Gå til indhold

Deltag i et rådgivnings- og kompetenceforløb

Videnscenter om inddragelse og udsatte børns liv tilbyder gratis rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til kommuner. Læs her, hvordan I kan få et forløb.

Videnscenter om inddragelse og udsatte børns liv tilbyder gratis rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til kommuner, der ønsker at styrke inddragelse af barnet eller den unges perspektiv i den kommunale sagsbehandling og på tværs af myndighed-, udfører- og almenområdet. Socialstyrelsen og Børns Vilkår samarbejder om afholdelsen af rådgivningsforløbene i kommunerne.

Socialstyrelsen rådgiver om styring, organisering og faglig udvikling samt understøtter implementering og forankring af udviklingsaktiviteter.

Børns Vilkår afholder et kompetenceudviklingsforløb for myndighedsmedarbejdere og deres faglige ledere.

Kommunen får gennem rådgivningen:

  • Et strategisk og fagligt forløb over 10-12 måneder, hvor chefer, ledere og faglige nøglepersoner på tværs af myndigheds-, udfører- og almenområdet understøttes i at arbejde målrettet og systematisk med implementering og forankring af en styrket praksis for inddragelse af børn og unge i egen sag.
  • Et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, hvor medarbejdere og deres faglige ledere på myndighedsområdet over 10 -12 mdr. skal afsætte flere hele og halve dage til forskellige aktiviteter.

Opbygning af forløbet

Rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb indledes med et opstartsmøde. Herefter følger en afdækning, hvor Socialstyrelsen understøtter kommunen i at identificere udfordringer og styrker i den eksisterende praksis for inddragelse.

Når praksis er afdækket, vælger kommunen nogle specifikke fokusområder, der arbejdes videre med i en udviklingsplan.

Derefter starter det praktiske udviklingsarbejde. Målet er at skabe forandringer, der højner kvaliteten af inddragelse af børn, unge, familie og netværk.

Børns Vilkår opstarter kompetenceudviklingsforløbet parallelt med rådgivningen til chefer, ledere og nøglepersoner på tværs af myndighed-, udfører- og almenområdet.

Mere information om Børns Vilkårs kompetenceudviklingsforløb

Rådgivnings- og kompetenceforløbet afholdes både ved fysisk fremmøde af Socialstyrkelsen og Børns Vilkår hos den pågældende kommune og ved virtuelle møder.

Sådan får I et rådgivnings- og kompetenceforløb

Alle kommuner kan søge om et rådgivnings- og kompetenceforløb.

I første halvår af 2022 kan to kommuner deltage i et rådgivningsforløb med opstart primo 2022. Disse kommuner får svar på ansøgning senest d. 14. januar.

Der vil være mulighed for løbende optag fra januar 2022.

Før kommunen søger om et rådgivnings- og kompetenceforløb, skal Videnscenter om børneinddragelse og udsattes børns liv kontaktes for en indledende drøftelse.

Formålet med drøftelsen er at afklare, om et rådgivnings- og kompetenceforløb kan opfylde kommunens behov og at drøfte kompetenceudviklingen.

Kontakt for indledende drøftelse

Izabella Hatt
Telefon 41 93 24 34

Henvendelse om rådgivnings- og kompetenceforløb

Efter den indledende drøftelse kan I søge om et rådgivnings- og kompetenceforløb. Der skal bruges et særligt skema ved henvendelsen:

Skema til henvendelse om rådgivnings- og kompetenceforløb

Det udfyldte henvendelsesskema sendes til vbu@socialstyrelsen.dk

Der sendes en mailbekræftelse, når henvendelsen er modtaget.  

Kriterier for deltagelse

Videnscenteret vurderer de indkommende henvendelser ud fra følgende kriterier:

  • At kommunen, med relevant ledelsesunderskrift, kan bekræfte, at der er afsat ressourcer til, at ledelse på tværs af myndighed-, udfører- og almenområdet deltager i rådgivningsforløbet, og at der ligeledes er ledelsesmæssig opbakning på tværs af områderne til at deltage i et samarbejde med Socialstyrelsen og Børns Vilkår.
  • At kommunen forpligter sig til at afsætte ressourcer til kommunens arbejde med at gennemføre rådgivningsforløbet, herunder fx at gennemføre udviklingsaktiviteter og processer mellem rådgivningsdagene og koordinere projektaktiviteter med Socialstyrelsen og Børns Vilkår.  
  • At kommunen forpligter sig til at stille medarbejderressourcer til rådighed til deltagelsen i kompetenceudviklingsforløbet, herunder fx at afsætte timer til faglige ledere og medarbejdergruppers deltagelse på træningsdagene og i individuel og fælles supervision.
  • At kommunens behov og motivation for at deltage i et rådgivningsforløb er beskrevet. Herudover skal kommunen beskrive deres organisering på børne- og ungeområdet, samt hvilket udbytte der ønskes af samarbejdet med Socialstyrelsen og Børns Vilkår i rådgivningsforløbet.  

Socialstyrelsens udvælgelse vil tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af henvendelserne i relation til kriterierne.

Modtager Socialstyrelsen henvendelser fra flere interesserede kommuner, end der er ressourcer til at rådgive, prioriteres de kommuner, som udviser mest motivation og behov for at skabe forandring af kommunens inddragelsespraksis.

Sidst opdateret 20/12 2021