Satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017

Satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 har til formål at sikre en samlet indsats for mennesker med psykiske lidelser. Aftalen skal løfte kvaliteten i forskellige indsatser og tilbud på socialområdet og sundhedsområdet og understøtte, at der skabes en bedre sammenhæng i den enkelte borgers forløb.

Partierne bag satspuljeaftalen har afsat 410 mio. kr. til forskellige initiativer, der alle skal følge op på psykiatriudvalgets rapport ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” fra 2013. 
Link: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri

Initiativerne i satspuljeaftalen falder inden for fem temaer, som psykiatriudvalget har vurderet, at der bør sættes ind omkring, hvis udfordringerne i den samlede indsats for mennesker med psykiske lidelser skal imødekommes. De fem temaer er:

  • En hurtig og sammenhængende indsats
  • Borgere og pårørende som en ressource i indsatsen
  • Høj kvalitet i indsatsen gennem dokumentation og viden
  • Mindre tvang og magtanvendelse
  • Sundhed og forebyggelse

Otte initiativer

I Socialstyrelsens Kontor for Psykosociale Indsatser er vi involveret i arbejdet med otte initiativer fra statspuljeaftalen. De otte initiativer er:

1. Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

I initiativet udvikles og implementeres et generisk forløbsprogram, der skal understøtte en bedre sammenhæng og koordination i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Initiativet falder inden for temaet ”En hurtig og sammenhængende indsats”.
Projektbeskrivelse: Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser 

2. Udbredelse af sociale akuttilbud

I initiativet udbredes implementeringen af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser. Initiativet falder inden for temaet ”En hurtig og sammenhængende indsats”.
Projektbeskrivelse: Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

3. En koordineret indsats for dobbeltbelastede

I initiativet udarbejdes koordinerede indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og et samtidig misbrug. Initiativet falder inden for temaet ”En hurtig og sammenhængende indsats”.
Projektbeskrivelse: Afprøvning af ACT-metoden overfor borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

4. Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats

I Initiativet udvikles og afprøves modeller, der inddrager mennesker med brugerbaggrund i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Derudover udvikles også en bred national organisering af disse mennesker. Initiativet falder inden for temaet ”Borgere og pårørende som en ressource i indsatsen”.
Projektbeskrivelse: Peer-støtte initiativet 

5. Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

I initiativet udvikles og afprøves et koncept, der skal understøtte kommuner og regioners systematiske inddragelse af pårørende i indsatser for mennesker med psykiske lidelser. Initiativet falder inden for temaet ”Borgere og pårørende som en ressource i indsatsen”.
Projektbeskrivelse: Koncept for systematisk inddragelse af pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder

6. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter

I initiativet udvikles en national strategi for forskning vedrørende kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser. På baggrund heraf igangsættes konkrete forskningsprojekter. Initiativet falder inden for temaet ”Høj kvalitet i indsatsen gennem dokumentation og viden”.

7. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

I initiativet afprøves metoden Critical Time Intervention (CTI) i den kommunale bostøtteindsat. Initiativet falder inden for temaet ”Høj kvalitet i indsatsen gennem dokumentation og viden”
Projektbeskrivelse: Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen 

8. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

I initiativet udvikles og afprøves en kombination af tilgangen Low Arousal og metoden Feedback Informed Treatment (FIT) på socialpsykiatriske botilbud. Initiativet falder inden for temaet ”Mindre tvang og magtanvendelse”.
Projektbeskrivelse: Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud 

Klikker du på de otte initiativers projektbeskrivelser, kan du læse mere om deres målgrupper, formål og indhold. Du kan læse den samlede satspuljeaftale på psykiatriområdet for 2014-2017 i følgende link.
Link: Satspuljeaftalen for 2014-2017, Sundhedsstyrelsen 

 

Sidst opdateret 21/09 2015