Sociale indsatser målrettet familien

Børn med ADHD eller lignende vanskeligheder vil ofte have en adfærd, der stiller store krav til familien. Det kan belaste relationen mellem forældre og barn, og også medføre, at søskende føler sig oversete.

Mængden og graden af de vanskeligheder, der kan forekomme når et barn har ADHD eller lignende vanskeligheder, kan i mange tilfælde komme til at overstige det, familien kan overkomme. Det kan få den konsekvens, at forældrene bliver stressede og mister tilliden til egne forælderevner.

Situationen for den enkelte familie vil ofte forværres, når også forældre eller søskende har ADHD, og der måske også er tale om sociale vanskeligheder. Der er også mange eksempler på, at der opstår konflikter og samarbejdsvanskeligheder med det sociale system, der skulle støtte familien.

Det er derfor nødvendigt, at der er opmærksomhed på familier, hvor der er et eller flere medlemmer med ADHD eller lignende vanskeligheder. Det anbefales derfor, at alvorlige problemer i familierne forebygges ved at forældre og eventuelt søskende til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder får viden og kompetencer til at acceptere og håndtere vanskeligheder i hverdagen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Forældreprogrammer målrettet problemskabende adfærd

Forældreprogrammer styrker forældrenes viden og kompetencer i forhold til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Målgruppe

Familier, hvor der er problemskabende adfærd, herunder familier til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder, typisk i alderen 0 til 12 år.

Formål og indhold

Forældreprogrammer har til formål at styrke forældrenes viden og kompetencer, fx i forhold til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder. Grundelementerne i programmerne udgøres af klare systemer for belønning og konsekvens, samt en anerkendende og positiv tilgang. Programmerne sigter mod at give forældrene redskaber til at håndtere vanskelighederne i samspil med barnet.

De forskellige programmer varierer i forhold til, hvor omfattende, de er. Det kan være meget forskelligt, hvilke behov de enkelte forældre/familier har, og det kan derfor være relevant at overveje, i hvilken form og hvilket omfang, de enkelte familier skal tilbydes støtte.

Fælles for de nævnte programmer er, at de alle i vid udstrækning bygger på de samme virksomme grundkomponenter af kognitiv og social karakter, fx forældreinvolvering og det at bringe forældrene sammen i et netværk, at fokusere på udvikling, motivation og støtte frem for på problemer, og at arbejde med forstærkning af den ønskede positive adfærd (belønning af ønsket adfærd).

Komponenterne har alle isoleret set, eller i forskellige konstellationer en positiv effekt i forhold til en bred målgruppe af børn, herunder også børn med ADHD eller lignende vanskeligheder. 

Varighed og forudsætninger

Indsatsen består typisk af individuelle eller gruppebaserede ugentlige møder af to timers varighed. Afhængigt af program, og hvilke delelementer der indgår i indsatsen, kan forløbet strække sig fra 8 til 26 uger. Anvendelse af programmerne kræver certificering, re-certificering og, i nogle tilfælde, særlig lokaleindretning og udstyr.

Effekt og dokumentation

De programmer, der er nævnt i denne sammenhæng, er alle evidensbaserede, eller indeholder evidensbaserede komponenter. Der er dokumenteret effekt ved anvendelse af forældreprogrammer specifikt i forhold til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Indsatsniveau
Forældreprogrammer benyttes ofte foregribende. Programmerne er med til at mindske og foregribe vanskeligheder for børn og familier, hvor der kan være tale om ADHD eller lignende vanskeligheder.

Anvendelse i Danmark

Der er et solidt og veldokumenteret erfaringsgrundlag fra en række danske kommuner, der anvender programmerne. Eksempler på forskningsbaserede forældretræningsprogrammer, der anvendes i Danmark, er De Utrolige År (DUÅ), Parent Management Training – Oregon (PMT-O) og New Forest Parenting Programme (NFPP).

Læs om metoderne på Vidensportalen

Sidst opdateret 19/03 2015