Gå til indhold

HippHopps teoretiske grundlag

HippHopp-programmet teoretisk fundament inddrager det legende element, de mange intelligenser, at udvikling sker i den anerkendende relation, og at aktiviteterne skal være sjove og meningsfulde.

Materialet til det danske førskoleprogram HippHopp er bygget op over et teoretisk fundament, hvor oplevelsen af sammenhæng danner rammen om programmet. Dette sker på flere niveauer: Dels i forhold til det enkelte barns udvikling og læring, dels i forhold til forældrenes oplevelse af projektet og endelig i hele materialets samlede opbygning, hvad angår produkt, såvel som indhold.

Leg og læring er vigtigt

Forholdet mellem leg og læring er et centralt element i forståelsen af førskolebørns udvikling, og i en dansk kontekst forstås legen som grundlaget for barnets almene udvikling og læreprocesser. HippHopp-programmet tager afsæt i samme forståelse og har fokus på det legende element i barnets læring.

Barnet forstår sin virkelighed gennem legen og lagrede oplevelser og nyvundne erfaringer falder på plads gennem leg. Mange af aktiviteterne i programmet er bygget op, så barnet tilegner sig viden og erfaring ved selv at undersøge og afprøve sin verden. Målet er, at både børn og voksne møder aktiviteterne med en åben og fri indstilling, så legen bliver omdrejningspunktet for barnets læring.

Sjove og meningsfulde aktiviteter for barnet

For at programmet kan være en succes, og barnet kan få en positiv oplevelse af sine egne læreprocesser, er det væsentligt, at barnet oplever, at aktiviteterne er sjove. Programmet er derfor bygget op over 10 forskellige emner, som det 5-6-årige barn kan relatere til, så som dyr, superhelte, prinsesser og venner.

I hver fase, som hver varer 10 uger, gentages de 10 emner i samme rækkefølge. De 3 faser har stigende udfordringer for barnet. På første level (uge 1-10) er der fokus på individet og begreber, mens der på andet level (uge 11-20) er fokus på relationer og muligheder. På sidste level (uge 21-30) er fokus på fællesskab og løsninger. Dette sikrer fremskridt i de udfordringer, som barnet møder,
samtidig med en genkendelighed for barnet i form af velkendte temaer og en velkendt struktur.

Program følger pædagogiske læreplaner

Fundamentet for HippHopp-programmet udgøres af daglige aktiviteter, som forælder og barn skal lave sammen hjemme. Aktiviteterne tager afsæt i de samme temaer, som dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner er bygget op omkring: Den personlige udvikling, Sociale kompetencer, Den sproglige udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer. 

Helt konkret er materialet struktureret, så hver ugedag har sit tema, fx vil aktiviteten hver tirsdag tage afsæt i ”den sproglige udvikling”. Det sikrer en fast rytme og en vis genkendelighed i forløbet.

Hver eneste uge stifter barnet bekendtskab med opgaver tilhørende hvert læreplanstema. Forventningen er, at læreplanstemaerne vil kunne genkendes fra dagtilbuddet og sikre en oplevelse af sammenhæng for familierne, uanset hvor i landet de bor, og hvilket dagtilbud barnet er tilknyttet.

De mange intelligenser giver alsidig læring

Materialets udgangspunkt i læreplanernes temaer sikrer, at barnet kommer i dybden med de 6 temaers kompetencer og læringsdimensioner. Samtidig er HippHopp-programmet tilrettelagt, så barnet også udfordres i bredden. Mennesket har mange forskellige intelligenser,og tankegangen bag HippHopp er, at barnet skal stimuleres i sin alsidige udvikling.

Programmet bygger på filosofien om, at der er mange veje til læring. Derfor kan aktiviteterne ikke sammenlignes med traditionelle skoleopgaver, hvor barnet skal finde det rigtige facit. Snarere udfordres barnet på alle intelligenser igennem forløbet, og teorien om de mange intelligenser er tænkt ind som en mangfoldighedens pædagogik, der sætter forskellige udtryksformer, sanser og værdier i spil på flere planer.

HippHopp er et familieprogram

Mennesker udvikler sig i relationer. Derfor baserer de daglige aktiviteter sig på samvær og fællesskab, hvor forælderens rolle bliver at opmuntre og inspirere barnet snarere end at vurdere og bedømme det. Relationen bæres af en anerkendende tilgang, hvor barnet mødes, hvor det er.

Alle aktiviteter i HippHopp er bygget op omkring samværet mellem forælder og barn. Det betyder, at forælderen skal afsætte 20 minutter hver dag til at være nærværende og aktivt deltagende i aktiviteten. Gennem netværksmøder møder forældrene desuden andre forældre i programmet og får oplæg af relevans for barnets udvikling og mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede.

Oplevelsen af sammenhæng

Filosofien bag udviklingen af HippHopp-programmet er, at familierne skal have en oplevelse af sammenhæng og af at mestre de udfordringer, der møder dem.

Først og fremmest skal forældre og børn have en forståelse for programmets indhold, mål og metoder. Fra barnets perspektiv opnås forståelsen gennem det legende element i aktiviteterne, og ved at aktiviteterne opfattes som sjove og meningsfulde. Fra forælderens perspektiv opnås forståelsen gennem grundig vejledning, der hver uge gives af en HippHopp-guide. Samtidig er materialet udarbejdet, så aktiviteterne præsenteres gennem tydelige forklaringer og instruktioner af den enkelte opgave samt beskrivelser af, hvad barnet lærer ved hver aktivitet. 

Næste aspekt er, at programmet skal være håndterbart. Familierne skal føle, at de er i trygge hænder, og få en oplevelse af at kunne håndtere de udfordringer, de stilles overfor. Her er det væsentligt, at familierne oplever at få den støtte og vejledning, de har brug for, så de selv kan etablere de ressourcer, programmet kræver. For barnets vedkommende er det forælderen, der skal være støtten og give barnet en oplevelse af, at han eller hun kan håndtere den enkelte aktivitet.

Børn er bedre rustet til kommende skolegang

Sidst, men ikke mindst, skal programmet give mening. Der er derfor lagt vægt på, at materialet virker meningsfuldt og motiverende, både for forældre og børn. Det er lysten, der driver værket, og materialet er bygget op, så barnet gennem sin personlige mappe kan følge sin egen progression og udvikling, ligesom forælderen dagligt orienteres om, hvilke kompetencer dagens aktiviteter hjælper barnet til at udvikle. Tanken er, at barn og forælder får positive erfaringer, der resulterer i en selvforstærkende spiral, hvor barnet oplever, at det magter opgaverne og samtidig får lyst til at lære mere.

Alt i alt er programmet bygget op, så barnets alsidige udvikling styrkes, samtidig med at barnets lyst til at lære understøttes. Ved at følge programmet og deltage i de mangesidede, sjove og udfordrende aktiviteter vil barnet blive godt klædt på til at møde de udfordringer, der møder det i livet efter børnehaven.

Opbygningen af aktiviteterne i HippHopp-programmet relaterer sig til 4 forskellige poler/principper, der er illustreret i figuren: 

Sidst opdateret 18/01 2021