Pejlemærke 2

Sociale indsatser på ADHD-området har et rehabiliterende sigte og kan etableres på flere niveauer, alt efter hvilke problemstillinger, de retter sig i mod.

Det anbefales, at indsatser på området har et rehabiliterende sigte, som skal sikre, at borgeren ople­ver udvikling, øget mestringsevne, selvhjulpenhed og aktiv deltagelse i samfundslivet. Dette kan eksempelvis gøres ved:

  1. At indsatserne kan matche målgruppens meget varierende støttebehov, og at de kan tage afsæt i borgerens vanskeligheder og ressourcer.
     
  2. At der tænkes i alment forebyggende, fore­gribende og indgribende indsatser, der er dynamiske, så de ikke udelukker hinanden, men udgør et samspil.
     
  3. At der fokuseres på en tidlig og bred social indsats, som understøtter borgeren i at mestre hverdagen, og som eksempelvis medtænker borgerens netværk og relevante tilbud i regi af civilsamfundet.
     
  4. At den sociale indsats kombineres med en sund­hedsfaglig indsats, når dette er relevant for den enkelte borger.

Tre indsatsniveauer i samspil

Sociale indsatser på området kan etableres på flere niveauer, alt efter hvilke problemstillinger, de retter sig i mod. Afhængigt af indsatsen kan den rette sig mod alle borgere, en afgrænset gruppe af borgere eller en enkelt borger.

De tre niveauer af indsatser er dynamiske, forstået på den måde, at der ofte vil være overlap mellem dem, og at de ikke gensidigt udelukker hinanden. De fleste personer med ADHD eller lignende van­skeligheder vil på forskellige tidspunkter i deres liv have forskellige behov og derfor også have brug for en varieret indsats. Indsatserne skal derfor forstås i sammenhæng, så den enkelte borger får den type støtte, der aktuelt er behov for:

Alment forebyggende indsatser er målrettet alle borgere og har til formål at gøre almene tilbud tilgængelige ved at fjerne forskellige typer af barrierer og give lige muligheder for alle, herun­der mennesker med funktionelle vanskeligheder.

Foregribende indsatser har til formål at være forudseende omkring særlige udfordringer med henblik på at mindske vanskelighederne hos en risikogruppe.

Indgribende indsatser er målrettet en enkelt person med alvorlige vanskeligheder, som måske er på vej til at blive eller allerede helt eller del­vist er ekskluderet fra eksempelvis det almene uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Sociale indsatser

Sidst opdateret 19/03 2015