Gå til indhold

Fra jord og fjord til kultur og samvær

Borgere med udviklingshæmning i Morsø bidrog aktivt til byens kulturliv. Sammen med frivillige og foreninger gav de borgere i Morsø kulturelle oplevelser, bl.a. gennem popup-teater og udstillinger, og de bidrog til handelstandens arrangementer med Halloween-stemning og udsmykning.
Førhen var vi nede og se kulturmødet, nu spiller vi teater på kulturmødet – det er forskellen… Vi tilbyder os som frivillige i forskellige foreninger eller drager frivilligheden ind i aktiviteterne.

Sådan lød det fra personale og ledere på dag- og døgntilbud for borgere med udviklingshæmning i Morsø Kommune, der var gået sammen om at skabe nye aktiviteter for borgerne som aktiv del af lokalsamfundet. 

I samarbejde med lokale foreninger, som fx Limfjordsteateret, de lokale spejdere og Morsøgarden deltog borgerne i kulturelle aktiviteter og friluftsaktiviteter. De bidrog sammen med andre frivillige til arrangementer på det årlige kulturmøde i Nykøbing Mors eller indgik fx i samarbejde med handelstandsforeningen om at skabe spændende arrangementer. 

Borgere fra dag- og døgntilbuddene lavede bl.a. popup-teater på gader og stræder med Limfjordsteateret, University College Nordjylland, dykkerklubben og mange flere. Borgerne producerede og fremviste kunstneriske værker på baggrund af oplevelser fra fx fjordtur med overnatning i shelter og deltagelse af spejdere eller hestevognstur, hvor solen spilles ned af nogle fra Morsøgarden, samt andre aktiviteter i lokalsamfundet.

Fold alle teksterne ud eller ind

Formål

Formålet med projektet er, at borgerne opnår øget mulighed for et mere aktivt fritidsliv, bliver inkluderet i lokalsamfundet, får øget selvstændighed og nye sociale relationer. 

Borgerne deltager i kulturelle oplevelser og friluftsaktiviteter samt indgår i et aktivt samarbejde med frivillige og deltager i kunstneriske workshops og fremvisninger i lokalsamfundet.

 

Forløb

Hovedelementerne i Fra jord og fjord til kultur og samvær består af at:

 • Planlægge aktiviteter og kontakt til foreninger og organisationer i lokalsamfundet
 • Besøge kulturinstitutioner og deltage i friluftsaktiviteter
 • Arrangere kreative workshops med lokale kunstnere og foreninger
 • Deltage aktivt i og bidrage til lokale arrangementer i lokalsamfundet i samarbejde med foreninger og organisationer.

Sådan gør I:

Planlæg aktiviteter og kontakt til organisationer, foreninger og andre frivillige i lokalsamfundet

 • Skab kontakt til organisationer, foreninger og andre frivillige. En stor del af arbejdet består i at skabe gode kontakter. Brug de enkelte medarbejderes kompetencer og evt. eksisterende kontakter til foreninger, organisationer og andre frivillige. Vær opsøgende, og grib mulighed for kontakter, når de byder sig.
 • Indgå evt. i arbejdsgrupper med civilsamfundet, fx arbejdsgruppe i den lokale handelstandsforening, og præsenter her, hvad borgere og medarbejdere kan byde ind med i forhold til deres arrangementer.
 • Indgå evt. også samarbejde med uddannelsesinstitutioner, fx University College, hvor studerende og undervisere kan bidrage til planlægning og afvikling af aktiviteter.
 • Udarbejd gerne formålsbeskrivelser for de enkelte aktiviteter – det skærper fagligheden. Formålsbeskrivelsen indeholder beskrivelse af mål, læreprocesesser, ressourcer, rammer, praktiske ting og evaluering.
 • Skab ejerskab og kendskab til aktiviteter hos alle medarbejdere, både på dag- og døgntilbud, ved, at repræsentanter fra begge steder sidder med i styregruppen.
 • Informer borgerne, både mundtligt og skriftligt, om aktiviteterne og muligheden for at tilmelde sig. Når både medarbejdere på dag- og døgntilbud kender til aktiviteterne, har borgerne mulighed for at drøfte det med medarbejdere begge steder og møder opbakning til aktiviteterne

Besøge kulturinstitutioner og deltage i friluftsaktiviteter

 • Involver om muligt foreninger eller andre frivillige i besøg på kulturinstitutioner og i friluftsaktiviteter. Frivillige kan fortælle om lokale seværdigheder, spejdere kan deltage i forbindelse med overnatning i shelter, og den lokale garde kan spille solen ned – mulighederne er utallige. 
 • Saml ting, tag billeder eller lignende, der kan bruges i kreative workshops, og som kan fastholde oplevelserne.

Arrangere kreative workshops med lokale kunstnere og foreninger

 • Samarbejd med lokale kunstnere og foreninger, og giv med deres hjælp borgerne mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk, fx med brug af indsamlede ting og billeder fra besøg på kulturinstitutioner og deltagelse i friluftsaktiviteter, eller gennem teater eller lignende.
 • Forbered deltagelse i arrangementer i lokalsamfundet i samarbejde med foreninger/organisationer.

Deltage i lokale arrangementer

 • Indgå aktivt i og bidrag til lokale arrangementer i samarbejde med lokale foreninger og organisationer, fx medvirken i kulturarrangementer, udsmykning af gågaden med videre. 

Sådan er projektet organiseret

Der er oprettet 2 styregrupper i projektet: en styregruppe, der tager sig af de økonomiske og administrativt relaterede spørgsmål. Her er ledere af henholdsvis dagtilbuddet og bostøtteområdet, chefen for området samt økonomiafdelingen repræsenteret. Desuden er der en faglig styregruppe, der beskæftiger sig med indholdet af indsatsen. Her bliver ideer til aktiviteter genereret og drøftet på tværs af de repræsenterede enheder, bl.a. ud fra ønsker fra borgerne, opgaver bliver koordineret og information om planlagte aktiviteter bliver videregivet. Her er lederne af dagtilbuddet og bostøtteområdet også repræsenteret. Herudover deltager også en repræsentant for hver afdeling på dagtilbuddet samt for hvert bofællesskab og projektets 2 tovholdere.

Udover styregrupperne er der udpeget 2 tovholdere for indsatsen, der skal sørge for fremdrift og koordinering. Tovholderne er personer, der kender organisationen godt, og dermed let kan kontakte de rette folk og ikke skal bruge tid på først at lære organisationen at kende. Der er valgt 2 tovholdere, så de kan spare med hinanden om projektet i dagligdagen, og så projektkoordinationen bliver mindre følsom overfor sygdom m.m.

 

Erfaringer

Kontakt til frivillige, foreninger og organisationer

”Folk synes, det er enormt spændende, man har bare ikke tænkt os ind før,” sådan fortæller en medarbejder i projekt Fra jord og fjord til kultur og samvær om en typisk respons, når hun eller hendes kolleger tager kontakt til foreninger og organisationer og fortæller om, hvad borgere fra klubben kan bidrage med i forbindelse med lokale arrangementer og begivenheder.

Foreninger og organisationer bliver inddraget i projektet, både hvor borgerne fra klubben udfører frivilligt arbejde sammen med eller for dem, som fx ved at bidrage til kulturarrangementer og ved at tage del i eller undervise i forbindelse med oplevelser for borgerne.

Kontakt til foreningerne og organisationerne har udgjort en stor del af projektet. Der har været mange overvejelser om, hvem der skal kontaktes, og hvordan klubben kan gøre sig ”lidt lækre” overfor de potentielle samarbejdspartnere. Der har dog hovedsageligt været positiv interesse fra foreningernes og organisationernes side.

Medarbejderne har også gjort brug af egne kontakter og kendskab til foreninger i forbindelse med arbejdet. Arbejdet med projektet har desuden åbnet nye døre til flere kontakter, fx har deltagelse i Kulturmødet i Nykøbing Mors åbnet for en mulighed for at sidde med i en arbejdsgruppe ifm. Handelstandsforeningens arrangementer.

”Jeg kan godt lide, der er noget gang i den!”

Sådan siger en borger, der har deltaget i teaterforestillingen sammen med mange andre frivillige fra forskellige foreninger og organisationer på Mors og skuespillere fra Limfjordsteateret. Og generelt fortæller borgerne, at de synes, det har været sjovt at deltage i Kulturmødet som performere, og at de har lyst til at være med igen.

På kulturmødet deltog nogle borgere i teaterforestillingen sammen med mange andre frivillige fra andre foreninger og organisationer, og nogle borgere deltog i en performance, hvor de – opstillet i spiralform på gågaden med paryk på hovedet – viste personlige æsker til de forbipasserende. Andre borgere spurgte forbipasserende på gågaden om, hvad de forstod ved ligeværdighed og fotograferede dem. Selv borgmesteren blev hevet hen til en snak om ligeværdighed. Aktiviteterne tiltrak sig mange besøgende.

En af borgerne fortæller, at han kom til at tale med rigtig mange mennesker, og at det var en god måde at komme i kontakt med folk på. En anden pointerer, at der også kom nogle vigtige budskaber ud af det, som han godt kunne tænke sig blev formidlet endnu bredere ud, fx ved at udstille budskaberne.

Medarbejderne og lederne fortæller, at projektet giver borgerne mange oplevelser, der er forskelligartede fra dem, der var før: ”Det her at kunne stå og formidle sine egne tanker til kulturmødet. Og den her ligeværdighed og mødet med omgivelserne… Og at deres rolle [i teaterforestillingen] var lige så vigtig, som de andres, der stod derinde. Det er inklusion, der vil noget”.

Det giver mulighed for at prøve nogle nye ting, og medarbejderne oplever en øget selvstændighed fra borgerne og mod på at prøve noget mere for hver gang, de har prøvet noget nyt, hvad enten det er ift. de kulturelle aktiviteter eller i naturen.

Projektet har også bidraget til, at der er kommet flere borgere med i klubben, som er rammen for projektet og aktiviteterne.

Win-win økonomi

Bostøtten og dagtilbuddet arbejder tæt sammen om projektet, og lederne understreger at en stor del af projektets succes skyldes et godt og fleksibelt samarbejde mellem disse steder, også når det kommer til personaleressourcer og økonomi. Ressourcerne er lagt anderledes end før, både i bostøtten og i dagtilbuddet, hvor klubben, der danner ramme om projektet, bliver brugt som katalysator for udviklingen.

En anden afgørende faktor er samarbejdet med foreninger og organisationer. Samarbejdet betyder bl.a., at lokalsamfundet får større kendskab til borgerne, der er med i projektet – og omvendt at borgerne får et andet netværk. Det vil også kunne betyde, at selvom der vil skulle bruges personaleressourcer på at planlægge, gennemføre og være tovholder på aktiviteterne, så vil der måske være brug for færre medarbejdere end ellers i de aktiviteter, hvor frivillige deltager.

Vær opmærksom på...

 • Fleksibelt samarbejde på tværs af bostøtte og dagtilbud giver muligheder ift. brug af ressourcer, det skaber opbakning hele vejen rundt og øger mulighed for succes.
 • Brug kendskab til foreninger og organisationer aktivt, og vær opmærksom på åbninger, hvor I kan byde ind.
 • Skab kontakt til frivillige gennem foreninger snarere end som enkeltpersoner
 • Fleksible muligheder for borgernes tilmelding og deltagelse i aktiviteter giver mulighed for at flere får taget det første – sværeste – skridt.
 • Brug tovholdere, der kender organisationen, til at koordinere indsatsen.
 • Hav repræsentanter fra både dagtilbud og bostøtte i styregruppen.
Sidst opdateret 01/10 2021