Børn

Anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger, kommunen kan iværksætte efter serviceloven, når det vurderes, at det vil være det mest formålstjenstlige til at imødekomme den unges behov for hjælp. Anbringelsen kan ske både med og uden samtykke fra forældrene og den unge, der er fyldt 15 år.

Dagtilbud

Socialstyrelsen har igangsat flere projekter, der skal understøtte kvaliteten i dagtilbud.

Forebyggelse og tidlig indsats

Regeringen har et mål om at bryde den negative sociale arv. Der er derfor behov for en tidlig og målrettet indsats over for børn, der vokser op i udsatte familier.

Overgreb

Voldelige, psykiske og seksuelle overgreb kan have alvorlige konsekvenser. Socialstyrelsens initiativer spænder fra opsporing af overgreb, revidering af de kommunale beredskaber, over en tværsektoriel indsats i børnehuse til professionel rådgivning.