Forside > Børn > Dagtilbud > Sprogvurdering

Sprogvurdering af børn i og uden for dagtilbud

Alle børn i alderen omkring 3 år skal have foretaget en sprogvurdering, hvis der er forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud. Det sker, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver anledning til at tro, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Kommunalbestyrelsen har desuden ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fremrykke sprogvurderingen til 2-årsalderen.

Læs dagtilbudslovens regler om sprogvurdering (§§ 11 og 12) her

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering er at understøtte børns sproglige og kommunikative udvikling. Det er vigtigt, for at de kan opnå et alderssvarende sprog og kommunikative kompetencer som en del af at trives og udvikle sig her og nu og på sigt.

Sprogvurderingen skal anvendes til at identificere sproglige udfordringer og ressourcer. Den skal bidrage til, at sprogstimuleringen i dagtilbuddet tilrettelægges, så der tages afsæt i det enkelte barns forudsætninger og behov. 

Sprogvurderingsredskaber

Socialstyrelsen drifter i dag en it-understøttelse af sprogvurderingsmaterialet ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”. It-understøttelsen kaldes også ”FKO-sprog” og stilles gratis til rådighed for kommunerne.

Find it-understøttelsen "FKO-sprog" her

På KL’s hjemmeside ligger de materialer, som skal anvendes til “Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”

Sprogvurdering 3-6

”Sprogvurdering 3-6” er en faglig opdatering af sprogvurderingsmaterialet ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”. De to materialer kan ikke kombineres eller anvendes i sammenhæng. Det betyder, at I udelukkende kan anvende materialer til ”Sprogvurdering 3-6”, som er udviklet specifikt hertil.

Materialer knyttet til ”Sprogvurdering 3-6” kan ikke anvendes uden it-understøttelse. Kommuner, der ønsker en digital understøttelse af ”Sprogvurdering 3-6”, skal kontakte en af de private leverandører, som tilbyder it-understøttelse af materialet. I den forbindelse vil der være adgang til de materialer, der knytter sig til ”Sprogvurdering 3-6”. Børne- og Socialministeriet udbyder ikke it-understøttelse af ”Sprogvurdering 3-6”.

Børne- og Socialministeriet har i oktober 2018 offentliggjort en information vedrørende ”Sprogvurdering 3-6”. Informationen omhandler blandt andet oplysning om en gennemgang af materialet i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet samt en uddybning af rim-testen.

Læs informationsskrivelsen her 

Sprogvurderingsmateriale til 2-årige børn 

Der er ved at blive udviklet et forskningsbaseret sprogvurderingsmateriale målrettet børn i alderen 2 år.

Sprogvurderingsmaterialet til 2-årige skal medvirke til at understøtte kommunerne i tidligst muligt at identificere de børn, der er i risiko for forsinket sprogudvikling eller for udvikling af sproglige vanskeligheder. Dette sker med henblik på, at disse børn kan få tilbudt den nødvendige hjælp og støtte i forhold til deres kommunikative og sproglige udvikling. Formålet er at sikre, at alle børn udvikler sig bedst muligt kommunikativt og sprogligt, og hermed, at flere børn begynder i skole med et alderssvarende sprog. Det er således en vigtig del af det overordnede formål at bidrage til at mindske den negative sociale arv.

TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet står for udviklingen af materialet, som forventes frigivet i forbindelse med to landsdækkende konferencer om sprogvurdering af 2-årige. Konferencerne afholdes 30. april i København og 7. maj i Aarhus. 

Læs om konferencen i København

Læs om konferencen i Aarhus

Fold alle teksterne ud eller ind

Information til it-leverandører om ”Sprogvurdering 3-6”

”Sprogvurdering 3-6” omfatter følgende materialer, der skal bruges i udregningen af barnets score:

  • sprogvurderingsskemaer til vurdering af børns sprog på individ- og klasseniveau
  • materialer til brug for sprogvurderingen
  • forældreskema
  • vejledning til sprogvurderingsmaterialet med beregningsnotat
  • vejledende systembeskrivelse
  • translate-filer
  • notat med eksempel på, hvordan barnets konkrete score beregnes.

Materialerne er alene målrettet leverandører, som ønsker at udvikle en it-understøttet løsning til ”Sprogvurdering 3-6”. It-leverandører kan kontakte Socialstyrelsen med henblik på adgang til materialerne.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på en mulig efterspørgsel fra centralt hold i forhold til indberetning af data om sprog genereret på baggrund af de sprogvurderinger, som foretages i kommunerne. Der gøres endvidere opmærksom på, at persondatalovens regler for behandling af personoplysninger skal iagttages.

Sidst opdateret 29/04 2019