Gå til indhold

Med på holdet - foreningsliv for mennesker med handicap

Projektet ’Med på holdet’ byggede bro mellem borgere, foreninger og kommunen i Sønderborg. På baggrund af gode erfaringer blev der etableret nye hold for personer med handicap i flere af de lokale foreninger - med stor deltagertilslutning.

Billedet må ikke anvendes uden for projektet

Over 100 borgere fra bosteder og støttetilbud prøvede nye fritidsaktiviteter, og flere af byens foreninger og borgere fik lyst til at bygge videre på de gode oplevelser fra dagen, da Sønderborg Kommune afholdt en idrætsdag i 2016 sammen med lokale idræts- og kulturelle foreninger.

Efter at både borgere og foreninger havde haft mulighed for at se hinanden an på idrætsdagen, blev der oprettet nye hold som linedance, fodbold, hockey og korsang for personer med udviklingshæmning.

Projekt ’Med på holdet’ skabte således forbindelse mellem borgere og lokale foreninger, der gerne ville åbne op for nye medlemmer Foreningerne blev inviteret til at præsentere deres aktiviteter af Sønderborg Kommune, der ledede projektet.

Sundheds- og kulturforvaltningerne samt personale og ledelse på tilbud for personer med udviklingshæmning i Sønderborg Kommune arbejdede sammen om at etablere idrætsdagen ud fra input fra borgerne. De bakkede både borgere og foreninger op i det videre arbejde med at etablere og deltage på de nye hold i foreningerne.

Borgerne gav udtryk for, at det var sjovt at kunne deltage i de nye aktiviteter, og anstrengelserne på dansegulvet eller hockeybanen gav anledning til samtale og samvær blandt deltagerne - også uden for den ugentlige træning.

Fold alle teksterne ud eller ind

Formål

"Med på holdet" skal være med til at skabe bedre muligheder for, at personer med handicap kan deltage i frivillige foreninger i Sønderborg Kommune.

Det sker bl.a. ved at støtte de lokale frivillige foreninger i at tilbyde flere aktiviteter for denne borgergruppe. Herved får borgerne mulighed for, ikke alene at vælge imellem de aktiviteter, der tilbydes i handicapidrætten og klubber alene for personer med handicap, men for et bredere udvalg af aktiviteter.

Borgerne får mulighed for at deltage i klubber og foreninger, som alle andre, og blive en del af et lokalt foreningsliv. Deltagelse i foreningslivet kan desuden styrke borgernes sociale relationer gennem samvær med holdkammerater, instruktører og andre medlemmer af foreningen. Deltagelsen i foreningsaktiviteterne kan også udvikle borgernes fysiske og relationelle kompetencer.

Forløb

Indsatsen består af tre hovedelementer: 

 • Inspiration til borgerne om mulighederne for at dyrke idræt.
 • Planlægning og afholdelse af en idrætsdag, hvor borgere og foreninger kan afprøve aktiviteter. 
 • Opstart af og støtte til nye aktiviteter i foreninger, hvor borgere med handicap kan deltage.

Sådan gør I:

Inspiration til idræt for personer med udviklingshæmning

 • Tag fx til Special Olympics Festival for at vise borgerne nogle af de mange typer idræt, som personer med udviklingshæmning dyrker – og se, hvordan tilpasning betyder, at mange forskellige idrætsgrene kan dyrkes af personer med udviklingshæmning.

Planlægning og afholdelse af idrætsfestival

 • Få input fra borgere til, hvilke foreningsaktiviteter de godt kunne tænke sig på idrætsdagen.
 • Få input til, hvilke foreninger der har potentiale i forhold til at tilbyde nye aktiviteter for borgergruppen. 
 • Udvælg foreninger, og tag kontakt til dem med tilbud om at deltage i en idrætsfestival for personer med udviklingshæmning. Deltagelsen er uforpligtende, og efter idrætsfestivallen kan foreningerne tage stilling til, om de har lyst til at starte et hold for borgergruppen.
 • Foreningerne skal have en fast kontaktperson, de kan henvende sig til ved spørgsmål.
 • Formidl information om idrætsfestivallen, blandet andet gennem udsendelse af invitation til borgerne og mundtlig information og opbakning fra medarbejdere på tilbud for borgerne.
 • Udarbejd spørgeskema til deltagerne til idrætsfestivallen med spørgsmål om, hvilke(n) aktivitet(er) de ønsker at gå til.

Opstart af og støtte til holdaktiviteter i foreninger

 • På baggrund af undersøgelsen tages kontakt til de foreninger, hvor borgerne har vist interesse for at starte på et hold. Hvis foreningen også er interesseret, planlægger foreningen opstart af nyt hold i dialog med kontaktperson fra forvaltningen. 
 • Tilbyd evt. foreningerne ”Kursus i træning af personer med udviklingshæmning i idræt” (ved Dansk Handicap Idræts Forening).
 • Formidl information om holdtilbuddene til borgergruppen. Medarbejderne på tilbuddene er centrale i formidlingen i forhold til at viderebringe information og understøttelse af borgernes motivation. 
 • Bak op om deltagelse i holdaktiviteterne. Medarbejdernes rolle er også central i forhold til at motivere og bakke op om borgernes deltagelse i holdaktiviteterne, også efter at holdaktiviteterne er startet. 
 • Foreningen kan evt. tilbyde prøvetimer inden endelig tilmelding til holdet.

Organisering af projekt ’Med på holdet’

Projektet har haft en koordinator, der har brugt ca. 15 timer om ugen, indtil holdaktiviteter i foreningerne var i gang. Koordinatoren har været igangsætter og tovholder, indkaldt til møder og haft kontakten til de forskellige parter i projektet.

Det har været væsentligt for samarbejdsparterne, at det har været en gennemgående person, der har stået for kontakten.

Projektet har desuden haft en styregruppe med repræsentanter fra sundhedsforvaltning, fritidsforvaltning (person med godt kendskab til de lokale foreninger) samt ledere og udvalgte medarbejdere fra de tilbud i kommunen, som har borgere, der kan få gavn af "Med på holdet". Styregruppen har mødtes regelmæssigt og taget beslutninger om, hvordan aktiviteterne i projektet er blevet udformet. Den har også bidraget væsentligt til at gennemføre de konkrete aktiviteter.

Det er erfaringen, at det har været godt at have en bredt sammensat styregruppe, da det sikrer kendskab og inddragelse af den borgergruppe, man ønsker at nå, samt kontakt og kendskab til de lokale foreninger. 

Erfaringer

Lederen fra foreningen Dance All Over har bestemt fået noget ud at lære deltagerne linedance:
”Jeg er ikke bange for at prøve noget nyt, så da jeg blev spurgt, om jeg ville deltage i idrætsfestivallen, sagde jeg: "Ja"”, siger danseinstruktør Agnethe Hansen fra Gråsten, der har stor erfaring som danselærer, men som ikke før har arbejdet med eller undervist personer med udviklingshæmning. 

Der var også positive tilkendegivelser om at deltage på idrætsfestivallen fra de andre foreninger, som blev spurgt, om de ville præsentere deres idræt ved et fælles arrangement for borgere på kommunens støttetilbud for personer med udviklingshæmning.

Stor danseiver på idrætsdagen

Rigtig mange ville danse på idrætsdagen, og Agnethe Hansen måtte hente flere danse frem, da danselysten var stor. Der var fuldt booket på det linedancehold for personer med særlige behov, der blev startet efter idrætsfestivallen i foreningen Dance All Over, og der blev gået til den på dansegulvet.

”Deltagerne var som en svamp og sugede dansen til sig,” siger Agnethe Hansen. Der blev heller ikke tjekket så meget mobiltelefon som på andre hold, for der var fuld koncentration om dansen. 

Holdstørrelsen på 15 personer har fungeret godt, vurderer danseinstruktøren, og nu da mange er ved at være mere rutinerede dansere, kan der komme nogle flere med på holdet. Deltagerne bliver også inviteret med til den årlige sommerfest for hele klubben og bliver på den måde endnu bedre integreret endnu bedre i resten af klubben.

Personligt har Agnethe Hansen også fået meget ud af at oprette det nye hold. Hun kan lide at lære fra sig, og deltagerne lærer hurtigt. Dansen er tilpasset deltagerne på holdet, ligesom på Agnethe Hansens andre hold. Det vigtigste har været at gå ind i det uden forudfattede meninger, hvilket har været helt naturligt. Og ville hun gøre det igen? Absolut! 

Deltagerne er glade for at være med

Det gode samarbejde med projektlederen, Asger Andersen fra Sønderbog Kommune, har også været vigtigt. Agnethe Hansen kontakter Asger Andersen, når hun skal sikre sig, at vigtige beskeder om aflysninger eller lokalerokeringer bliver husket. Det er ham, der sørger for at videregive beskederne til støttetilbuddene. Det går nemt, og det er godt med en fast kontaktperson. Borgerne oplever fællesskab og har det sjovt

”Prøv at komme med – prøv det af. Selvom man har udfordringer, så kan man godt være med”. Det er rådet fra Steen, Anette, Michael og Henriette til andre, der tænker på, om de skal starte i en forening.  Steen, Anette og Henriette er startet til linedance og Michael til hockey, og de synes alle sammen, at det er sjovt. 

De fortæller også om, at der er et godt fællesskab, og at det er godt at være sammen med andre og ikke bare sidde hjemme.

Samarbejde mellem forvaltninger og støttetilbud er nøglen til succes

Mange dele af Sønderborg Kommune er involveret i "Med på holdet" - både medarbejdere på støttetilbud, ledere og konsulenter i Sundheds- og Fritidsforvaltningen. På den måde er det blevet alles projekt – det er projektlederen fra Sundhedsforvaltningen samt leder og medarbejdere fra et støttetilbud for projektets målgruppe enige om. 

En fælles oplevelse er, at det ikke var nemt til at starte med, fordi der ikke var et klart billede af, hvad der skulle komme ud af projektet: om det ville være muligt at få flere til at deltage i fritidsaktiviteter. 

Det krævede flere møder i starten at få organiseret projektet og få forberedt aktiviteterne, men møderne i starten var vigtige, fordi alle drøftede og besluttede, hvordan det skulle gøre. På den måde har alle kunnet trække på projektgruppens forskellige viden og erfaringer. 

Alles kompetencer har været i spil 

Alle parter – leder, medarbejdere og projektleder – har bidraget aktivt for at få aktiviteterne gennemført. Støttetilbuddene har kunnet bidrage med viden om, hvordan man bedst  inddrager deltagerne i projektet og gode måder at formidle information om aktiviteterne til deltagerne på.

Konsulenten fra Fritidsforvaltningen har bidraget med viden om og kontakt til foreningerne, og projektlederen har sørget for at holde retning, koordinere og få tingene til at ske. En kontinuerlig opbakning til projektet blandt medarbejderne har været afgørende, når borgerne har været skeptiske eller usikre i forhold til at kaste sig ud i de nye muligheder. 

Medarbejderne fortæller, at det har været helt centralt, at de har understøttet borgernes motivation og egne ønsker og arbejdet for at udvide den enkeltes blik for muligheder, uden at pådutte borgerne aktiviteterne. Dette har været en væsentlig ledetråd i det pædagogiske arbejde.

Målet er nået

Medarbejdere og ledere kunne godt i starten være lidt skeptiske i forhold til, om det kunne lykkes, at flere borgere ville starte til en fritidsaktivitet.
”Man kan jo bare se på, hvor svært det kan være for sig selv at få dyrket det motion, som man gerne vil,” siger en af medarbejderne. Men når medarbejdere og ledere ser på borgerne nu, bliver de bekræftet i, at det er lykkedes, og at det har været en god indsats. 

40 borgere er kommet i gang med at dyrke fritidsaktiviteter som følge af projektet. Og medarbejdere og ledere oplever, at borgerne kommer mere ”ud af skallen”, tager initiativ, at mange taler med hinanden, også uden for aktiviteten, og de drager omsorg for hinanden.

Udover at det har betydet, at flere er begyndt at gå til fritidsaktiviteter eller gå til flere fritidsaktiviteter, så har "Med på holdet" også haft betydning i forhold til netværk og sociale aktiviteter for deltagerne.

De nye fritidsaktiviteter i foreningerne for denne målgruppe har desuden givet sundhedsvejledere i kommunen en palette af tilbud, som de kan formidle til borgere, der kommer for at få vejledning, fortæller projektlederen - ligesom der er mulighed for, at fritidsaktiviteter kan indgå i borgernes handleplan.

Vær opmærksom på....

 • Inddrag borgernes ideer til fritidsaktiviteter.
 • Brug lokalkendskab til foreninger aktivt. 
 • Brug fast kontaktperson fra kommunen i dialog med foreninger.
 • Etablér styregruppe ved opstart med deltagere fra de forskellige involverede parter i kommunen, herunder ledere og medarbejdere i støttetilbud. 
 • Vær opmærksom på timing i forhold til foreningernes opstart af nye hold (typisk i september). 
 • Medarbejdere på støttetilbud er nøglepersoner i forhold til at styrke borgernes motivation for deltagelse.
Sidst opdateret 01/10 2021