Aktiviteter om børn

22 aug

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

Skærehallen, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
30 aug

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
31 aug

Informationsmøde om pulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48 5000 Odense C
Socialstyrelsen afholder et informationsmøde om ansøgningspuljen til kommuner, der ønsker at etablere samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder.
03 sep

Videnkursus om overgreb på børn og unge

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
03 sep

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
05 sep

Videnkursus om plejefamilieområdet

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse. Kurset er en del af børnekataloget.
06 sep

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
12 sep

Implementering af ICS forenkling for superbrugere

VIA, Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens
​Er du superbruger af ICS, så er dette 2-dags kursus målrettet dig. På førstedagen bliver du introduceret til ICS-forenklingen, og på anden dagen vil du blive klædt på til at understøtte dine kolleger i brugen af det forenklede ICS.
13 sep

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
18 sep

Videnkursus om opsporing af udsatte børn og unge

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Kurset giver forsknings- og praksisbaseret viden og brugbare redskaber til opsporing af børn i udsatte positioner samt viden om egne og andre fagprofessionelles handlepligt og muligheder.
19 sep

Videnkursus om opfølgning og det personrettede tilsyn

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige krav omkring opfølgning og det personrettet tilsyn, herunder forståelse for vigtigheden af at have en sagsbehandlingsskik, der sikrer, at opfølgning sker, når der er sagligt belæg og behov for det.
20 sep

Videnkursus om børn, unge og rusmidler

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
​Videnskurset sikrer en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge. Det giver et overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området.
20 sep

Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk. Vær med den 20. september 2018 – tilmeldingen er åben nu!
24 sep

Videnkursus om efterværn

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
25 sep

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

UC Syddanmark, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø.
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
27 sep

Konference: Dagtilbud af høj kvalitet 2018

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Socialstyrelsen inviterer til konference om, hvordan vi i praksis udvikler kvaliteten i vores dagtilbud til gavn for alle børn, og særligt børn i udsatte positioner.
01 okt

Informationsmøde for anbringelsessteder - om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge (Næstved)

Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved
Få viden om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
02 okt

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
03 okt

Videnkursus om efterværn

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
03 okt

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
04 okt

Videnkursus om at skrive en sag

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København
​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
04 okt

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

UC Sjælland, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
04 okt

Implementering af ICS forenkling for superbrugere

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
​Er du superbruger af ICS, så er dette 2-dags kursus målrettet dig. På førstedagen bliver du introduceret til ICS-forenklingen, og på anden dagen vil du blive klædt på til at understøtte dine kolleger i brugen af det forenklede ICS.
08 okt

Informationsmøde for anbringelsessteder - om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge (Middelfart)

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Få viden om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.
09 okt

Videnkursus om adoption uden samtykke

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
09 okt

Videnkursus om den gode afgørelse

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
På kurset lærer du at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget og samtidig er forståelig for børn, unge og deres familier.
10 okt

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
10 okt

Implementering af ICS forenkling for superbrugere

Kbh. Prof. Skole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
​Er du superbruger af ICS, så er dette 2-dags kursus målrettet dig. På førstedagen bliver du introduceret til ICS-forenklingen, og på anden dagen vil du blive klædt på til at understøtte dine kolleger i brugen af det forenklede ICS.
23 okt

Grundkursus om ICS forenklingen

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
Kurset er afsæt for at arbejde med den forenklede version af ICS i myndighedsarbejdet.
23 okt

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
Viser 1-30 af 55. Per side 10 20 30 100
1 / 2