Sociale indsatser målrettet dagtilbud

Børn lærer og udvikles gennem deres aktiviteter og samspil med andre børn og voksne. For børn, som har vanskeligheder med opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet, vil det ofte kræve en særlig indsats at sikre deres deltagelse i og udbytte af fælles aktivitet.

Børn med ADHD eller lignende vanskeligheder bliver let fejltolket, da deres adfærd i sammenhænge, hvor rammer og forventninger er uklare, og hvor kravene er særligt vanskelige at opfylde, kan opleves som problemskabende. Der vil i sådanne sammenhænge være risiko for, at omgivelserne tager afstand fra barnets adfærd, frem for at støtte det med anvisning af relevante handlemuligheder, og at man således sætter fokus på adfærdsproblematikker frem for på udviklingsproblematikker.

Det er derfor væsentligt, at personale knyttet til dagtilbud, sikres tilgang til viden om sociale og opmærksomhedsrelaterede udviklingsproblematikker samt til metoder til at støtte børnenes udvikling og inddragelse i fælles aktivitet.

Det anbefales, at der tages højde for børn med særlige behov i forbindelse med arbejdet med fx de pædagogiske læreplaner, og at der i den forbindelse er opmærksomhed på de særlige forhold, der kan gøre sig gældende i forhold til børnenes forskellige forudsætninger, fysiske rammer og arbejde med forældreinvolvering.

Det anbefales, at der i dagtilbud sættes fokus på at modvirke eksklusion af børn med særlige udviklingsbetingede problematikker, og at specialiseret vejledning er til rådighed, og at personalet har kendskab til forskellige metoder og handlemuligheder, når der opstår bekymringer omkring et barn.

Det kan gøres på mange forskellige måder og niveauer, som kan kombineres og tilpasses både den enkelte institution og det enkelte barns behov.

Fold alle teksterne ud eller ind

Individuel specialpædagogisk støtte i dagtilbud

Individuel specialpædagogisk støtte kan støtte børn med ADHD, til at indgå i almene dagtilbud.

Målgruppe 

Børn med handicap, herunder børn med ADHD i almene dagtilbud (0-7 år)

Formål og indhold
Formålet med indsatsen er at støtte børn med handicap, herunder ADHD, til at indgå i almene dagtilbud. Indsatsen har et inkluderende sigte, og tanken er, at barnets udvikling styrkes bl.a. via spejling og leg med de øvrige børn. Afsættet for indsatsen er enkeltinkludering, hvor en pædagog indgår som særlig støtte til barnet et antal timer pr. uge. Indsatsen kan bestå af en individuel støttepædagog eller som en generel opnormering af dagtilbuddet.

Varighed og forudsætninger

Omfanget af timer afhænger af det enkelte barns funktionsniveau og kan gå fra 5 til 37 timer pr. uge. Varigheden afhænger af barnets behov og udvikling.

Indsatsen forudsætter indgående viden om ADHD og de funktionelle vanskeligheder, der kan være forbundet hermed. Indsatsen forudsætter også tydelige handleplaner, kvalificering af personalet og løbende supervision.

Effekt og dokumentation

Forskningsbaserede undersøgelser og evalueringer peger på lovende resultater for denne type indsats i relation til børn med handicap, herunder børn med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Læringsdifferentiering - tidlig forebyggende indsats

En tidlig forebyggende indsats skal støtte op om børns udvikling af sociale, faglige og personlige kompetencer gennem etablering af et inkluderende og fagligt kvalificeret udviklings- og læringsmiljø.

Målgruppe

Børn i alderen 0-10 år, herunder børn med en sårbarhedsprofil som evt. senere vil kunne føre til en ADHD diagnose

Formål og indhold

At sætte fokus på muligheder for tidlig støtte til børns udvikling af sociale, faglige og personlige kompetencer gennem etablering af et inkluderende og fagligt kvalificeret udviklings- og læringsmiljø. Der lægges særlig vægt på barnets sociale, kommunikative og opmærksomhedsrelaterede udvikling, samt på den afgørende betydning disse områder har for tidlig udvikling og trivsel, samt for mestring af undervisningsmæssige og samfundsmæssige udfordringer.

Den betydelige variation i børns udvikling, færdigheder og læring rejser behovet for en tilsvarende variation og differentiering i forhold tilrettelæggelsen af pædagogisk aktivitet og gennem lærings- og undervisningsdifferentiering. En sådan differentiering omfatter flere virksomme komponenter, fx visualisering, strukturering, anerkendelse, vidensdeling, klasserumsledelse, faglig opkvalificering, vejledning samt ledelsesmæssigt fokus og opbakning.

I en tidlig forebyggende social indsats, vil et tidligt fokus på diagnoser og på kategoriseringer som ”forstyrrelser” ofte være problematisk, da det kan fjerne blikket fra barnets samlede funktion og fra den kontekst barnet fungerer i.

Sociale og kognitive udviklingsproblemer hos børn og unge er ofte komplekse. Hvis problemerne bliver så alvorlige, at der kan tales om psykiske forstyrrelser og om diagnoser, får børn i dag ofte stillet flere diagnoser.

Nyere erfaringer viser, at mange børn har en grundlæggende sårbarhed, som kan konstateres tidligt i livet. Det giver håb om, at tidlig opsporing og tidlig indsats kan bidrage til at mindske risiko og sværhedsgrad af problemer senere i livet.

I relation til en alment forebyggende indsats (henvendt til alle børn), vil en tidlig opmærksomhed rettet imod børns udvikling på områderne kommunikation, kontakt, opmærksomhed, adfærd og trivsel være det afgørende.

En tidligt forebyggende indsats i relation til børn med mulige ”udviklingsforstyrrelser” kunne med fordel koordineres med den tidlige indsats i relation til ”børn i en socialt udsat position”. Dette underbygges af det i nogle tilfælde ses et overlap mellem udviklingsproblematik og udsathed.

Det afgørende er, at der ikke alene tænkes i isolerede indsatser, men at der tænkes i en koordination mellem de tiltag, der ligger i sundhedssektor, socialsektor og uddannelsessektor, så forskellige indsatser taler sammen og så viden, indsats og uddannelse af fagpersoner og netværk koordineres.

Det er ligeledes væsentligt, at der er mulighed for målrettet at uddanne og vejlede personalet, så udviklingsbetingelserne i ”læringsmiljøet” omkring barnet bliver de bedst mulige.

Varighed og forudsætninger

Indsatsen er en integreret del af den enkelte institutions daglige pædagogiske praksis og har derfor ikke en bestemt varighed.

Indsatsen forudsætter en kommunal koordinering samt en opkvalificering af personalet og adgang til løbende intern vejledning gennem fx teamsamarbejde, analyseredskaber, it og rådgivning.

Effekt og dokumentation
Forskningsevalueringer viser gode resultater i forhold til en målrettet pædagogisk indsats i dagtilbud af høj kvalitet. Der er et solidt erfaringsgrundlag i forhold til en bredere målgruppe af børn med en sårbarhedsprofil fra udviklingsprojekter i en række kommuner.

Fremadrettet måling af effekt

Der vil kunne trækkes data om hvorvidt antallet af børn og unge, som får en egentlig psykiatrisk diagnose, falder som følge af kommunale tiltag, der forebygger og reducerer mentale udviklings- og sundhedsproblemer.

Tidlig forebyggende indsats i Distrikt Valby, Københavns Kommune

Programbaserede indsatser i dagtilbud

Programbaserede indsatser i dagtilbud fremmer den sociale, emotionelle, fysiske og sproglige udvikling, for derigennem at styrke det enkelte barn og den samlede børnegruppe følelsesmæssigt og socialt, samt at give børnene øget selvværd.

Målgruppe

Børn i alderen 0-6 år, herunder børn med ADHD og børn, der befinder sig i udsatte positioner.

Formål og indhold

De programbaserede indsatser omfatter hele dagtilbuddet, og har fokus på at implementere definerede pædagogiske tilgange og redskaber, målrettet sårbare børn.

Anvendelse af definerede pædagogiske tilgange, fx via programbaserede indsatser, har store potentialer både i forhold til børnenes trivsel og personalets arbejdsmiljø. Uddannelse indenfor en fælles pædagogisk retning kan udbygge personalets kompetencer og handlemuligheder i forhold til at forebygge og håndtere konflikter og adfærd i institutionen.

Der kan ofte ses en effekt i forhold til kulturen i institutionen, hvor personalet får et fælles sprog, et fælles vidensfundament og en fælles referenceramme. Dette giver grobund for en øget fælles, faglig refleksion, som både omfatter det enkelte barn og omgivelsernes betydning.

Flere af de nævnte programmer kan være med til at sikre en tidligt forebyggende indsats, hvor børnenes forskelligheder mødes anerkendende. Derudover motivere flere af programmerne et øget fokus på barnets handlinger, frem for på det barnet ikke må, og omgivelserne medtages.

Programmerne er sammensat på baggrund af veldokumenterede risikofaktorer og andre forhold, som ofte er til stede hos barnet, i familien, i familiesamspillet og i barnets øvrige omgivelser. Idéen er at reducere disse risikofaktorer og samtidigt fremme de faktorer, som er med til at beskytte barnet.

Varighed og forudsætninger

Indsatsen er en integreret del af den enkelte institutions daglige pædagogiske praksis, og har derfor ikke en bestemt varighed.

Anvendelse af programmerne kræver certificering, re-certificering og i nogle tilfælde særlig indretning og udstyr. For at opnå den dokumenterede effekt ved programmerne kræves en høj grad af metodestringens (fidelitet), som er følsom over for lokale tilpasninger.

Effekt og dokumentation

Der er et solidt og veldokumenteret erfaringsgrundlag fra en række danske kommuner, hvor forskellige programmer anvendes. Eksempler på programmer der anvendes i danske dagtilbud er De Utrolige År (DUÅ), Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA), LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse) og Toddler Programmet, som er målrettet dagplejemødre.

Programmerne nævnt i denne sammenhæng har dokumenteret effekt i forhold til børn med ADHD eller lignende vanskeligheder. Der er tillige et solidt og veldokumenteret erfaringsgrundlag, både fra forsøg i en række danske kommuner, og fra udlandet.

Indsatsniveau

Programbaserede indsatser i dagtilbud kan anvendes både forebyggende og foregribende. Indsatsen er forebyggende, fordi der skabes muligheder for trivsel og socialt samspil, som understøtter at problemer ikke udvikler sig, så mere omfattende indsatser bliver nødvendige.

Indsatsen er også foregribende, da den er med til at mindske og foregribe vanskeligheder for børn og familier, hvor der kan være tale om ADHD eller lignende vanskeligheder.

Sidst opdateret 17/04 2015