Gå til indhold

Generelle erfaringer fra bosteder

Fælles for projekterne under Nye veje er, at de har ønsket at give voksne med handicap nye muligheder for aktiviteter, der ligger ud over dem, som bo- og dagtilbuddene har kunnet tilbyde.

Billeder med særlig tilladelse - KUN til brug ifm. Nye veje-projektet

Projekterne, der har fået tilsagn om at deltage i projekt Nye veje, fordeler sig over hele landet, og der har været mange forskellige aktiviteter i gang.

Der er en række tværgående erfaringer fra projekterne, som er relevante at være opmærksom på, når initiativer, der skal skabe nye veje til aktiviteter og ledsagelse, bliver startet op. Erfaringerne stammer fra borgere, frivillige og diverse kommunale medarbejdere, som har deltaget i de forskellige initiativer. Nogle af de gode erfaringer, der går igen, er, at: 

 • Borgere deltager i nye aktiviteter
 • Der skabes relationer og gevinster på tværs af kommunen
 • Borgere og frivillige får nye oplevelser og nye fællesskaber
 • Borgere inddrages og er med til at sætte dagsorden
 • Personale oplever mere trivsel og arbejdsglæde
 • Pårørende er glade og positive.

Projekterne giver nye oplevelser og fællesskaber

Borgerne har givet udtryk for, at det har været spændende og sjovt med nye oplevelser. Det er dejligt at gøre noget sammen med andre, få nye og stærkere relationer eller genopfrisket relationer, som de ikke havde haft mulighed for at holde ved lige.

Mange projekter har lavet aktiviteter på tværs af centre og botilbud, og nogle også på tværs af kommuner. Det har givet mulighed for samvær med andre borgere med udviklingshæmning end dem, som borgeren bor sammen med.

Borgerne er også indgået i relationer med frivillige i de projekter, der har gjort brug af frivillige. Og flere borgere har oplevet at få flere relationer til lokalsamfundet ved at deltage i lokale aktiviteter og foreningslivet.

Borgerne er med til at sætte dagsordenen

De fleste borgere har tydeligt nydt nærværet og den særlige opmærksomhed, som de har fået i løbet af projektet. De borgere, der har et sprog, har efterfølgende efterspurgt lignende aktiviteter.

En del af projektets opdrag er, at der skal lægges vægt på selvbestemmelse og indflydelse for borgerne. De borgere, der har været i stand til det, har flere steder budt ind med forslag til oplevelser, ture og rekruttering af frivillige.

I forbindelse med mange af aktiviteterne har flere borgere oplevet, at de har fået nye sociale og praktiske kompetencer, som har gjort dem bedre i stand til at være med til at træffe fremadrettede beslutninger om, hvilke aktiviteter de gerne vil deltage i.

Flere peger dog også på, at de projektdeltagere, der har svært nedsat funktionsevne, har svært ved at udtrykke, hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i, selvom de har stiftet bekendtskab med flere forskellige i løbet af projektperioden.

Personalet oplever øget arbejdsglæde og samarbejde på tværs

Personalet synes i flere tilfælde at have lært borgerne bedre at kende, og flere har fået nye kollegiale relationer på tværs af tilbud. Det har også inspireret personalet til at gøre ting anderledes, og de har kunnet overføre erfaringerne til hverdagen efter endt projekt.

Personalet giver i det hele taget meget positive tilbagemeldinger og beretter om større arbejdsglæde. Flere melder også om højt engagement blandt medarbejderne samt stor motivation og trivsel ved at deltage i aktiviteterne. Dog har det nogle steder krævet en stor indsats i starten at sikre opbakning og støtte til projektet blandt personalet.

Mange medarbejdere har fået blik for, at det godt kan lade sig gøre at komme ud til flere arrangementer med borgerne, når der, fra botilbuddets og forvaltningens side, bliver gjort plads til, at ledere og medarbejdere tænker kreativt og samarbejder på tværs.

Gode tilbagemeldinger fra pårørende

Også pårørende til borgere, der har deltaget i projektet, giver positive tilbagemeldinger. I nogle tilfælde har de pårørende mødt projektet med skepsis, men har, efter informationsmøder og opfølgende møder, været meget glade og positive overfor en gentagelse af aktiviteten.

Fold alle teksterne ud eller ind

Opmærksomhedspunkter

Projekterne har gjort sig mange erfaringer i processen, som kan være til hjælp for andre, der skal i gang med at arbejde med nye veje til aktiviteter og ledsagelse for voksne med handicap. 

 • Uanset karakteren af projektet er der forhold, der går igen på tværs af projekterne, og som projektdeltagerne opfordrer andre til at være opmærksomme på, hvis de vil gennemføre lignende aktiviteter:
 • Udnævn / ansæt en tovholder eller projektleder. 
 • Det kan være vigtigt, at projektkoordinatoren kender lokalområdet og kulturinstitutionerne/foreningerne, og at disse bliver forberedt godt på, hvad det er for en målgruppe. 
 • Sørg gerne for, at projektkoordinatoren har mulighed for sparring med de pædagogiske medarbejdere vedr. målgruppens behov og praktiske forhold vedr. afvikling af arrangementerne. 
 • Sørg for en synlig ledelse hele vejen igennem med klare ledelsesroller – prioritering af personaleressourcer, overordnet planlægning og gennemførsel af projektet. 
 • Inddrag gerne personalet allerede fra ansøgnings- og idéfasen. Sammensæt fx planlægningsgruppen bredt, så der skabes medejerskab til projektet i hele organisationen.
 • Nedsæt gerne en projektgruppe, der kan samarbejde om at lave arrangementer, der egner sig til målgruppen, har en tilpas varighed, ligger på et passende tidspunkt af dagen osv.
 • Det er en god ide aktivt at inddrage de borgere, der er i stand til at være medbestemmende, i planlægningen af aktiviteterne.
 • Sæt god tid af. Det kræver hurtigt meget tid af alle personalegrupper, da der også vil blive brugt tid på møder, informationsmøder, logistik mv. 
 • Find gerne en eller flere nøglepersoner at samarbejde med – det være sig i andre forvaltninger, foreninger eller på andre tilbud – der har kontakter og kendskab til det nye område, projektet bevæger sig ind på.
 • Overvej implementeringen allerede i planlægningen af projektet. Flere projekter har været rigtig gode til at videreudvikle og implementere aktiviteterne permanent, og har skabt en fast organisering omkring det.
 • Det kræver meget (detaljeret) planlægning og samarbejde mellem de forskellige tilbud på handicapområdet.
 • Sørg for, at personalet er motiveret til at yde en stor indsats for at borgerne kan komme afsted til de forskellige arrangementer.
 • Fælles for stort set alle er, at de peger på, at planlægningen og tiden er altafgørende. For at projektet bliver en succes, kræver det, at der bliver afsat tid og de rette medarbejdere til at planlægge, koordinere og styre logistikken.
Sidst opdateret 10/02 2020