Grundskoler

Den enkelte skole har ansvar for at stille særlige undervisningsmaterialer (fx indlæste og elektroniske materialer) og it-hjælpemidler til rådighed for en skoleelev med ordblindhed.

Skolen vurderer på baggrund af en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvilke særlige undervisningsmaterialer og it-hjælpemidler en elev har behov for. Det vil som oftest være PPR i kommunen, der udfærdiger sådan en udtalelse. Men der er ikke nogle regler til hinder for, at skolen selv udfærdiger den, fx i samarbejde mellem elevens lærere og skolens læsevejleder. Det er skolelederen, som træffer afgørelse om bevilling af støtte.

Nota

Børn, unge og voksne med ordblindhed kan blive lånere på Nota. Nota er et statsligt netbibliotek, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig trykt tekst. Hos Nota kan mennesker med ordblindhed gratis låne lydbøger og e-bøger om alt lige fra børnerim til vanskelig faglitteratur. For at blive medlem skal man have dokumentation for sit læsehandicap. Det kan man få på kommunens PPR-kontor eller en fagperson, der har kompetence til at teste for ordblindhed.

Materialebasen ligger også på Notas bibliotek. Herfra kan undervisere og elever med læsevanskeligheder gratis downloade tilgængeligt undervisningsmateriale og bruge det i undervisningen. Materialerne er lette at søge frem via eksempelvis forfatter, titel, emneord og sprog, og små forside-ikoner og korte beskrivelser af hver fagbog giver både underviser og elev et godt overblik over hvilke aldersgrupper, de forskellige titler henvender sig til.

Prøver

Til næsten alle folkeskolens afgangsprøver kan ordblinde elever anvende de hjælpemidler, som de normalt bruger i den daglige undervisning uden, at det betragtes som en fravigelse.

Ordblinde elever har også mulighed for at få forlænget tid til eksamen eller andre former for fravigelser fra prøvekrav. Læs mere om disse muligheder i Bekendtgørelse om prøver og eksamen på Retsinformation.

Det er skolens leder, der afgør, om der kan fraviges fra normale prøvevilkår. Denne afgørelse træffes på baggrund af en aktuel pædagogisk-psykologisk vurdering. Denne vurdering skal vise, at eleven på grund af sine særlige vanskeligheder ikke vil kunne opnå et resultat ved prøven, der afspejler den pågældendes faglige niveau. 

En fravigelse, der ikke ændrer ved prøvens faglige indhold, skal ikke fremgå af elevens prøvebevis. Ændrer fravigelsen derimod ved prøvens faglige indhold, skal det fremgå af prøvebeviset.

It-rygsæk

På grundskoleniveau har flere kommuner valgt at indføre læse- og skriveteknologisk redskaber på alle maskiner og på alle skoler. Det afløser ikke det individuelle og vedvarende behov, som børn med ordblindhed oplever. Men læse- og skriveteknologiske løsninger skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud.

Undervisningsportalen EMU sammenfatter regler og procedurer vedrørende bevilling af en it-rygsæk.

Sidst opdateret 09/08 2016