Udvælgelseskriterier

Instrumenterne til større evalueringer er udvalgt efter en række kriterier.

Udvælgelsen af instrumenterne er styret af en række krav. De skal blandt andet være anvendelige i en dansk kontekst og have tekniske egenskaber som reliabilitet og validitet.

Gå til oversigt over de samlede kriterier (internt link)


Kommentarer til udvælgelseskriterier

Forud for fastlæggelsen af kriterierne er det drøftet, hvad der er relevante outcomes på det sociale område.

Et centralt afsæt har været de to generelle sagsbehandlingsmetoder Integrated Childrens System (ICS) og Voksenudredningsmetoden (VUM), som er udviklet på baggrund af ICF.

I begge sagsbehandlingsmetoder udpeges en række faktorer, som anses for væsentlige for målgrupperne, og som derfor anvendes i udredningen.

Det er dog ikke alle disse forhold, der er påvirkelige for sociale indsatser og dermed kan relateres til et outcome, der kan måles på. Fx vil det typisk ikke være en social indsats' formål at reducere omfanget af en given borgers depression (det vil være et anliggende for psykiatrien). Formålet med den sociale indsats vil snarere være at forbedre borgerens muligheder for at mestre hverdagen og fastholde uddannelse eller job.

Målgruppeklassifikationen i Socialstyrelsens database ’Sociale begreber’ har været et andet væsentligt afsæt.

Uddybende om reliabilitet

Reliabilitet handler om instrumentets pålidelighed. Udover de generelle beskrivelser af instrumenternes reliabilitet har følgende måletekniske kriterier været brugt som rettesnor:

  • Intra-rater, inter-rater og test-retest reliabilitet: Kappa og vægtet kappa: (κ og ωκ) over 0,60
  •  Intraclass Correlation Coefficient: (ICC) over 0,60 (ofte angives 0,70 som kriterium, men det kan være svært at opnå udenfor beskyttede miljøer som laboratorier, fysioterapier m.v.).
  •  Intern konsistens: Cronbachs alpha: (α)over 0,70


Uddybende om validitet

Validitet handler grundlæggende om, hvorvidt instrumentet belyser det, det skal. Der er primært søgt oplysninger om indholds/face validitet, kriterievaliditet og begrebsvaliditet.

  •  Indholds/facevaliditet: Angiver, om instrumentet ser ud til at måle det, det skal, herunder om det indeholder de komponenter, der er relevante for den aktuelle problemstilling
  •  Kriterievaliditet: Angiver, om der er overensstemmelse mellem instrumentet og et andet instrument eller et fastsat kriterium (såkaldt gold standard)
  • Begrebsvaliditet: Angiver, om instrumentet måler det ønskede abstrakte begreb, herunder om der er sammenhæng mellem de bagvedliggende teorier og instrumentets operationaliserede abstrakte begreber (fx livskvalitet eller depression)


Samlet vurdering af udvælgelseskriterier

Ovenfor er listet en lang række forhold, der er væsentlige for valget af validerede instrumenter. Det har ikke været muligt at finde instrumenter, der er optimale på alle dimensioner.

I den endelige udvælgelse er der derfor i hvert enkelt tilfælde foretaget en afvejning af de forskellige hensyn.

Sidst opdateret 27/04 2015