Gå til indhold

Om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenteret er etableret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Sammen skal de tre organisationer udbrede eksisterende viden om børneinddragelse og udsatte børns liv til fagpersoner. Det sker bl.a. via rådgivnings- og kompetenceforløb, konferencer og webinarer.

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Undersøgelser har dog vist, at det ikke sker i tilstrækkelig grad i dag.

Det er baggrunden for oprettelsen af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, der blev etableret i 2021, foreløbig frem til udgangen af 2024.

Videnscenteret skal bidrage med viden, strategisk rådgivning og faglig opkvalificering, der tilsammen skal understøtte en større grad af inddragelse. Centret skal samtidig understøtte, at der generelt arbejdes vidensbaseret i indsatsen for udsatte børn og unge.

Tæt samarbejde

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Det er et videnscenter ”uden mure”, hvor der trækkes på eksisterende og forskellige kompetencer hos de tre organisationer.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Den politiske aftale

Oprettelsen af Videnscenteret er besluttet af et bredt flertal i Folketinget som led i udmøntningen af den såkaldte reserve for bl.a. socialområdet.

Der kan læses nærmere om Videnscenteret i den politiske aftale (s. 5). Aftalen er tilgængelig på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Læs mere om den politiske aftale her 

Hent Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 

Fold alle teksterne ud eller ind

Et videnscenter ”uden mure”

Videnscenteret er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Sammen bidrager de til et videnscenter ”uden mure” hvor den enkeltes organisation bringer sin faglige ekspertise i spil i forhold til en fælles dagsorden.

Videnscenteret er ikke et fysisk center, men Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår vil i de kommende år udbyde vidensformidling og aktiviteter i regi af Videnscenteret, der tilsammen skal understøtte Videnscenterets formål.

Socialstyrelsen har særlig viden om lovgivning og implementering og bidrager blandt andet med systematisk opbygning af viden og redskaber til god børneinddragelse. Derudover spiller Socialstyrelsen en central rolle i afholdelsen af rådgivnings- og workshopforløb.

Læs mere om Socialstyrelsen her

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har den forskningsmæssige ekspertise. I videnscenteret arbejder VIVE med at indsamle, skabe overblik over og formidle eksisterende og aktuel viden og forskning om udsatte børn, unge og deres familier.

Læs mere om VIVE her

Børns Vilkår har som civilsamfundsaktør stor erfaring i at tale med børn i udsatte positioner. Børns Vilkår bidrager med et stærkt fokus på børneperspektivet og spiller desuden en central rolle i forbindelse med den praksisnære kompetenceudvikling af medarbejdere i videnscenterets rådgivningsforløb.

Læs mere om Børns Vilkår her

Videnscenterets formål

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har to formål:

1. At styrke kommuners inddragelse af børn og unge, så inddragelse reelt sker i praksis

Aktiviteterne i Videnscenteret har alle til formål at styrke kommunernes strategiske rammesætning og skabe faglige forudsætninger for en reel inddragelse af udsatte børn og unge.

Behovet for større opmærksomhed ses blandt andet i rapporten Anbragte unges trivsel (VIVE 2020) hvor 43 % af de adspurgte unge ikke oplevede at de blev taget med på råd dengang det blev bestemt vor de skulle bo. Denne tendens understøttes i Rapporten Udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling (VIVE 2020) hvor 28 % af de adspurgte unge ikke oplever at de har indflydelse på hvad kommunen beslutter om dem. Særligt de meget udsatte unge, pigerne samt de yngste unge på 12-13 år føler sig mindre inddraget.

I Videnscenteret arbejdes der på flere niveauer for at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge. Et eksempel er i rådgivningsforløbene: Her arbejdes der både med at rammesætte en systematisk inddragelsespraksis og med at give konkret kompetenceudvikling til den enkelte sagsbehandler om afholdelse af børnesamtaler.

2. At samle og formidle viden og forskning om udsatte børn og familiers liv

Det er vigtigt, at hjælpen til børn, unge og familier bygger på viden. I praksis kan det dog være vanskeligt at få overblik over tilgængelig viden, da den kan befinde sig i rapporter og undersøgelser fra mange forskellige forskningsinstitutioner mv.

Videnscenteret samler og formidler eksisterende viden om udsatte børn, unge og deres familier. Viden omfatter både forskning, teori samt evidensbasere metoder der har til formål at støtte og kvalificere de fagprofessionelle i deres arbejde med udsatte børn og unge, samt understøtte en strategisk og kvalificeret inddragelsespraksis.

Et eksempel på vidensformidling kan være webinarer samt faglige konferencer som sætter fokus på nyeste forskning i forhold til børneinddragelse og udsatte børns liv.

Målgruppe

Videnscenteret har til formål at styrke inddragelse af udsatte børn og unge mellem 0-23 år og deres familier.

Aktiviteterne i Videnscenteret henvender sig til fagprofessionelle, herunder chefer, ledere og medarbejdere i kommunale myndigheder samt almenområdet. Almenområdet kan indgå som del af snitfladen til myndighedsområdet, for eksempel skole og dagtilbud, sundhedsenheder og PPR.

Der vil både være aktiviteter rettet mod en personalegruppe såsom en myndighedsafdeling samt aktiviteter som kan tilgås som enkelt person. Aktiviteter rettet mod en personalegruppe vil kræve et ledelsesmæssig forankring.

Sidst opdateret 17/05 2022