Gå til indhold

Deltag i et workshopforløb

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder workshopforløb til kommuner. Se her, hvordan I får et forløb.

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder workshopforløb til kommuner, der ønsker at styrke inddragelse af børn og unge i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af myndigheds- og udførerområdet og med eventuel deltagelse af almenområdet.

Der er workshopforløb med to temaer:

  • Perspektiver på inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen
  • Ledelse og god inddragelsespraksis.

Socialstyrelsen afholder forløbene, og Børns Vilkår bidrager med et oplæg om børneinddragelse i temaet ”Perspektiver på inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen”.

Sådan foregår et workshopforløb

Et workshopforløb er et kort, intensivt forløb, der har en varighed på tre måneder og foregår i den enkelte kommune.

Workshopforløbet indledes med et opstartsmøde, hvor vi sammen afklarer ønsker og behov for at styrke den nuværende praksis for inddragelse. Herefter vælger kommunen nogle specifikke fokusområder, som der arbejdes videre med i forløbet.

Med udgangspunkt i valg af fokusområder præsenteres kommunen for relevant forskning og viden på området, og der arbejdes med udvikling af egen praksis gennem to workshops og en mellemliggende prøveperiode.

Formål og udbytte

Formålet er at understøtte kommunen i udviklingen af en styrket praksis for inddragelse af børn, unge, familie og netværk.

Kommuner får gennem workshopforløbene:

  • Et strategisk og fagligt forløb, der understøtter kommunen i at igangsætte en målrettet kvalitetsudvikling af praksis for inddragelse af barnets eller den unges perspektiv.
  • Et praksisorienteret forløb, som støtter kommunen i øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder for en styrket inddragelse af barnet eller den unges perspektiv i myndighedssagsbehandlingen og i det tværfaglige samarbejde.

Workshopforløbene afholdes både ved fysisk fremmøde af Socialstyrelsen og Børns Vilkår hos den pågældende kommune og ved virtuelle møder.

Workshop-forløbene om de to temaer giver kommunen følgende udbytte:  

Forløbet om perspektiver på inddragelse

I workshopforløbet ”Perspektiver på inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen” understøttes kommunen i at opnå en fælles faglig forståelse for inddragelse og et fælles børnesyn. Det gælder  såvel internt i myndighedsafdelingen som på tværs mellem udfører og myndighed - og gerne også med inddragelse af almenområdet.

Ud over at sætte deltagernes egne erfaringer i spil, tages afsæt i viden og erfaringer om inddragelse af udsatte børn og unge i kommunale sammenhænge. Under forløbet stilles skarpt på vigtigheden af en styrket inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen samt nogle af de dilemmaer, der kan være forbundet hermed.

Forløbet er praksisnært og understøtter kommunen i at få indblik i egne inddragelsespraksisser samt områder for udvikling.

Forløbet om ledelse og god inddragelsespraksis

I workshopforløbet `Ledelse og god inddragelsespraksis´ understøttes kommunen i at arbejde med tydelige og sammenhængende strategier og politikker for inddragelse af udsatte børn og unge i myndighedssagsbehandlingen og i det tværfaglige samarbejde.

Under forløbet får kommunen indblik i egne forudsætninger for at udvikle tydelige og klare strategier, der understøtter retning og rammer for en systematisk og kvalificeret praksis for inddragelse af barnet eller den unge, familie og netværk, hvor barnets perspektiv i centrum.

Sådan får I et workshopforløb

Alle kommuner kan søge om et workshopforløb.

Workshopforløbet er gratis.

Der vil være mulighed for løbende optag fra januar 2022.

Før kommunen søger om et workshopforløb, skal videnscenteret kontaktes for en indledende drøftelse. Formålet er at afklare, om et workshopforløb kan opfylde kommunens behov og at drøfte aktiviteterne i forløbet.

Kontakt for indledende drøftelse

Fuldmægtig Izabella Hatt
Telefon 41 93 24 34

Henvendelse om workshopforløb

Efter den indledende drøftelse kan I søge om workshopforløbet. Der skal bruges et særligt skema ved henvendelsen:

Skema til henvendelse om workshopforløb

Det udfyldte henvendelsesskema sendes til vbu@socialstyrelsen.dk

Der sendes en mailbekræftelse, når henvendelsen er modtaget. 

Kriterier for deltagelse

Videnscenteret vurderer de indkomne henvendelser ud fra følgende kriterier:

  • At kommunen, med relevant ledelsesunderskrift, kan bekræfte, at der er afsat ressourcer til, at ledelse fra repræsenterede områder deltager i rådgivningsforløbet, og at der ligeledes er dokumenteret ledelsesmæssig opbakning til at deltage i et samarbejde med Socialstyrelsen
  • At kommunen forpligter sig til at afsætte ressourcer til kommunens arbejde med at gennemføre workshopforløbet, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter og processer mellem workshopdagene, koordinere projektaktiviteter, løbende sparring mv.
  • At kommunens behov og motivation for at deltage i et rådgivningsforløb er beskrevet. Herudover skal kommunen beskrive deres organisering på børne- og ungeområdet, samt hvilket udbytte der ønskes af samarbejdet med Socialstyrelsen i workshopforløbet.

Socialstyrelsens udvælgelse vil tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af henvendelserne i relation til kriterierne.

Modtager Socialstyrelsen henvendelser fra flere interesserede kommuner, end der er ressourcer til, prioriteres de kommuner, som udviser mest motivation og behov for at skabe forandring af kommunens inddragelsespraksis.

Sidst opdateret 20/12 2021