Aktiviteter om børn

27 feb

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
28 feb

Videnkursus om overgreb på børn og unge

VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
01 mar

Videnkursus om børn, unge og rusmidler

Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N
​Videnskurset sikrer en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge. Det giver et overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området.
05 mar

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
07 mar

Videnkursus om plejefamilieområdet

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse. Kurset er en del af børnekataloget.
13 mar

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
14 mar

Videnkursus om at skrive en sag

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
14 mar

Videnkursus om den gode afgørelse

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
På kurset lærer du at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget og samtidig er forståelig for børn, unge og deres familier.
19 mar

Fyraftensmøde om forebyggende indsatser (København)

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Lær af erfaringer fra kommuner og NGO’er, som har samarbejdet om forebyggende indsatser til børn og unge.
21 mar

​Videnkursus om servicelovens kapitel 11

Jelling/Vejle
Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
22 mar

Videnkursus om underretninger

Jelling/Vejle
Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
18 apr

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
30 apr

Inspirationsmøde: En tidligere forebyggende indsats

First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000, Odense C
Socialstyrelsen afholder igen et gratis inspirationsmøde for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner. Arrangementet er både for de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats og for dem, der allerede er i gang.
16 maj

Kursus i samtaleredskabet Spillerum - Maj 2018

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C
Deltagerne introduceres til det teoretiske fundament bag Spillerum og lærer, hvordan Spillerum kan anvendes i praksis. Ved kursets afslutning får deltagerne udleveret Spillerum.
06 jun

Konference: ”Fælles om en bedre barndom”

Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg
Kom og del erfaringer med at virkeliggøre en tidligere forebyggende og mere effektiv praksis på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen og Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune afholder tværfaglig konference.
07 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Odense

First Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
08 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - København

DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
12 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Korsør

Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
14 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Viborg

Best Western Golf Hotel, Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
18 jun

Informationsmøde om ICS og udredningsværktøjet - Vejle

DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
ICS og udredningsværktøjet er på vej i en forenklet udgave. Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse til informationsmøde om de nye versioner.
20 sep

Konference: Inddragelse af familie og netværk i den tidlige forebyggende indsats

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Socialstyrelsen og VIA University College inviterer til konference om virksomme metoder i den forebyggende indsats for børn og unge. Der er særligt fokus på inddragelse af familie og netværk. Vær med den 20. september 2018 – tilmeldingen er åben nu!