National ADHD-handleplan - det sociale område

Den nationale ADHD handleplan på det sociale område sætter fokus på tilrettelæggelse, koordination og tværfagligt samarbejde i forhold til mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Antallet af børn, unge og voksne, der får stillet diagnosen ADHD, har gennem de senere år været stigende. Samtidig er der mange mennesker, der i forskellig grad oplever vanskeligheder i forhold til eksempelvis koncentration, opmærksomhed og kommunikation.

Det betyder at mange mennesker har behov for støtte til at håndtere deres tilværelse og få et meningsfuldt liv. Derfor er det nødvendigt med viden om, hvordan den sociale indsats bedst tilrettelægges og koordineres, både i de enkelte forvaltninger i en kommune, men også på tværs af sektorer.

Handleplanen bygger på viden om sociale forhold, der har særlig betydning for mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder, og viden om, hvilke typer af indsatser og tilbud det vil være relevant at fokusere på i det samlede arbejde med området.

Handleplanen peger på konkrete sociale indsatser og en række centrale aspekter vedr. den kommunale organisering, som kan understøtte tilrettelæggelsen af den samlede indsats på området.

Videngrundlaget for Handleplanen

Handleplanen er det afsluttende resultat af satspuljeprogrammet ny forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD, der blev gennemført i perioden 2009-2012. Derudover bygger handleplanen på international såvel som national forskning i forhold til ADHD og beslægtede områder samt resultater og erfaringer fra andre undersøgelser og projekter målrettet lignende målgrupper.

Vidensgrundlaget er dog meget varieret for forskellige aldersgrupper og problematikker. Børne- og ungeområdet er generelt bedst belyst både i forhold til viden om ADHD og i forhold til effekten af sociale indsatser. Forskning på området er i vid udstrækning koncentreret om børn og unge.

I forhold til voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder bærer vidensgrundlaget præg af, at det først er inden for de seneste 25 år, at der for alvor er kommet fokus på, at ADHD også kan medføre vanskeligheder for voksne. Der mangler derfor viden om, hvad der virker specifikt i forhold til voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder.

ADHD i et socialt perspektiv

Handleplanen retter fokus mod ADHD i et socialt perspektiv. I et socialt perspektiv er selve diagnosen ADHD ikke det primære udgangspunkt. Det afgørende er, at opnå et nuanceret og helhedsorienteret billede af den enkelte persons udfordringer og støttebehov, samt de faktorer, der har indflydelse herpå.

ADHD i et socialt perspektiv

For en del mennesker med ADHD indgår en sundhedsfaglig indsats som en væsentlig del af deres behandling. Det er derfor centralt, at der tages højde for et eventuelt behov for en tværfaglig indsats, og at der er opmærksomhed på koordinering med sundhedssystemet i tilrettelæggelsen af den sociale indsats.

ADHD i et sundhedsfagligt perspektiv

De funktionelle vanskeligheder, der kan være afledt af ADHD, kan få indflydelse på forhold senere i livet fx i form af mangelfuld uddannelse, lavere grad af beskæftigelse, risiko for misbrug (alkohol, tobak, stoffer), øget ulykkesrisiko, risiko for kriminalitet, social isolation samt færre sociale relationer og venskaber.
Det vil derfor være relevant, at der fokuseres på en tidlig målrettet indsats med henblik på at mindske risikofaktorer og styrke beskyttende faktorer og dermed være med til at forebygge, at tungere sociale problemer opstår senere i livet.

Risiko- og beskyttende faktorer

Sidst opdateret 16/04 2015