Gå til indhold

Nyheder

09/09 2022

Hjælp gravide med et skadeligt forbrug af rusmidler og deres børn

Det kan påvirke barnet alvorligt, hvis moren har et skadeligt forbrug af alkohol, stoffer eller medicin under graviditeten. Socialstyrelsen udgiver to forløbsbeskrivelser til kommunerne med anbefalinger til, hvordan de bedst kan tilrettelægge indsatsen for både kvinder og børn.

08/09 2022

Brugen af velfærdsteknologi til børn og unge

Børn og unge, der har et handicap, kan have stor gavn af forskellige teknologier. Men den hastige udvikling gør det krævende for fagpersoner at følge med. En ny udgivelse giver indblik i området og understreger ledelsens rolle for en åben tilgang til samspillet mellem velfærdsteknologi og den socialpædagogiske indsats.

08/09 2022

Socialstyrelsen er klar til at understøtte et fortsat fald i antallet af borgere i hjemløshed

VIVEs nye kortlægning af hjemløsheden i Danmark viser, at antallet af borgere i hjemløshed er faldet med 10 procent fra 2019 til 2022. Socialstyrelsen er klar til at understøtte den positive udvikling på hjemløshedsområdet med et justeret og mere målrettet rådgivningskoncept til landets kommuner og §110-boformer.

08/09 2022

Vær med til at udvikle indsats for unge med komplekse problemer

I en ny ansøgningspulje kan I være med til at videreudvikle et intensivt forløb for unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd. Kom til informationsmøde 19. september, og hør mere om puljen, og hvordan I søger om at være en del af initiativet.

08/09 2022

Lær at vurdere risikoen for vold og trusler

Er du via dit arbejde i kontakt med borgere, der udøver vold i nære relationer, eller som selv er udsat for den? Socialstyrelsen tilbyder undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. Forløbet giver dig kompetencer til at vurdere trussels- og sikkerhedsniveauet i det enkelte tilfælde.

07/09 2022

Styrk sagsbehandlingen i børne- og ungesager

Ønsker I mere kvalitet i sagsbehandlingen på udsatte børne- og ungeområdet i jeres kommune? Den Permanente Task Force på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen på baggrund af den enkelte kommunes egne styrker, udfordringer og potentialer. Ansøgningsfristen er 1. december 2022.

02/09 2022

Social- og beskæftigelsesindsatsen går hånd i hånd

Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en vigtig fælles opgave i at understøtte at social- og beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad bliver set som hinandens forudsætninger, og styrker derfor nu samarbejdet om opgaven.

02/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber. Socialstyrelsen udvikler en ny indsats til målgruppen og inviterer kommuner og samarbejdspartnere fra civilsamfundet med i et partnerskab om at modne og tilpasse indsatsen. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2022 kl. 12.00.

02/09 2022

Konference: Frivillighed 2022

Samspillet mellem civilsamfund og kommunerne er omdrejningspunktet for frivillighedskonferencen, der er i år løber af stablen 2. november i Odense. Meld dig til, hør oplæggene om aktuelle temaer og tag del i debatten om inklusion, velfærd og sociale problemstillinger.

01/09 2022

Høring: Kommende VISO-udbud om NCL-diagnoser

Vil du som mulig tilbudsgiver eller fx bruger-/interesseorganisation give input til VISOs udbud vedrørende NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)? Så deltag i vores høring, der åbner 14. september. Udbuddet forventes annonceret i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023.

30/08 2022

Webinar om inddragelse i sager på børne- og ungeområdet

Vil du høre om Middelfart Kommunes arbejde med at styrke inddragelsen af barn, familie og netværk? Task Forcen på børne- og ungeområdet inviterer til webinar om emnet. Du kan deltage enten den 21. eller 22. september 2022.

30/08 2022

Fokus på ledelse i socialpsykiatrien

Deltag i Socialstyrelsens ledernetværk og vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Vær med næste gang den 8. eller den 10. november 2022 – det er gratis!

30/08 2022

Temadag: Autisme og belastningsreaktioner

Personer med autisme kan have et meget svingende funktions- og trivselsniveau. Det stiller høje krav til fleksibiliteten i indsatsen. Deltag i en af VISOs temadage i efteråret 2022 og få viden og redskaber til både samarbejdet med målgruppen og sagsbehandlingen.

24/08 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Etablering af nye frivilligcentre

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at etablere frivilligcentre (ETFRI). Ansøgningsfrist: 5. oktober 2022 kl. 12:00. Puljen er på 1,88 mio. kr.

24/08 2022

Webinar: Sådan etablerer eller udvider I familiehuse

Vil I vide mere om en aktuel pulje til at etablere eller udvide familiehuse samt muligheden for rådgivning? Socialstyrelsen afholder tre webinarer, som henvender sig til kommuner og civilsamfundsorganisationer.

22/08 2022

Styrk jeres sagsbehandling på handicapområdet i et samarbejde med taskforcen

Ønsker jeres kommune hjælp til at styrke sagsbehandlingen? Taskforcen på handicapområdet kan nu hjælpe endnu flere kommuner med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Send jeres ansøgning senest den 1. november 2022 og lad os udvikle kvaliteten sammen.

22/08 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

Der er udmeldt en ansøgningspulje til modning af en model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn. Ansøgningsfrist: 13. oktober 2022 kl. 12:00.

22/08 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet

Der er udmeldt en ansøgningspulje med fokus på at udvikle en model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Ansøgningsfrist: 10. oktober 2022 kl. 12.00.

22/08 2022

Hvidbog om rehabilitering til gratis download

Hvad er rehabilitering i nutidig kontekst? Det beskrives i den nye hvidbog, der tegner et fælles billede af begrebet på tværs af velfærdsområderne og giver fem overordnede anbefalinger. Hvidbogen blev udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark i foråret og kan nu også fås digitalt.

18/08 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Unge med komplekse problemer skal have mulighed for uddannelse og job

Ny ansøgningspulje skal videreudvikle intensive forløb for unge med komplekse problemer og voldsom adfærd. Ansøgningsfrist: 6. oktober 2022 kl. 12.00.

18/08 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Flere plejefamilier kan nu få en efteruddannelse

Som noget nyt kan plejeforældre med en videregående uddannelse tage Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier uden selv at betale. Det sker som en del af ansøgningspuljen til længerevarende efteruddannelse til plejefamilier. Ansøgningsfrist: 12. oktober 2022 kl. 12:00.

17/08 2022

Informationsmøde: Få støtte til at hjælpe udsatte ledige i job

Vil I hjælpe udsatte ledige i kommunen i job? Så er det muligt med en særlig helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på både trivsel og beskæftigelse. Hør mere den 26. eller 29. august om, hvordan I kan få støtte til implementeringen, når Socialstyrelsen inviterer til infomøde online.

17/08 2022

Kurser for socialpsykiatrien: Du kan stadig nå det

Recovery, sundhed, beskæftigelse, civilsamfund og forebyggelse af ensomhed. Eller misbrugsproblemer, helhed i indsatsen og borgerens progression. Tjek de populære kurser for socialpsykiatrien og få inspiration til din kompetenceudvikling i efteråret.

16/08 2022

Sådan styrker vi inddragelsen af børn og unge i sagsbehandlingen

Hvad skal der ifølge børn og unge til for at styrke inddragelse i deres egne sager? Det beskrives i en ny vidensindsamling fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Der peges bl.a. på vigtigheden af støtte, relationen til sagsbehandleren og gennemsigtige beslutningsprocesser.

12/08 2022

Pulje: Forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte

Der er udmeldt en ansøgningspulje til borgerstyrede budgetter. Forsøget skal give udsatte mere selvbestemmelse og mulighed for at realisere egne ønsker. Der er ansøgningsfrist 6. oktober 2022.

11/08 2022

Pulje på vej: Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet

Vil I være med til at styrke tillid, samarbejde og inddragelse af voksne med handicap i sagsbehandlingen? Socialstyrelsen udvikler en model for arbejdet, "Borgeren i centrum", og landets kommuner inviteres til at være med. Kom til virtuelt informationsmøde 9. september 2022 og hør mere.

11/08 2022

Styrk efterværnsindsatsen i din kommune

Styrk din kommunes indsats for at hjælpe unge, der har været anbragt, med at komme godt ind i voksenlivet. Landets kommuner kan nu søge om et rådgivningsforløb, der har fokus på den faglige og strategiske ledelse af efterværnsområdet. Ansøgningsfrist: 9. september 2022 kl. 12.00

10/08 2022

Brug SØM og få bedre økonomisk overblik

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et værktøj, som kan bruges af kommuner og andre, der ønsker at beregne de økonomiske konsekvenser af sociale investeringer. Socialstyrelsen tilbyder gratis kurser og uddannelse i SØM for både ledere og medarbejdere.

10/08 2022 | Ansøgningspuljer

Nye regler for modtagere af tilskud

Der kommer nye retningslinjer for bl.a. udbetaling, afrapportering og aflæggelse af regnskab i forbindelse med ansøgningspuljer. Deltag i Socialstyrelsens virtuelle informationsmøde 22. august 2022 og hør mere om, hvad det betyder for tilskudsmodtagere.

08/08 2022

Koordinerede indsatser hjælper familier med børn med handicap

Vil I hjælpe familier med børn med handicap til bedre trivsel med en helhedsorienteret og koordineret indsats? Socialstyrelsen tilbyder støtte til kommuner, der vil implementere en af de to modeller ”Én familie – én indgang” eller ”Sammen om familien”. Hør mere på vores informationsmøde 8. september 2022.

Viser 31-60 af 1000. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 34
Sidst opdateret 14/10 2021