Opkvalificeringsforløb for døgninstitutioner og opholdssteder

Socialstyrelsen tilbyder opkvalificeringsforløb om overgreb til døgninstitutioner og opholdssteder. Her kan du finde ansøgningsskemaet og læse om indhold, proces og tildelingskriterier.

Opkvalificeringsforløbet til anbringelsessteder sætter fokus på forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Indhold af opkvalificeringsforløb

Det basale indhold i et opkvalificeringsforløb består af to sammenhængende temadage og støtte til udformningen af en politik for området. I starten og slutningen af opkvalificeringsforløbet gennemføres fokusgruppeinterviews med en medarbejdergruppe for at styrke implementeringen. 

Indholdet af temadagene vil grundlæggende dreje sig om følgende:

 • Lovgivningsmæssige rammer, definitioner og omfang af vold og seksuelle overgreb
 • Tvivl og dilemmaer i arbejdet med mistanke om overgreb
 • Tegn og reaktioner på overgreb samt at tale med børn om overgreb
 • Børns seksualitet og børn med bekymrende seksuel adfærd.

Både døgninstitutioner og opholdssteder kan søge om at få et opkvalificeringsforløb. Se processen (inkl. ansøgningsskema) og kriterierne i det følgende:

Proces og ansøgningsskema for opkvalificeringsforløb

  1. Anbringelsesstedet er interesseret i et opkvalificeringsforløb
    
  2. Hvis der er spørgsmål, kan anbringelsesstedet tage kontakt til projektleder i Socialstyrelsen Lis Toft Madsen, tlf. 91 37 02 30, mail
  3. Anbringelsesstedet nedsætter en arbejdsgruppe bestående af minimum en ledelsesrepræsentant samt to - tre medarbejderrepræsentanter.
    
  4. Anbringelsesstedet udfylder et ansøgningsskema og sender det til projektleder Lis Toft Madsen på mailadressen

   Ansøgningsskema om opkvalificeringsforløb
    
  5. Når Socialstyrelsen har modtaget et ansøgningsskema, aftales et indledende møde med anbringelsesstedets ledelse og arbejdsgruppe. Hvis der er færre end 25 ansatte, opfordrer styrelsen til, at man søger samarbejde med andre anbringelsessteder. Etableres der et sådant samarbejde, indsender anbringelsesstederne hver især et ansøgningsskema, mens det indledende møde er fælles for alle de deltagende anbringelsessteder.

   Formålet med det indledende møde er en grundig introduktion til anbringelsesstedets styrker og udfordringer, gensidig forventningsafstemning, rammesætning og planlægning af forløbet. Følgende temaer vil blive drøftet på mødet:

   - Anbringelsesstedets målgruppe, aldersgruppe, størrelse, organisering, herunder ledelse, tilhørsforhold m.m.

   - Anbringelsesstedets erfaringer med og evt. udfordringer i forhold til overgrebsområdet. 

   - Anbringelsesstedets forventninger til opkvalificeringsforløbet, herunder ledelsens overvejelser om deres rolle og medarbejdernes deltagelse. 

   - Socialstyrelsens forventninger til anbringelsesstedet, herunder  ledelsesmæssig opbakning og deltagelse, ressourcer til forløbet m.m.

   - Anbringelsesstedets arbejde med at formulere deres egen ’Politik til forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager om overgreb mod børn og unge’, herunder overvejelser om skrivegruppe og skriveproces.

   - Anbringelsesstedets overvejelser om fortsat implementering efter opkvalificeringsforløbet

   - Aftaler for forløbet (tid, dato, sted, andre praktiske forhold) og hvornår forløbet forventes afsluttet.
    
  6. Socialstyrelsen udarbejder på baggrund af drøftelserne på mødet en samarbejdsaftale med anbringelsesstedet. Samarbejdsaftalen indeholder en beskrivelse af de aftaler, der er indgået. 
    
  7. Der afholdes to sammenhængende temadage på anbringelsesstedet. Anbringelsesstedet stiller kursuslokale, forplejning og AV-udstyr til rådighed og sørger for den praktiske planlægning af kurset. 
    
  8. Anbringelsesstedet skriver et udkast til ’Politik til forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager om overgreb mod børn og unge’, sender udkastet til Socialstyrelsen (der nedsættes evt. en skrivegruppe til denne opgave). 
    
  9. Der afholdes et afsluttende møde, hvor Socialstyrelsen giver sparring til anbringelsesstedet bl.a. på det fremsendte udkast til politik.
    
  10. Anbringelsesstedet skriver den endelige udgave af deres politik og sender den til Socialstyrelsen

Tildelingskriterier

Der er to minimumsbetingelser, der skal være opfyldt, for at kunne få tildelt et opkvalificeringsforløb for anbringelsessteder:

 • Der skal være ledelsesmæssig beslutning og opbakning til opkvalificeringsforløbet
 • Der skal være afsat personalemæssige ressourcer til at gennemføre hele forløbet, det vil sige at deltage på temadag, skrive udkast og endelig udgave af politik, samt deltage i indledende og afsluttende møde med Socialstyrelsen. Det tilstræbes at alle ansatte på anbringelsesstedet deltager i forløbet. 

Anbringelsessteder, der opfylder disse minimumsbetingelser tildeles opkvalificeringsforløb efter først til mølle- princippet i den udstrækning, der er kapacitet til det (anbringelsessteder med færre end 25 ansatte tildeles et forløb, når der er indgået samarbejde med ét eller flere anbringelsessteder). Ventetid kan forekomme.

Sidst opdateret 03/05 2018