Gå til indhold

Om videnscenteret

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Det er et videnscenter ”uden mure”, hvor der trækkes på eksisterende og forskellige kompetencer hos de tre organisationer.

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet – og hjælpen til dem skal bygge på viden. Baggrunden for at oprette Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er, at børn og unge ikke inddrages tilstrækkeligt i deres egne sociale sager, og at der ikke i tilstrækkelig grad arbejdes vidensbaseret. Derfor besluttede et bredt flertal i Folketinget at oprette Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv for perioden 2021-2024.

Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 kan man læse mere om videnscenteret på side 5.

Læs mere om den politiske aftale her 

Fold alle teksterne ud eller ind

Et videnscenter ”uden mure”

Videnscenteret er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår – i et center ”uden mure”. Hermed bruges eksisterende og forskellige kompetencer hos alle tre parter, og der bruges ikke midler til etablering og drift af et fysisk center.

Socialstyrelsen har særlig viden om lovgivning og implementering og bidrager blandt andet med systematisk opbygning af viden og redskaber til god børneinddragelse. Derudover spiller Socialstyrelsen en central rolle i afholdelsen af rådgivnings- og workshopforløb.

Læs mere om Socialstyrelsen her

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har den forskningsmæssige ekspertise. I videnscenteret arbejder VIVE med at indsamle, skabe overblik over og formidle eksisterende og aktuel viden og forskning om udsatte børn, unge og deres familier.

Læs mere om VIVE her

Børns Vilkår har som civilsamfundsaktør stor erfaring i at tale med børn i udsatte positioner. Børns Vilkår bidrager med et stærkt fokus på børneperspektivet og spiller desuden en central rolle i forbindelse med den praksisnære kompetenceudvikling af medarbejdere i videnscenterets rådgivningsforløb.

Læs mere om Børns Vilkår he

Videnscenterets formål

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har to formål:

1. At styrke kommuners inddragelse af børn og unge, så inddragelse reelt sker i praksis.

Børn og unge inddrages ikke nok i deres egne sociale sager. For eksempel viser Trivselsundersøgelsen blandt anbragte børn (Rambøll 2018), at kun tre ud af ti af de adspurgte børn og unge oplevede at blive taget med på råd ved beslutningen om, hvor de skal bo.

Inddragelse af børn og unge i egne sager handler om retssikkerhed, og der er gode faglige og etiske grunde til at give kommuner, regioner og andre aktører viden og redskaber til at hjælpe udsatte og anbragte børn og unge og deres familier, så der i praksis sker en reel inddragelse i sociale sager.

Videnscenteret styrker blandt andet gennem rådgivnings- og workshopforløb kommunernes arbejde med en reel inddragelse af barnets stemme og perspektiver.

2. At samle og formidle viden og forskning om udsatte børn og familiers liv.

Det er vigtigt, at hjælpen til børn, unge og familier bygger på viden. I praksis kan det dog være vanskeligt at få overblik over tilgængelig viden, da den kan befinde sig i mange rapporter og undersøgelser fra mange forskellige forskningsinstitutioner mv.

Videnscenteret samler og formidler eksisterende viden om udsatte børn, unge og deres familier. Videnscenteret vil gøre eksisterende viden lettilgængelig og anvendelig, med henblik på at praksis i det børnesociale arbejde i større udstrækning bygger på systematisk viden.

Målgruppe

Den overordnede målgruppe for videnscenteret er udsatte børn og unge mellem 0-23 år og deres familier.

Aktiviteter i forbindelse med at sikre inddragelse af børn og unge vil primært være målrettet chefer, ledere og medarbejdere i kommunale myndigheder og sociale indsatser og tilbud. Almenområdet kan indgå som del af snitfladen til myndighedsområdet, for eksempel skole og dagtilbud, sundhedsenheder og PPR.

 Indsamling og formidling af viden og forskning om udsatte børn og familiers liv vil være rettet mod kommuner, sociale indsatser og tilbud samt alle med interesse for udsatte børn og unge, herunder også uddannelsesinstitutioner.

Følgegruppe og Advisory Board

Der er nedsat en følgegruppe bestående af centrale interessenter og aktører på det udsatte børne- og ungeområde. Formålet med følgegruppen er at understøtte, at videnscenterets aktiviteter retter sig mod behovene hos centrale interessenter og aktører på området.

Endvidere nedsættes et Advisory Board, hvis opgave er at rådgive og give faglige input til kvalificering af videnscenterets vidensindsamling og formidling.

Sidst opdateret 27/05 2021