Forside > Børn > Dagtilbud > Om dagtilbud

Om dagtilbud

Langt de fleste danske børn går i dagtilbud. Dagtilbuddene har en vigtig funktion som en tryg ramme, der understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring.

Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje) danner rammen for en stor del af tilværelsen for danske børn mellem 0-6 år. 

Det giver dagtilbuddene en særlig vigtig rolle i forhold til at sikre, at alle børn indgår i et fællesskab med andre børn og voksne, og at børnene trives, lærer og udvikler sig til at blive livsduelige mennesker. Det er især i de første år af vores liv, vi udvikler nysgerrighed, sprog og tillid til andre mennesker. Hvordan det sker, har stor betydning for det enkelte barns trivsel nu og her, samt hvilke muligheder barnet får senere i livet – i skolen, fritidslivet og arbejdslivet. 

Dagtilbud af høj kvalitet har en markant positiv betydning for især børn fra hjem, hvor forældrene ikke kan give børnene tilstrækkelig støtte. Gode dagtilbud bidrager til, at flere børn får et liv, hvor de har mulighed for at forfølge deres mål og drømme. Der skal skabes gode, trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer for alle børn, som sikrer, at den daglige praksis i dagtilbuddene understøtter optimal læring, udvikling og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv med bedre overgange mellem eksempelvis hjem og dagtilbud samt dagtilbud og skole.

Team dagtilbud

Socialstyrelsens team dagtilbud består af et korps af praksiskonsulenter og af en vidensenhed, som samarbejder om at understøtte udviklingen af høj kvalitet i de danske dagtilbud og om at mindske den negative sociale arv. 

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner, samt selvejende og private dagtilbud i deres arbejde med at skabe høj pædagogisk kvalitet. 

Læs mere om praksiskonsulenterne her

Vidensenheden bidrager til at styrke den pædagogiske kvalitet i de danske dagtilbud og understøtter en praksisnær vidensdrevet udvikling af dagtilbudsområdet ved at understøtte og kvalificere vidensflowet mellem politik, forskning og praksis og gennemføre aktiviteter der understøtter vidensaktivering i den daglige pædagogiske praksis.

Hold dig opdateret på projekter og initiativer på dagtilbudsområdet her

Sidst opdateret 15/01 2018