson, tlf.: 28 26 78 28, / 

"Re-think" af ledsagerordning i samarbejde med frie aktører

Projektet ønsker at nytænke ledsageordningen gennem brug af frivillige og vil desuden give øget mulighed for at inkludere borgerne i lokale foreningsaktiviteter. Herudover etableres der natur- og højskoledage gennem boligbytteordninger med andre bosteder og højskoler.

Kontakt i Odder Kommune: Astrid Marie Nielsen, tlf.: 51 38 61 58,  

Rend og hop

Der iværksættes i forbindelse med projektet en række nye aktivitets- og ferietilbud i samarbejde med frivillige og med sundhed og trivsel som omdrejningspunkt, fx løbe- og cykelklub, fitnesshold og livstilshøjskole.

Kontakt i Slagelse Kommune: Annette Moryl Hansen,  

Én på opleveren

Gennem rekruttering og oplæring af frivillige planlægges og gennemføres der, i samarbejde med de frivillige, nye aktiviteter for borgerne på en række botilbud inden for temaerne: sport, musik, natur og kultur. 

Kontakt i Aalborg Kommune: Maria Winther Kristensen, tlf.: 31 99 00 37,

Overnatning i shelters

Projektet vil afklare om overnatning i shelters har værdi og interesse for borgere med omfattende støttebehov. 

Kontakt i Varde Kommune: Lise Hansen, tlf.: 79 94 87 75,  

Sidst opdateret 01/10 2019