Væresteder

Socialstyrelsen står løbende for udmøntningen af forskellige initiativer og projekter omhandlende eller målrettet væresteder.

Aktivitetstilbud på væresteder

I perioden 2009 - 2013 stod Socialstyrelsen for initiativet "Aktivitetstilbud på væresteder".

Ansøgningspuljen, som lå til grund for initiativet, sigtede på både sundhedsfremme og beskæftigelsesfremme, derfor havde de ni deltagende projekter enten direkte sundhedssigte eller beskæftigelsessigte eller en varieret grad af sammenblanding. Fælles for alle ni projekter var, at de havde fokus på det borgerrettede niveau og på det organisatoriske niveau i arbejdet med at lette socialt udsattes adgang til sundhedstilbud samt beskæftigelse.

På trods af spredningen i de faglige genstandsfelter, var der nogle fællestræk, som gik igen i alle (eller næsten alle) projekterne. Det drejede sig bl.a. om:

  • Det borgerrettede niveauMetodeudvikling, større eller mindre grad af brugerinddragelse, motivationsarbejde, udvikling af kompetencer hos målgruppen, fælles viden og forståelse for målgruppens særlige behov, forbedring af målgruppens mulighed for at gøre brug af eksisterende tilbud, sundheds- og beskæftigelsestilbud udbydes på målgruppens arena(er).
  • Det organisatoriske niveauOpkvalificering af medarbejdere i og uden for projektet, formidling af viden og forståelse for målgruppens særlige behov, fokus på generalisérbarhed, tværfagligt samarbejde både internt i kommunen og med eksterne aktører, partnerskabsaftaler (ikke alle), implementering i organisationen/afsmitning på organisatoriske forhold, input til strategisk niveau i organisationen, identifikation af lovgivningsmæssige og/eller organisatoriske udfordringer.
Læs mere om de ni projekter og deres erfaringer og resultater nedenfor i deres egne evalueringer.

Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked, Fredericia Kommune

Projektet har arbejdet med at øge målgruppens beskæftigelse og deltagelse i det almindelige samfundsliv både gennem aktiviteter direkte målrettet borgerne og gennem organisatoriske indsatser med sigte på bedre og hurtigere udredning samt helhedsorienteret indsats. Projektet har bl.a. arbejdet med rullende task forces i særligt komplicerede enkeltsager.

Kontakt: Brian Nygaard Poulsen, 

Slutevaluering for projekt Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked (pdf)

Medspilleren, Fredericia Idrætsdaghøjskole

Projektets mål var at styrke målgruppens handlekompetencer og fremme deltagernes sundhed. Gennem en samarbejdende projektorganisering med deltagelse af idrætsdaghøjskole, kommune og Social- og Sundhedsskole har projektet arbejdet på en helhedsorienteret tilgang til øget sundhed. Endvidere var målet at afprøve empowerment som metode i det sundhedsfremmende arbejde.

Med udgangspunkt i projektets deltagere er der udviklet undervisningsmateriale til SOSU-uddannelserne og AMU-kurser. Materialet er rettet mod at skabe relation mellem borger/patient og den professionelle i den psykiatriske praksis og er udarbejdet således, at eleven kan arbejde tematiseret og helhedsorienteret med afsæt i den enkelte borgers behov.

Materialet er tilgængeligt på www.medspilleren.net.

Kontakt: Kennet Kjestrup, 

Evalueringsrapport for projekt Medspilleren (pdf)

Sammenhæng i livet, livet i en anden sammenhæng, Middelfart Kommune

Projektet har med udgangspunkt i livshistoriefortælling haft til formål at ændre et negativt problemfokus til et positivt ressourceforkus for at skabe fundament for en positiv forandring i deltagernes livsforløb. Projektet var et samarbejde mellem jobcenteret og rusmiddelcenteret og havde på det organisatoriske plan som mål at være brobyggende i et tværfagligt samarbejde med Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen m.fl. for at fremme en helhedsorienteret indsats.

Projektet har udarbejdet en evalueringsrapport og et metodeskrift.

Kontakt: Bent Kidmose, 

Evalueringsrapport for projekt Sammenhæng i livet, livet i en anden sammenhæng (pdf)

Metodeskrift fra projekt Sammenhæng i livet, livet i en anden sammenhæng (pdf)

Sundhed for udsatte i Helsingør Kommune, Helsingør Kommune

Sundhedsprojektet overgik fra 01.01.2012 fra at være et projekt til at være en integreret del af Helsingør Kommunes indsats. Projektet tilbød sundhedsfremmende aktiviteter og udarbejdelse af individuelle sundhedsplaner for brugerne af værestedet Klubben for at afdække effekten af en målrettet sundhedsindsats i et for brugerne velkendt miljø. Projektet har endvidere fremmet det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med øvrige fagpersoner, der er i kontakt med målgruppen, fx praktiserende læger, tandlæger, psykiatere, SKP’ere og bostøtter.

Kontakt: Michael Palm Hansen, 

Slutevaluering for projekt Sundhed for udsatte i Helsingør Kommune (pdf)

Sundhedsfremmende tilbud til socialt udsatte borgere med risiko for KOL, Kalundborg Kommune

Formålet med projektet var at afprøve alternative måder at organisere sundhedstilbud til målgruppen ved at opspore og tilbyde vejledning og sundhedsfremmende aktiviteter til brugere med risiko for KOL på udvalgte væresteder. Formålet var endvidere at øge værestedsmedarbejdernes viden om midler og metoder til at fremme sundhedstilstanden hos målgruppen.

Projektet afsluttedes 30.06. 2011.

Kontakt: Inge Jekes, 

Evalueringsrapport for projekt Sundhedsfremmende tilbud til socialt udsatte borgere med risiko for KOL (pdf)

Udsatsen, Københavns Kommune

Med udgangspunkt i egne ressourcer er målgruppen blevet motiveret til fortsat at deltage i et forløb med henblik på at skabe en mere stabil, sund og tryg tilværelse herunder etablere sociale relationer og deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Udsatsens tilgang har været at afsøge mulighederne for at opnå øget social og økonomisk bæredygtighed ved at afprøve forskellige virksomhedsaktiviteter, der vil kunne drives som socialøkonomiske virksomheder i selvstændigt regi. Ét af projektets tiltag, Gadens Stemmer, er ved projektets afslutning blevet etableret som uafhængig socialøkonomisk virksomhed.

Projektet har udfærdiget en evalueringsrapport samt et metode- og inspirationskatalog til andre, som ønsker at etablere og drive socialøkonomiske virksomheder.

Kontakt: Maria Fonseca Nielsen, 

Erfaringsopsamling og evaluering af Udsatsen (pdf)

Metode- og inspirationskatalog fra projekt Udsatsen (pdf)

Sundhed og trivsel for socialt udsatte, Roskilde Kommune

Sundhedscentret i Roskilde Kommune har dannet rammen om projekt Sundhed og trivsel for socialt udsatte. Projektet har givet medarbejderne i Roskilde Kommune mulighed for at afprøve nye metoder til at opsøge og støtte udsatte borgere til at få et bedre helbred og livskvalitet, samt guide borgere til relevante sundhedstilbud. Parallelt hermed har projektet arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Sundhedscentret, Socialpsykiatrien og Jobcentret, således at de er blevet bedre til at samarbejde om gruppen af socialt udsatte borgere. Metodebeskrivelsen ”Sund økonomi” er et svar på, hvordan borgere, som er låst fast på grund af manglende overblik over egen økonomi, kan støttes i at komme videre. Metoder og værktøjer er udgivet i publikationen ”Værktøjssamling”.

Kontakt: Tine Gomard, 

Slutrapport for projekt Sundhed og trivsel for socialt udsatte (pdf)

Værktøjssamling fra projekt Sundhed og trivsel for socialt udsatte (pdf)

Det opsøgende tandplejeteam på være- og bosteder, Aarhus Kommune

Tandprojektet består af opsøgende tandpleje til socialt udsatte i Aarhus og i støtte til at komme i gang med – og igennem – et tandbehandlingsforløb. Målet er en forbedring af tandsundheden blandt socialt udsatte og at skabe eller åbne døre til et tandtilbud, som de udsatte faktisk kan benytte. Projektet inddrager de ansatte på være- og bosteder i selve formidlingen af basal tandpleje og mulighederne for tandbehandling over for målgruppen, således at de ansatte fremadrettet kan støtte op om bedre tandsundhed hos målgruppen, også efter projektafslutning.

Kontakt: Palle Eli Jensen, 

Statusrapport fra projekt Det opsøgende tandplejeteam på være- og bosteder (pdf)

Slutevaluering for projekt Det opsøgende tandplejeteam på være- og bosteder (pdf)

Arbejdskonsulenter på væresteder, Aarhus Kommune

For at gøre brugerne mere bevidste om mulighederne for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet og for at øge tilgængeligheden blev kommunale arbejdskonsulenter placeret på væresteder. Målet var endvidere at gøre de ansatte mere bevidste om brugernes potentiale samt de lovgivningsmæssige muligheder. I løbet af projektperioden har fokus i tiltagende grad været på tværfagligt samarbejde og lovgivningsmæssige udviklingsmuligheder i samspillet mellem beskæftigelses- og sociallovgivningen. Projektet har arbejdet med anvendelse af Servicelovens § 103 for kontanthjælpsmodtagere. Med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer har projektet blandt andet udviklet en samarbejdsmodel for at illustrere, hvordan man kan sikre en ubrudt progression – en sammenhængende beskæftigelsesindsats for socialt udsatte borgere. Modellen er beskrevet i den afsluttende rapport.

Kontakt: Helle Horn, 

Slutevaluering for projekt Arbejdskonsulenter på væresteder (pdf)

Styrket indsats på væresteder

Socialstyrelsen står i perioden 2013 - 2016 for projektet "Styrket indsats på væresteder".

Du kan læse mere om projektet via linket nedenfor.

Styrket indsats på væresteder

Sidst opdateret 22/07 2016