Forside > Børn > Overgreb > Indsatsteam Overgreb > Indsatsforløb

Indsatsforløbets indhold

Indholdet i et indsatsforløb tilpasses den enkelte kommunes behov og udviklingspotentialer på overgrebsområdet.

Overordnet består indsatsforløbet af tre faser:    

  1. Indledende fase: Ansøgning og afdækning af udviklingspotentialer 
  2. Udviklingsfase: Faglig udvikling og implementeringsstøtte
  3. Afsluttende fase: Opfølgning

Fold alle teksterne ud eller ind

Indledende fase

Som kommune ansøger I om at indgå i et forløb med Indsatsteam Overgreb. Når der er indgået en aftale om samarbejde afdækker Indsatsteam Overgreb sammen med kommunen den lokale praksis i sager om overgreb mod børn og unge. Afdækningen fokuserer på følgende emner indenfor overgrebsområdet: 

  1. Organisering og aftalte procedurer på overgrebsområdet samt efterlevelse af disse
  2. Medarbejdernes viden på overgrebsområdet samt anvendelse af denne
  3. Barnets bedste og inddragelse af barnet i sager om overgreb

Afdækningen foregår gennem indledende møder mellem indsatsteamet og jer som kommune. Der foretages desuden en førmåling af medarbejdernes viden på overgrebsområdet.

I kan blive bedt om at sende en række dokumenter, så indsatsteamet bedst muligt kan tilrettelægge sin indsats. Det kan være nedskrevne retningslinjer på overgrebsområdet eller politiske beslutninger, der berører området udsatte børn og unge.

Afdækningen af kommunens praksis danner grundlag for det videre indsatsforløb. Afdækningen er med til at sikre, at I som kommune tilbydes et forløb, der er tilpasset jeres konkrete problemstillinger og udviklingspotentialer. Der tages højde for allerede igangsatte aktiviteter på overgrebsområdet.

Udviklingsfase

Indsatsteam Overgreb kan gøre brug af forskellige indsatser i et udviklingsforløb. Indsatserne tilpasses de enkelte kommuners udviklingsniveau og behov.

Den faglige udvikling og processtøtte består af sparring på det skriftlige kommunale beredskab og undervisning på temadage, der understøtter implementeringsaktiviteter og opkvalificerer ledere og medarbejderes arbejde med at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Derudover kan indsatsteamet afholde aktiviteter af kortere varighed for udvalgte faggrupper eller nøglepersoner. Det kan være workshops eller oplæg.

Afsluttende fase

Når et forløb er afsluttet, overleveres et samlet notat til kommunen. I notatet beskrives kommunens udvikling gennem forløbet, og om de ønskede resultater er opnået. Notatet indeholder bl.a.:

  • Eftermåling af medarbejdernes viden og praksis
  • Vurdering af det kommunale beredskab i samarbejde med Ankestyrelsen
  • Indsatsteamets anbefalinger til kommunens videre arbejde med overgreb.
Sidst opdateret 13/09 2018