Sprogvurdering

Det følger af dagtilbudsloven, at alle børn i alderen omkring 3 år skal have foretaget en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Reglerne om sprogvurdering og sprogstimulering af børn i dagtilbud fremgår af § 11 og § 12 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Alle børn i alderen omkring tre år, der ikke er optaget i dagtilbud, skal have foretaget en sprogvurdering. Med dagtilbud menes en daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3, eller puljeordning efter dagtilbudslovens § 101 og § 102.

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn i alderen omkring 3 år er at sikre, at børn fra en tidlig alder får den nødvendige støtte i deres dansksproglige udvikling. Det er vigtigt for at de kan opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu og få en god overgang til skolen. Sprogvurdering og sprogstimulering understøtter børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Sprogvurderingen skal anvendes som afsæt for at identificere børnenes sproglige udfordringer og ressourcer, der også skal være i fokus i forhold til, hvordan det enkelte barn bedst mulig tilegner sig dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen bidrager til, at sprogstimuleringen bliver tilrettelagt, så der bliver taget hensyn til det enkelte barns forudsætninger og behov. 

Professor Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog på Syddansk Universitet har, som led i det tværoffentlige projekt Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO), udviklet et valideret sprogvurderingsmateriale, som findes i en IT-understøttet version hos Socialstyrelsen. Det IT-understøttede sprogvurderingsredskab stilles gratis til rådighed for alle kommuner.

Kontakt til Socialstyrelsens support
 

Socialstyrelsen har ansvaret for udviklingen og driften af sprogvurderingsredskabet. Hvis du har problemer med IT-understøttelsen af sprogvurderingsmaterialet, kan du kontakte Socialstyrelsens support.

For at Socialstyrelsens support kan hjælpe dig er det afgørende, at du oplyser følgende:

  • kommune og det dagtilbud eller skole, du er ansat i. 
  • hvilket materiale du oplever problemer med – beskriv her, om det er 3 års, 5½ års eller børnehaveklassematerialet, om det er i materialet til forældrene eller til pædagogen mv. 
  • hvornår (dato og tid) du har oplevet et problem. 

Jo mere præcist du beskriver problemet, des større er 

Find IT understøttelsen FKO her

Find sprogvurderingsmaterialerne på KL's hjemmeside

Sidst opdateret 22/02 2018